Brexit: einde Nederlandse jaarrekeningvrijstellingen in Engelse concerns

Door Brexit geldt voor concerns met een Engelse moedermaatschappij en Nederlandse groepsmaatschappijen een nieuw regime voor de jaarrekening. Dat is het geval bij gebruik van de zogenaamde groepsvrijstelling of van de consolidatievrijstelling, en indien een Nederlandse groepsmaatschappij Engelse boekhoudnormen van de groep toepast.

Groepsvrijstelling niet langer van toepassing

Een Nederlandse groepsmaatschappij kan gebruik maken van een vrijstelling om de jaarrekening volgens alle voorschriften van het Burgerlijk Wetboek op te maken, te laten controleren en te publiceren (zgn. groepsvrijstelling). Eén van de voorwaarden voor de groepsvrijstelling is dat de gegevens van de groepsmaatschappij worden geconsolideerd in de jaarrekening van een andere groepsmaatschappij waarop de EU Jaarrekeningrichtlijn of de IAS Verordening van toepassing is (Richtlijn 2013/34/EU en Verordening (EG) nr. 1606/2002).

 

Na Brexit (althans na afloop van de Transition Period per 31 december 2020) kan deze eis niet meer worden vervuld omdat de EU Jaarrekeningrichtlijn en de IAS Verordening niet meer van toepassing zijn op de consoliderende Engelse rechtspersoon. Dat betekent niet dat de consolidatie niet langer is toegestaan, maar dat de Nederlandse groepsmaatschappij niet langer een beroep kan doen op de groepsvrijstelling en dus een eigen jaarrekening moet opmaken.

 

Een andere voorwaarde om in Nederland de groepsvrijstelling te mogen hanteren is dat de consoliderende groepsmaatschappij schriftelijk verklaart hoofdelijk aansprakelijk te zijn voor schulden van de geconsolideerde dochtermaatschappij (een zgn. “403-verklaring” – conform art. 2:403 lid 1 onder f Burgerlijk Wetboek). Deze verklaring dient te worden gedeponeerd bij het handelsregister en geldt voor alle schulden die na de deponering ontstaan, totdat de verklaring weer wordt ingetrokken. Indien de vrijstelling vanwege Brexit niet meer gebruikt mag worden bestaat ook geen reden meer om verdere hoofdelijke aansprakelijkheid te laten ontstaan en het is dus dan zaak om deze verklaring zo spoedig mogelijk in te trekken.

 

Consolidatievrijstelling niet langer van toepassing

Naar Nederlands recht is een rechtspersoon die de zeggenschap of de leiding heeft over een groep of een groepsdeel verplicht om de gegevens daarvan in de eigen jaarrekening te consolideren. Een Nederlandse tussenholding in een internationale groep kan hiervan zijn vrijgesteld indien de geconsolideerde jaarrekening van het groepshoofd is opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de EU Jaarrekeningrichtlijn of op gelijkwaardige wijze. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat een jaarrekening van een Engelse moedermaatschappij na Brexit niet aan die criteria voldoet en dat de vrijstelling dus niet meer zal kunnen worden ingeroepen. Daardoor zal de Nederlandse tussenholding in een groep met een Engelse moedermaatschappij in beginsel zelf een geconsolideerde jaarrekening van het eigen groepsdeel moeten opstellen.

Jaarrekening naar Engelse boekhoudnormen

Naar Nederlands recht dient de jaarrekening voldoende inzicht te geven in het vermogen en het resultaat, en de solvabiliteit en de liquiditeit van de B.V. (art. 2:362 lid 1 B.W.). Indien de internationale vertakking van de groep dit rechtvaardigt, en de boekhoudnormen van een andere EU lidstaat dit inzicht (ook) bieden, staat de Nederlandse wet toe dat een Nederlandse rechtspersoon de jaarrekening opmaakt volgens de boekhoudnormen van die andere EU lidstaat. Zodoende kon geoorloofd zijn dat een Nederlandse B.V. de jaarrekening opmaakte volgens Engelse boekhoudnormen.

 

Ook hier geldt dat na Brexit en het einde van de Transition Period deze mogelijkheid niet meer bestaat. Dat betekent dat B.V.’s die van deze mogelijkheid gebruik maakten de jaarrekening over het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2021 of later moeten opmaken volgens Nederlandse boekhoudnormen of die van een andere relevante EU lidstaat.

Aanbevelingen

De gewijzigde regels gelden voor een boekjaar dat begint op 1 januari 2021 of daarna. Bij het opmaken van de jaarrekeningen binnen een Engels / Nederlandse groep zal met het gewijzigde regime rekening moeten worden gehouden, en in de eventueel verplichte controle op het Nederlandse niveau, maar bijv. ook in de gewijzigde besluitvorming.
Als meest urgente actie is vereist om waar nodig een gedeponeerde 403-verklaring in te trekken.

 

Meer informatie over de Brexit

Heeft u vragen over de impact van de Brexit op uw eigen onderneming? Wilt u juridisch advies over een specifieke kwestie? Onze specialisten helpen u graag verder.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors