Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Mediation

Mediation, de meeste mensen kennen dat begrip inmiddels wel. Een manier om gezamenlijk een conflict op te lossen in plaats van het conflict uit handen te geven en de beslissing aan de rechter over te laten. Hoewel mediation vooral bekend is geworden bij echtscheidingen, wordt het steeds vaker ook in zakelijke verhoudingen toegepast. Bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten en bedrijfsovernames. Met name als partijen ook nadat het conflict is uitgevochten, “tot elkaar veroordeeld zijn”, hebben ze er belang bij het conflict samen op te lossen.

De mediator treedt op als neutrale bemiddelaar. Hij of zij gaat ook na of de oplossing die partijen zelf uiteindelijk gevonden hebben wel gedegen is en of  aan alles is gedacht. Het moet immers wel een toekomstbestendige oplossing zijn. Juist doordat partijen zelf met oplossingen komen en die ideeën over en weer uitwisselen, ontstaat er ook weer vertrouwen.

Onze mediators stellen zich graag aan u voor:

Maarten Spronck

T: +31 (0)88 752 01 00
E: maarten.spronck@nysingh.nl

Maarten Spronck mediator | Nysingh advocaten notarissenSinds ik mijn eerste stappen zette op het advocatuurlijke pad hield ik mij bezig met schadezaken, en vooral ook kwesties die betrekking hebben op letselschade. Ik treed daarbij op voor zowel aansprakelijke partijen als benadeelden. Als partijen in der minne niet slagen hun geschil op te lossen, wordt er vaak geprocedeerd. De gang naar de rechter betekent doorgaans “schuilen in de loopgraven” en een strijd om de standpunten.

Toen ik in 2003 de opleiding tot mediator afrondde, stond deze vorm van geschiloplossing in de verzekeringsmarkt nog in de kinderschoenen.

In schadezaken werd zelden een mediator ingeschakeld.

Mediation triggerde mij omdat de oplossing van het geschil is gebaseerd op de daadwerkelijke belangen van partijen van waaruit zij samen een door hen beide gedragen regeling treffen. De mediator helpt partijen daarbij. Dat gebeurt met name door partijen – ongemerkt – door de verschillende fases van het mediationproces te loodsen. Juist het doorlopen van die fases maakt dat de partijen in staat zijn om vanuit hun belangen te onderhandelen, waarbij creativiteit aan dat proces kan worden toegevoegd. Een mediationbijeenkomst levert altijd voor een ieder die deelneemt aan het proces een zeer intensieve dag op, maar de druiven smaken zoet als het geschil op een bevredigende wijze aan het eind van die dag wordt beëindigd en partijen “bevrijd” de mediationkamer uitlopen.

Mediation bewijst voor mij telkens haar succes, omdat bijna altijd een definitieve oplossing wordt gevonden.

Bijkomstig voordeel is dat partijen zich de nodige kosten besparen van het voortzetten van een juridische strijd, vaak in een kostbare procedure bij de rechtbank.


Femia van Wijk

T: +31 (0)88 752 01 31
E: femia.vanwijk@nysingh.nl

Femia van Wijk

Ik ben al jaren lang arbeidsrecht advocaat. Ik houd ervan conflicten op te lossen, anders was ik geen advocaat geworden. Daarbij is mij in de loop der jaren wel steeds meer opgevallen – en soms tegen gaan staan – dat in conflicten, helaas vaak op het moment dat daar advocaten bij betrokken worden, standpunten zich verharden en partijen in de loopgraven gaan schuilen. Dat is geen goed klimaat om een geschil op te lossen en leidt niet zelden tot langdurige en kostbare procedures.

Nadat ik als advocaat aan mediations had deelgenomen, ontdekte ik dat geschillen ook op een positievere manier kunnen worden opgelost. Zeker ook doordat partijen dit zelf doen, wordt bijna altijd een resultaat verkregen waarbij partijen na afloop nog met elkaar door een deur kunnen, ook als ze besluiten hun zakelijke relatie te beëindigen.

Een aantal jaar geleden heb ik daarom de opleiding tot mediator heb gevolgd.

Ik lever graag een bijdrage aan deze positieve wijze van geschiloplossing.

Ik blijf advocaat in hart en nieren, maar ben sinds 2017 ook als mediator werkzaam. Ik richt me daarbij op arbeidsrechtelijke geschillen, conflicten binnen besturen of binnen andere samenwerkingsverbanden.

U heeft met mij een praktisch ingestelde mediator met oog voor zowel de zakelijke als de persoonlijke belangen.


 Marjolijn van Deventer

T: + 31 88 752 0189
E: marjolijn.vandeventer@nysingh.nl

arbeidsrechtadvocaat marjolijn van deventer

Na vele jaren ervaring als advocaat arbeidsrecht heb ik in 2012 de Mediation-opleiding met succes doorlopen. Het heeft mij anders naar conflicten doen kijken.

Mediation is bij uitstek geschikt voor het oplossen van arbeidsconflicten

Bij een conflict worden verwachtingen vaak niet uitgesproken. Waardering lijkt te ontbreken. Mensen voelen zich niet gehoord. Hierdoor ontstaat spanning en escaleren zaken. Mijn overtuiging is dat conflicten op de werkvloer bij uitstek geschikt zijn om met behulp van mediation op te lossen. Werkconflicten of arbeidsconflicten ontstaan vaak door miscommunicatie met als gevolg een gespannen of verstoorde arbeidsverhouding. Als partijen zélf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van het conflict, levert dit blijvende oplossingen op.

Mijn toegevoegde waarde als mediator

Ik kan goed luisteren, analyseren en samenvatten wat verbaal én non-verbaal over tafel gaat. Daarnaast weet ik waar het geschil in juridische zin over gaat om te kunnen inschatten welke belangen er spelen – en dus hoe en wanneer er ingegrepen moet worden in het proces. Als mediator help ik partijen met het zoeken naar een oplossing die wellicht nog niet eerder aan bod is gekomen en die beiden tevreden stelt. Er is vaak meer mogelijk dan gedacht.

Kernbegrippen

Deskundig, neutraal, zakelijk en doortastend


Expertise en ervaring

De gecertificeerd arbiters, bindend adviseurs en mediators van Nysingh zijn aangesloten bij verschillende stichtingen en verenigingen die toezicht houden op het niveau en de ervaring van hun leden.


 

Rechtsgebieden