Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Faillissement

U wordt failliet verklaard en krijgt te maken met een curator. Of uw leveranciers of afnemers zijn failliet verklaard en u heeft nog niet betaalde vorderingen uitstaan. U wilt de regels van het spel kennen om zo goed mogelijk met een faillissement om te gaan.

Uw leveranciers en afnemers

En dan is het zover. Uw klant of leverancier is failliet en u blijft vaak achter met een niet betaalde vordering. Wat kunt u doen?

  • Bepaal of u nog aanspraak kunt maken op goederen die van u zijn. Indien dat het geval is, zoals bijvoorbeeld bij een eigendomsvoorbehoud of recht van reclame, moet dit zo spoedig mogelijk aan de curator kenbaar worden gemaakt.
  • Start direct na het uitspreken van het faillissement met het uitwinnen van eventuele zekerheidsrechten, zoals pandrechten en borgtochten.
  • Vorder reeds afgedragen BTW terug.

Een faillissement biedt voor veel partijen ook mogelijkheden. Zo kan zich de situatie voordoen waarin u geïnteresseerd bent om activa van de curator te kopen of de activiteiten van de failliete onderneming zelf voort te zetten. Het is daarbij van groot belang dat u zich laat adviseren door een deskundige op het gebied van faillissementsrecht. De curator geeft namelijk doorgaans geen enkele garantie met betrekking tot de activa of activiteiten die hij verkoopt en zal bovendien vaak zelfs nog garanties en vrijwaringen willen ontvangen met betrekking tot rechten van derden. Bovendien kunt u op het gebied van overname van personeel aanzienlijke risico’s lopen. Ogenschijnlijke buitenkansjes mogen niet leiden tot een debacle.

Mocht u ten slotte van mening zijn dat de bestuurder van de failliete onderneming zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, dan bestaan er mogelijkheden om de bestuurder hiervoor aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld op basis van onrechtmatige daad. Uiteraard is het ook verstandig om hierover met de curator overleg te voeren.

Uw eigen onderneming

Mocht een faillissement van uw onderneming onvermijdelijk blijken, dan krijgt u te maken met een curator. Als bestuurder heeft u jegens de curator een informatieplicht. Het is verstandig om de curator, met name in de eerste fase, zoveel mogelijk van dienst te zijn. Weten wat er komen gaat en weten wat uw rechten en plichten als bestuurder zijn, geeft vaak rust in deze hectische tijd.

De curator zal onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en zal tevens de administratie aan een onderzoek onderwerpen. De curator zal onder meer beoordelen of aan de administratieplicht is voldaan en of de jaarrekeningen tijdig zijn gedeponeerd. Indien dat niet het geval is, staat het vast dat u uw taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld en bent u in beginsel aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Ook zal de curator transacties die kort voor het faillissement hebben plaatsgevonden, kritisch beoordelen. Indien de curator besluit om u als bestuurder aansprakelijk te stellen, dan heeft u juridische bijstand nodig.

Uiteraard bestaat er de mogelijkheid dat u uw onderneming wilt voortzetten. Advies over de risico’s van een doorstart, bijvoorbeeld op personeelsgebied en de door de curator verlangde garanties en vrijwaringen, is verstandig. Indien u de regels van het spel kent, heeft u een voorsprong.

Recovery ‘Faillissement’

  • indienen van vorderingen en corresponderen met de curator
  • uitwinnen van zekerheidsrechten
  • adviseren over bestuurdersaansprakelijkheid en bestuurder aansprakelijk stellen
  • assisteren bij verkoop uit een faillissement
  • informeren over verplichtingen jegens curator
  • bijstand verlenen in geval van een aansprakelijkheidsprocedure
  • begeleiden van een doorstart