Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Subsidierecht

SubsidierechtOm beleidsdoelen te realiseren worden subsidies vaak als instrument gebruikt. Voor een effectieve inzet van een subsidie als beleidsinstrument is een goede subsidieverordening of –regeling een vereiste. Kennis van subsidierecht is hierbij onontbeerlijk.

Soms is er geen subsidieverordening of subsidieregeling op grond waarvan de subsidie wordt verleend. Het verstrekken van een incidentele subsidie of het opnemen van de gesubsidieerde instelling met het subsidiebedrag op de begroting (een begrotingssubsidie) kan dan uitkomst bieden.

Uit de praktijk blijkt dat het belangrijk is om goed vast te leggen welke activiteiten of welk project met de subsidie moet worden uitgevoerd. Een heldere aanvraag, een goed uitgewerkt projectplan met begroting en duidelijke subsidievoorwaarden zijn daarbij onontbeerlijk. Ook kan voor de uitvoering van  een beschikking tot subsidieverlening een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. De civiele rechter is bevoegd te beslissen over  geschillen over deze overeenkomst.

Maar dan nog kan een overheid in een lastig parket terechtkomen. Een onjuiste beslissing brengt meestal een behoorlijk financieel risico met zich mee.

Om te beginnen is er de vraag hoe een subsidieproces wordt ingericht. In de vorm van een subsidietender of juist een reguliere afwikkeling? Van schaarse subsidies is sprake als er meerdere gegadigden zijn voor het beschikbaar gestelde subsidiebedrag. Dat is al snel het geval als subsidieplafonds worden ingesteld.  In dat geval moet iedere potentieel gegadigde op gelijke wijze de gelegenheid  hebben gehad om de aanvraag af te stemmen op de gestelde criteria.

Op bepaalde gronden kan een overheid besluiten een subsidie lager vast te stellen. Maar met welke omvang een subsidie verlaagd mag worden, is een optelling van feiten en omstandigheden.

Vera Textor is senior advocaat en gespecialiseerd in subsidierecht. Zij kan al uw vragen beantwoorden die gaan over de rechten en plichten in het subsidierecht. Daarnaast kan zij u advies geven als u als subsidieontvanger geconfronteerd wordt met een (gedeeltelijke) beëindiging van de subsidierelatie. En indien nodig, voor u procederen als een subsidie niet wordt verkregen na een subsidie-tender, in geval van gedeeltelijke beëindiging van de subsidie of als uw subsidieaanvraag is afgewezen.

Uit de praktijk

Recent stond Vera Textor een aanvrager van een SDE+ subsidie bij. Zijn aanvraag was om onduidelijke redenen geweigerd. SDE+ is een van de subsidieregelingen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO.nl voert deze subsidieregelingen voor het ministerie. Door samen met de aanvrager in gesprek te gaan met RVO.nl was de aanvrager in staat om bij een nieuwe openstelling van de subsidieregeling een betere aanvraag in te dienen. Deze aanvraag werd wel toegekend. Zo kon een lange juridische procedure worden voorkomen.

Het subsidierecht is een complexe materie. Nysingh heeft een team van ervaren specialisten op dit gebied. Als het nodig is, procederen wij voor u. Maar beter is om u vooraf door ons te laten adviseren. Neem voor vrijblijvend advies contact op met Vera Textor, E: vera.textor@nysingh.nl.

 >Lees meer over subsidies bijvoorbeeld in de zorgsector

Rechtsgebieden