Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Jeugdzorg

Jeugdhulp als onderdeel van het veranderend zorglandschap

jeugdzorg

De jeugdzorg is per 1 januari 2015 ingrijpend veranderd. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verlenen van hulp aan jeugdigen in hun gemeenten. Deze decentralisatie is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet, welke onderdeel is van een bredere transitie. Zorginstellingen en gemeenten moeten gezamenlijk zorgen dat op een effectieve, efficiënte en goede manier hulp wordt geboden aan jeugdigen. Dat is een complexe opgave, waarbij diverse juridische vraagstukken aan de orde kunnen komen.

Wat kan Nysingh voor u betekenen?

Nysingh beschikt over ervaren specialisten die goed thuis zijn in het nieuwe sociaal domein en in alle bijbehorende wet- en regelgeving. Zij kunnen u op deskundige wijze adviseren over de diverse juridische vraagstukken. Als het niet anders kan, staan zij u uiteraard graag bij in een juridische procedure. Of u nu werkzaam bent bij een gemeente of een zorgaanbieder, de advocaten van ons Jeugdzorgteam staan u graag met raad en daad terzijde. Daarbij wordt de kennis en ervaring vanuit de verschillende rechtsgebieden gecombineerd tot een praktische, geïntegreerde oplossing. Kortom, ons team neemt uw juridische zorg uit handen.


Jeugdzorg en Gezondheidsrecht

Met de invoering van de Jeugdwet zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend jeugdhulp aanbod. Gemeenten dienen daartoe beleid vast te stellen en overeenkomsten te sluiten met zorgaanbieders.

Meer


Jeugdzorg en Bestuursrecht

Met de decentralisatie van de Jeugdwet worden de gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijke taak binnen het sociale domein. Naast het inkopen van jeugdhulp zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen van beleid, het vaststellen van een verordening en beslist het college van burgemeesters en wethouders of een jeugdige naar zijn oordeel jeugdhulp nodig heeft en treft zo nodig een voorziening.

Meer


Jeugdzorg en Aanbestedingsrecht

In de Jeugdwet is bepaald dat gemeenten de uitvoering van deze wet (deels) door derden kunnen laten verrichten. Omdat gemeenten meestal niet zelf over de benodigde kennis, ervaring en middelen beschikken, zullen zij de jeugdhulp doorgaans bij derden moeten inkopen. Een aanbestedingsplicht komt dan al snel in beeld.

Meer


Jeugdzorg en Arbeidsrecht

Met 30.000 werknemers in de jeugdzorg, speelt het arbeidsrecht in deze branche vanzelfsprekend een belangrijke rol. Die rol wordt alsmaar groter vanwege de transitie in de jeugdzorg en de daarmee verband houdende reorganisaties. Nadat de jeugdzorgaanbieders bekend zijn geworden met de budgetten die hen in 2015 ter beschikking staan, zullen de organisaties waar arbeidsplaatsen komen te vervallen, moeten reorganiseren. Daar komt heel wat bij kijken.

Meer

Rechtsgebieden