Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Waterstaatsrecht en Waterschapsrecht

Waterstaatsrecht en WaterschapsrechtAls advocaat van een groot aantal waterschappen krijgen we vanzelfsprekend veel vragen voorgelegd over het waterstaatsrecht en waterschapsrecht. Waar het de organisatie en bevoegdheden van waterschappen betreft, gaat het om vragen rondom de bevoegdheid van bestuursorganen en de wijze waarop besluiten zijn voorbereid en genomen. Daarnaast adviseren en procederen we over de taakuitvoering van waterschappen, onder meer in het kader van (grondverwerving en/of gedoogplichten bij) dijkversterkingen, peilbesluiten, de verlening en opzegging van vergunningen, grondwateronttrekkingen, bodemverontreiniging en het bouwen nabij waterkeringen. Onze team van  specialisten helpt – met oog voor de bestuurlijk politieke verhoudingen – u graag.

Rechtsgebieden