Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Het doel van de wet is om arbeidsvoorwaarden inzichtelijker, eerlijker en voorspelbaarder te maken.

Wij informeren u graag over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en de gevolgen voor uw organisatie.

Rianne Kamphuis

Advocaat

Handig: de contractcheck

Ontbreekt het u aan tijd en wilt u hulp bij het controleren van uw (model) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en/of onbepaalde tijd? Vraag dan de contractcheck bij ons aan, voor € 495,- exclusief btw. U ontvangt dan tevens een brief die u aan uw bestaande werknemers kan versturen.

 

 

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: wat wijzigt er?

Studiekostenbeding

Voor opleidingen van werknemers die op grond van de wet of cao verplicht zijn, is een studiekostenbeding vanaf 1 augustus niet langer toegestaan. Werknemers moeten deze opleidingen kosteloos én (indien mogelijk) onder werktijd kunnen volgen. Ook bijkomende kosten zoals reiskosten, examengelden en de kosten voor boeken of ander studiemateriaal komen voor uw rekening. Afspraken die inhouden dat de werknemer dit type opleiding op enig moment alsnog (deels) moet betalen zijn nietig en kunt u dus niet langer afdwingen. Deze regel kent geen overgangsrecht en geldt vanaf 1 augustus dus ook voor nu al lopende studiekostenbedingen.

 

Op dit moment is nog niet volledig uitgekristalliseerd voor welke opleidingen deze regel zal gelden. Verplichte opleidingen die in elk geval wel onder de regel vallen zijn opleidingen die noodzakelijk zijn voor het kunnen (blijven) verrichten van de functie. Denk aan:

 • scholing die de werknemer moet volgen om met een nieuw computersysteem te kunnen werken
 • scholing op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden
 • scholing in het kader van een verbetertraject
 • andere scholing die noodzakelijk is voor uitoefening van de functie, zoals een cursus Engels.

 

Opleidingen die in ieder geval niet onder de nieuwe regel vallen zijn opleidingen die de werknemer bij eerste aanvang van de werkzaamheden al afgerond moest hebben om op grond van een wettelijke bepaling een functie te mogen uitvoeren. Denk aan de leraar die eerst de lerarenopleiding moet hebben afgerond om voor de klas te kunnen staan of de chauffeur die een rijbewijs moet hebben. Ook een heel aantal beroepskwalificaties vallen niet onder het begrip verplichte scholing. Deze zogenaamde gereglementeerde beroepen vindt u op deze door de overheid gepubliceerde lijst.

 

Verbod op nevenwerkzaamheden

Veel werkgevers verbieden hun werknemers om nevenwerkzaamheden te verrichten. Vanaf 1 augustus is dit niet meer in alle gevallen mogelijk. U mag een werknemer straks alleen nog verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten als dat op grond van een objectieve reden gerechtvaardigd is. Voorbeelden hiervan zijn:

 • de gezondheid of veiligheid van uw werknemer(s)
 • de bescherming van concurrentiegevoelige informatie
 • het voorkomen van een belangenconflict
 • de integriteit van overheidsdiensten
 • overschrijding van de arbeidstijdenwet.

 

Heeft u geen objectieve rechtvaardigingsgrond? Dan is een eventueel nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst nietig.
Heeft u op dit moment een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat absoluut is geformuleerd? Dan is dit niet meteen problematisch.

 

Bovengenoemde rechtvaardigingsgronden hoeven namelijk niet van tevoren aanwezig te zijn; u mag op het moment dat de werknemer nevenwerkzaamheden gaat verrichten toestemming weigeren op grond van één of meer objectieve rechtvaardigingsgronden. U doet er dan wel goed aan om in de arbeidsovereenkomst een schriftelijke mededelingsplicht voor uw werknemers op te nemen. Daarmee creëert u een toetsingsmoment.

 

Uitbreiding informatieverplichting

Vanaf 1 augustus moet u uw werknemers nog meer informatie verstrekken. Zo moet u straks ook:

 • schriftelijk informatie verstrekken over de proeftijd
 • de aard van de arbeidsovereenkomst
 • mogelijke wisselende werktijden en werkplekken
 • verschillende vormen van verlof (zoals ouderschapsverlof of zorgverlof)
 • de procedures bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • de eventuele uitbetaling van overuren en bonussen
 • de manier waarop het salaris wordt uitbetaald en het opleidingsbeleid

 

Let op: voor dit onderdeel geldt wel overgangsrecht. Als in bestaande (collectieve) arbeidsovereenkomsten nog niet alles wordt vermeld, heeft u na het verzoek van een werknemer één maand de tijd om de informatie te verstrekken. Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten die ingaan vanaf 1 augustus geldt de verplichting om de extra informatie te verstrekken wel per direct.

Oproepkrachten

Tot slot nog een aantal wijzigingen voor oproepkrachten. Voor hen moet u vanaf 1 augustus een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon gaan creëren. Zo moet u referentiedagen en -uren gaan afspreken: momenten waarop u oproepkrachten kunt oproepen. Een oproep buiten deze referentieperiode of een oproep die niet minimaal vier dagen van tevoren is gedaan mag de oproepkracht zonder consequenties weigeren.

 

Daarnaast kunnen werknemers die langer dan 26 weken voor uw organisatie werkzaam zijn, vanaf 1 augustus aanstaande verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Zo kan een oproepkracht u bijvoorbeeld verzoeken om een functie met een vast aantal uren. Werkgever met minder dan 10 werknemers moeten binnen drie maanden schriftelijk en gemotiveerd reageren op dit verzoek. Heeft u meer dan 10 werknemers, dan moet u binnen één maand te reageren. Doet u dat niet, dan wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

Checklist en contractcheck Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Hoogstwaarschijnlijk moet u als werkgever, naar aanleiding van de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, voor 1 augustus, een aantal zaken in uw (model) arbeidsovereenkomst aanpassen. In onze checklist hebben wij per wijziging de onderwerpen die u moet controleren op een rij gezet.

 

 

Ontbreekt het u aan tijd en is hulp bij het controleren van uw (model) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en/of onbepaalde tijd gewenst? Vraag dan voor € 495,- exclusief btw de contractcheck bij ons aan. U ontvangt dan tevens een brief die u aan uw bestaande werknemers kan versturen.

 

 

Terugkijken webinar ‘Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’

Op dinsdag 5 juli organiseerde Nysingh een webinar over de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. In dit webinar heeft Allard Bekius besproken op welke punten werkgevers hun (standaard) arbeidsovereenkomst moeten aanpassen en op welke punten dat niet nodig is. Heeft u interesse in dit webinar, dan kunt u de terugkijklink via onderstaande button bij ons aanvragen.

 

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors