Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Subsidierecht

SubsidierechtOm beleidsdoelen te realiseren worden subsidies vaak als instrument gebruikt. Voor een effectieve inzet van een subsidie als beleidsinstrument is een goede subsidieverordening of –regeling een vereiste. Kennis van subsidierecht is hierbij onontbeerlijk.

Soms is er geen subsidieverordening of subsidieregeling op grond waarvan de subsidie wordt verleend. Het verstrekken van een incidentele subsidie of het opnemen van de gesubsidieerde instelling met het subsidiebedrag op de begroting (een begrotingssubsidie) kan dan uitkomst bieden.

Uit de praktijk blijkt dat het belangrijk is om goed vast te leggen welke activiteiten of welk project met de subsidie moet worden uitgevoerd. Een heldere aanvraag, een goed uitgewerkt projectplan met begroting en duidelijke subsidievoorwaarden zijn daarbij onontbeerlijk. Ook kan voor de uitvoering van  een beschikking tot subsidieverlening een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. De civiele rechter is bevoegd te beslissen over  geschillen over deze overeenkomst.

Maar dan nog kan een overheid in een lastig parket terechtkomen. Een onjuiste beslissing brengt meestal een behoorlijk financieel risico met zich mee.

Om te beginnen is er de vraag hoe een subsidieproces wordt ingericht. In de vorm van een subsidietender of juist een reguliere afwikkeling? Van schaarse subsidies is sprake als er meerdere gegadigden zijn voor het beschikbaar gestelde subsidiebedrag. Dat is al snel het geval als subsidieplafonds worden ingesteld.  In dat geval moet iedere potentieel gegadigde op gelijke wijze de gelegenheid  hebben gehad om de aanvraag af te stemmen op de gestelde criteria.

Op bepaalde gronden kan een overheid besluiten een subsidie lager vast te stellen. Maar met welke omvang een subsidie verlaagd mag worden, is een optelling van feiten en omstandigheden.

Subsidie en arbeids/ambtenarenrecht

Subsidierelaties worden met enige regelmaat beëindigd wegens beleidswijzigingen of gewijzigde omstandigheden. Subsidieontvangers maken aanspraak op een afbouwsubsidie of compensatie voor hun langlopende verplichtingen.  In hoeverre hebben zij daar recht op? Hoe zit het met het personeel? Is sprake van overgang van onderneming bij een nieuwe subsidieontvanger voor dezelfde taken? Wanneer moeten overheden instaan voor wachtgeldverplichtingen van de subsidieontvanger? Het beëindigen van een subsidie vereist een grondige juridische voorbereiding om het beëindigingsbesluit in bezwaar en beroep overeind te houden.

Subsidie en staatssteun

Wanneer is een subsidie staatssteun? In verschillende gevallen levert de verlening van een subsidie staatssteun op aan de begunstigde. Om dat vast te stellen moet een toets aan de staatssteunregels plaatsvinden. Het is verstandig om, voordat besloten wordt een subsidie te verlenen, na te gaan of er sprake is van staatssteun en of die op een geoorloofde wijze verstrekt kan worden. Het is namelijk verboden om ongeoorloofde staatssteun te verlenen. Bij verlening van ongeoorloofde staatssteun bestaat bovendien onder meer het risico dat u verplicht wordt de subsidie terug te vorderen van de begunstigde, met alle gevolgen van dien.

Subsidierecht of aanbestedingsrecht

Subsidie of inkoop? Het komt ook voor dat bestuursorganen goede redenen hebben om financiële verstrekking wel als subsidie te kwalificeren. Terwijl in feite sprake is van een overeenkomst van opdracht (inkoop). Het verstrekken van een subsidie kan dus een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht zijn. Dat is van belang, omdat in dat geval de aanbestedingsregels moeten worden gevolgd.
Nysingh heeft een team van ervaren specialisten op het gebied van subsidierecht , staatssteun– en aanbestedingsrecht dat samenwerkt bij subsidierechtelijke kwesties. Als het nodig is, procederen wij voor u. Maar beter is om u vooraf door ons te laten adviseren in de complexe materie van het subsidierecht. Neem voor vrijblijvend advies contact op met Vera Textor, E: vera.textor@nysingh.nl.

Rechtsgebieden