Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Recovery 5 voor 12

RecoveryU kunt niet meer aan uw verplichtingen voldoen. Of uw leveranciers of afnemers kunnen hun verplichtingen niet meer nakomen. U wilt weten wat u wat kunt doen kort voor een mogelijk faillissement. En wat u beter kunt laten. Het is tijd voor recovery.

Uw leveranciers en afnemers

Als klanten niet meer betalen of toeleveranciers niet meer leveren dan is voor hen waarschijnlijk ‘5 voor 12’. Er is weinig tijd om maatregelen te nemen of afspraken te maken. Het belang van uw onderneming staat meer dan ooit voorop en snel handelen is geboden.

  • Zijn er mogelijkheden om uw goederen terug te halen?
  • Kunnen zekerheden, zoals pandrechten of borgtochten, worden uitgewonnen?

Het handelen kort voor een faillissement is echter niet zonder risico’s. Als u afspraken met uw klant of leverancier maakt waartoe geen verplichting bestaat, zoals het accepteren van goederen in plaats van geld, dan bestaat de kans dat de curator een dergelijke rechtshandeling terugdraait. Dit soort handelingen zijn begrijpelijk vanuit uw perspectief, maar kort voor een faillissement niet toegestaan. Laat u hierover dus goed informeren.

De strategie is altijd gericht op het veilig stellen van uw belangen, voor zover nog mogelijk. Zo kunt u er belang bij hebben om uw toeleverancier bij te staan om tijd te winnen, zodat u op zoek kunt naar een andere toeleverancier. Of kunt u juist belang hebben bij het aanvragen van het faillissement van uw klant of leverancier. Enerzijds als drukmiddel voor het afdwingen van betalingen. Anderzijds omdat een faillissement er in ieder geval toe leidt dat een curator onderzoek verricht naar de gang van zaken en het nog aanwezige vermogen verdeelt onder de schuldeisers. Houd er wel rekening mee dat er voor de ‘gewone’ crediteur in de meeste gevallen niets over blijft. In dat geval kunt u in ieder geval nog de reeds afgedragen BTW terugvragen.

Uw onderneming

De bank besluit u bij Bijzonder Beheer onder te brengen, u wordt bestookt met aanmaningen of u kunt uw afspraken niet meer nakomen. Waarschijnlijk is het ‘5 voor 12’ voor uw onderneming. Soms is het ook in deze fase nog mogelijk uw onderneming of delen daarvan voor een faillissement te behoeden. Bijvoorbeeld door het aanvragen van surseance van betaling of het aanbieden van een crediteurenakkoord.

Als een faillissement onvermijdelijk is, loopt u als bestuurder risico’s om straks door de curator aangesproken te worden. Het is dus van groot belang dat u weet welke handelingen u als bestuurder van de onderneming nog wel en juist niet meer mag verrichten. Zo mag u geen crediteuren bevoordelen of verplichtingen aangaan die uw onderneming niet meer kan nakomen. En moet u betalingsonmacht melden bij de belastingdienst om eventuele privéaansprakelijkheid te voorkomen. Ook is het van belang, zeker binnen een concern, om goed in kaart te brengen wat het faillissement van een vennootschap betekent voor de overige vennootschappen. Is er bijvoorbeeld sprake van een fiscale eenheid? En hoe zit het met de rekening-courantvorderingen onderling?

Een faillissement is uiteraard erg vervelend, maar biedt ook kansen. U weet immers wat er fout ging en wat er dus anders moet. Dit is het moment om na te denken of u als bestuurder na het faillissement een doorstart wilt maken. Een goede voorbereiding en overleg met de betrokken partijen, zoals de bank, is daarbij van essentieel belang. Dat en het feit dat u de onderneming en de relaties door en door kent, geeft u een voorsprong op eventuele andere geïnteresseerde kandidaten.

Recovery ‘5 voor 12’

  • terughalen van goederen
  • uitwinnen zekerheidsrechten
  • beoordelen van toelaatbaarheid van afspraken met klant of leverancier vlak voor faillissement
  • aanvragen faillissement
  • mogelijkheden beoordelen en risico’s schetsen van surseance, faillissement, crediteurenakkoord
  • adviseren over bestuurdersaansprakelijkheid
  • adviseren over een doorstart

Terug naar Recovery