Onderwijshuisvesting

Huisvesting is essentieel voor goed onderwijs. Immers, zonder gebouw geen school. Maar de regels rondom onderwijshuisvesting zijn complex. Overheden die schoolgebouwen bekostigen hebben veel inspraak in de huisvestingsstrategie van onderwijsinstellingen. Dat betekent dat onderwijsinstellingen niet altijd vrij zijn om te beslissen over hun gebouw. Nysingh kent de weg in deze complexe wet- en regelgeving en heeft veel ervaring met het krachtenveld tussen onderwijsinstellingen en gemeenten.

Wij helpen u graag bij het nemen van beslissingen over onderwijshuisvesting.

Wouter Boonstra

Advocaat, Partner

Bekostiging onderwijshuisvesting

Onderwijsinstellingen kunnen voor de bekostiging van hun huisvesting gebruik maken financieringsmogelijkheden in diverse onderwijswetten. Voor het primair en voortgezet onderwijs speelt het gemeentebestuur daarbij een sleutelrol. Voor het (hoger) beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is die rol weggelegd voor het Rijk.

 

Tegenover de financiering door de overheid van nieuwbouw, verbouw en renovatie van schoolgebouwen staat dat onderwijsinstellingen niet volledig vrij zijn te beschikken over die gebouwen. Zo legt de wet bijvoorbeeld grote beperkingen op aan de verkoop en (gedeeltelijke) verhuur van schoolgebouwen, ook als een gebouw geheel in eigendom toebehoort aan een onderwijsinstelling. Maar ook bij andere gebeurtenissen in het ‘leven’ van een schoolgebouw heeft de overheid zeggenschap.

Onderwijshuisvesting

Wordt de overheid gepasseerd bij een keuze die een onderwijsinstelling maakt over haar huisvesting? Dan moet deze keuze worden teruggedraaid of moeten de gevolgen worden gecompenseerd. Een onderwijsinstelling loopt dus een flink risico. De overheid vist namelijk nooit achter het net. Of de overheidsinstelling ook een claim op het vastgoed heeft, is echter ‘vers twee’. Daarbij vergt het toepassen van de complexe regelgeving méér dan alleen bekendheid met de wettekst.

 

In sommige gevallen staat het overheden en schoolbesturen overigens vrij om afspraken maken die afwijken van de wet. Dit vraagt specialistische kennis van juridisch speelveld van onderwijshuisvesting.

 

Het team vastgoedadvocaten van Nysingh beschikt over kennis van die specifieke regelgeving en heeft op dit terrein veel ervaring. Omdat wij zowel optreden voor gemeenten als voor onderwijsinstellingen, kennen wij het krachtenveld en weten we hoe de belangen aan ‘elke kant van de tafel’ het beste kunnen worden gediend.

Advocaten onderwijshuisvesting

De wet- en regelgeving rond onderwijshuisvesting is voor veel betrokkenen bij scholen en gemeenten geen dagelijkse kost. Er zijn bovendien relatief weinig juridisch professionals die zich op regelmatige basis bezighouden met deze materie. Nysingh heeft een team van ervaren specialisten op dit gebied, dat u met parate kennis kan adviseren en assisteren bij het nemen van beslissingen over onderwijshuisvesting, zoals bekostiging, buitengebruikstelling, verkoop, verhuur en bruikleen van schoolgebouwen. Neem voor vrijblijvend advies contact op met Wouter Boonstra, E: wouter.boonstra@nysingh.nl

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors