Het handhaven van intellectuele eigendomsrechten

Succesvolle producten worden vrijwel altijd gekopieerd. Een compliment natuurlijk, ware het niet dat kopieën meestal van inferieure kwaliteit zijn en zorgen voor een lagere verkoop van de originele producten. Daardoor krijgt u te maken met oneerlijke concurrentie, winstderving en mogelijk zelfs reputatieschade. Als u uw intellectuele eigendomsrechten op uw ontwerpen heeft veiliggesteld, kunt u juridische stappen ondernemen op het moment dat u wordt geconfronteerd met namaak en piraterij.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om op te treden tegen namaak en niet toegestane kopieën? Wij adviseren u graag.

Tjibbe Fokkens

Of counsel

Namaak & piraterij

In de branche wordt wel eens gezegd dat kopieën zijn toegestaan zolang er maar minimaal zeven verschillen zijn met het origineel. Dit is een hardnekkig misverstand. Soms is één verschil al voldoende om een ‘kopie’ toelaatbaar te maken. In andere gevallen kunnen er wel tientallen verschillen worden aangewezen, maar maakt de kopie nog altijd inbreuk op het originele ontwerp. De vraag of een ‘kopie’ inbreuk maakt op uw rechten, is dus niet eenvoudig te beantwoorden en vraagt om een deskundige feitelijke en juridische beoordeling.

Mogelijkheden bij een inbreuk

Als er sprake is van een inbreukmakende kopie, dan kunt u als rechthebbende verschillende vorderingen instellen tegen de inbreukmaker. Zo kunt u van de inbreukmaker verlangen dat de inbreuk definitief wordt gestaakt. De inbreukmaker zal dan onmiddellijk met de productie, het aanbieden en verhandelen van de kopieën moeten stoppen. Bovendien zullen de producten door de inbreukmaker moeten worden teruggehaald bij zakelijke afnemers (de zogenaamde ‘recall’).

 

Nadat de inbreuk is beëindigd, zal de inbreukmaker dit op straffe van een contractuele boete schriftelijk aan u moeten bevestigen. Ook zal hij moeten toezeggen dat de productie in de toekomst niet meer zal worden hervat. Verder kunt u van de inbreukmaker verlangen dat de resterende voorraad van de betreffende producten wordt vernietigd of wordt afgestaan. Bovendien heeft u recht op vergoeding van de geleden schade. In dit kader kunt u de door de inbreukmaker met de inbreuk genoten winst opeisen.

 

Een veel gehoord verweer van inbreukmakers is dat zij zich niet bewust waren van het feit dat zij rechten van derden schonden. Vaak geven zij aan dat zij producten te goeder trouw hebben ingekocht bij hun (buitenlandse) leverancier. Deze eventuele ‘goede trouw’ is echter niet van belang voor de vraag of er inbreuk is gemaakt of niet. Iedere commerciële partij heeft de plicht om zich er van te vergewissen dat de door haar aangeboden en verhandelde producten geen inbreuk maken op de rechten van derden. Verschuilen achter eventuele ‘goede trouw’ of een leverancier is dus niet mogelijk.

 

Tot slot is het belangrijk om te weten dat als u te lang en/of te vaak niet optreedt tegen inbreuken op uw rechten, u deze rechten uiteindelijk kunt verspelen. Dit is onnodig en natuurlijk zonde.

Kosten van de procedure

In het intellectuele eigendomsrecht geldt een bijzondere regeling voor de vergoeding van eventuele proceskosten. Anders dan in andere procedures geldt dat de verliezer van een procedure over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in beginsel de volledige advocaatkosten van de winnaar moet vergoeden. Deze regeling heeft tot doel te voorkomen dat u als rechthebbende (steeds) met de kosten blijft zitten als u moet optreden tegen een of meer inbreukmakers. Zonder deze regeling zou de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de praktijk een te kostbare zaak worden voor veel rechthebbenden.

Juridisch advies nodig?

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om op te treden tegen namaak en niet toegestane kopieën? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten van het team Intellectuele Eigendom. We helpen u graag.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors