Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Waterstaatsrecht en Waterschapsrecht

Waterstaatsrecht en WaterschapsrechtAls advocaat van een groot aantal waterschappen krijgen we vanzelfsprekend veel vragen voorgelegd over het waterstaatsrecht en waterschapsrecht. Waar het de organisatie en bevoegdheden van waterschappen betreft, gaat het om vragen rondom de bevoegdheid van bestuursorganen en de wijze waarop besluiten zijn voorbereid en genomen. Daarnaast adviseren en procederen we over de taakuitvoering van waterschappen, onder meer in het kader van (grondverwerving en/of gedoogplichten bij) dijkversterkingen, peilbesluiten, de verlening en opzegging van (water)vergunningen, grondwateronttrekkingen, bodemverontreiniging en het bouwen nabij waterkeringen.

Daarnaast beschikken wij uiteraard ook over specialisten op terreinen die ook bij waterschappen regelmatig aan de orde zijn, zoals grondverwerving en onteigening, watervergunningen, verkeersbesluiten, verkeerswetgeving en wegenwet, subsidiekwesties of (publieke en/of private) samenwerkingsverbanden. Ons team van  specialisten helpt – steeds met oog voor de bestuurlijk politieke verhoudingen – u graag.

Rechtsgebieden