Zoekresultaten voor Energie en duurzaamheid

Energie & Duurzaamheid

Op dit moment volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energiebronnen zoals windenergie, bio-energie, zonne-energie en aardwarmte. Daarnaast neemt de verduurzaming van kantoorgebouwen en woningen (gasloo

Lees meer

Overheid & Duurzaamheid

Deze uitdagingen vragen om een herinrichting van de huidige samenleving. En om ontwikkeling van alternatieven op vele terreinen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de energietransitie van fossiele naar duurzame brandstoffen, het verduurzamen van gebouwe

Lees meer

Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven en mededinging

Al in een eerdere bijdrage berichtten wij over de toepassing van de mededingingsregels op duurzaamheidsinitiatieven, naar aanleiding van de Kamerbrief van 23 juni 2016 van de toenmalige minister van EZ. Daarin stelde de minister onder andere bezwar

Lees meer

Nader onderzoek ACM naar misleidende duurzaamheidsclaims door bedrijven

Op 4 november 2021 heeft de ACM de resultaten van het onderzoek in de kledingsector als eerste naar buiten gebracht. De ACM geeft aan meerdere foute of misleidende duurzaamheidsclaims te hebben aangetroffen en heeft een vervolgonderzoek gestart naar

Lees meer

Ontwikkelingen op het gebied van waterstof

Inzet waterstof Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan de energietransitie, en op dit moment wordt veel gesproken over het op grote schaal inzetten van duurzame waterstof als energiedrager, ook reeds voor publicatie van het IPCC-rapport.

Lees meer

Groene energie voor generatie K

Hoe betrek je kinderen bij duurzaamheid? Stichting Opa en Oma Zon koopt met geld van grootouders zonnepanelen die op het dak van het gemeentehuis van Bronckhorst worden geplaatst. Gedurende vijftien jaar krijgen de kleinkinderen op hun verjaardag het

Lees meer

Verplichten koper tot regenwatersysteem: nietigheid overeenkomst?

De gemeenten hebben niet alleen een beoogde regierol in het wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening ( blog ‘Warmtewet 2.0’), maar hebben ook een rol toebedeeld gekregen in de Regionale Energiestrategie (blog  ‘Energietransitie en de rol van

Lees meer

Wetsvoorstel Warmtewet 2 en regierol gemeenten

Gemeenten hebben eerder aangegeven behoefte te hebben aan meer mogelijkheden om te sturen op het soort warmtebedrijf dat zij aanwijzen, dan het huidige wetsvoorstel Warmtewet 2 hen biedt. De staatssecretaris van EZK heeft in een Kamerbrief uit juli

Lees meer

Meer ruimte voor waterstofexperimenten en nadere regulering

Key takeaways Bij experimenten met waterstof binnen de gebouwde omgeving, in het kader van de energietransitie, bestaan er volgens de ACM risico’s op het gebied van veiligheid en consumentenbescherming en ontstaan er vragen over de rol van netbehe

Lees meer

Aansluitplicht windpark op elektriciteitsnet

Aansluiting windturbines op elektriciteitsnet geweigerd Als gevolg van een saneringsoperatie in de provincie Flevoland zijn meer dan 200 kleinere windturbines vervangen door 91 grotere windturbines. Deze windturbines staan in het Windpark Zeewolde. N

Lees meer

Wetsvoorstel Warmtewet 2: verschil van inzicht over keuze voor warmtebedrijf levert vertraging op in behandeling

Key takeaways De verdere behandeling van het wetsvoorstel voor de Warmtewet 2 levert problemen op die te maken hebben met een verschil van inzicht over het uitgangspunt voor de keuze voor een warmtebedrijf door gemeenten. De staatssecretaris van Eco

Lees meer

Warmtewet 2: Welke rol voor gemeenten?

Het (concept voor een) wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) moet daarvoor de instrumenten bieden. De Warmtewet 2 moet een volgende stap zijn in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De Minister ziet in de Warmtewet 2 een bela

Lees meer

Milieurecht

De milieurechtspecialisten van Nysingh zijn thuis in het milieurecht, de Wet bodembescherming, het waterstaats- en waterschapsrecht, de Wet Natuurbescherming, maar ook de op handen zijnde omgevingswet. De huidige regelingen kennen we als onze broekza

Lees meer

De Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking

Lees meer

Update handhaving wetgeving consumentenbescherming

ACM beboet slotenmaker voor misleidende en agressieve praktijken Op 14 januari 2021 heeft de ACM bekend gemaakt dat zij boetes heeft opgelegd aan KeyService Nederland / Plumberservice en zijn bestuurder voor agressieve en misleidende handelspraktijke

Lees meer

Wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) aangepast

De Warmtewet 2 is de beoogde opvolger van de bestaande Warmtewet. Naar aanleiding van de reacties daarop heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat in een brief van 14 december 2020 aan de Tweede Kamer de resultaten van die consultatie toegel

Lees meer

Mededingingsrecht

Nysingh beschikt over advocaten met jarenlange ervaring in het mededingingsrecht. Wij adviseren ondernemingen, zorginstellingen en brancheorganisaties in zeer uiteenlopende sectoren, waardoor wij inzicht hebben in het reilen en zeilen van diverse mar

Lees meer

Opnieuw bevestigd: terechte weigering transportverplichting door netbeheerders

Key takeaways In recente zaken bij de Rechtbank Gelderland en de ACM is opnieuw bevestigd dat netbeheerders bij gebrek aan transportcapaciteit, een verzoek tot het uitvoeren van (extra) transport van elektriciteit mogen weigeren. Alleen in het geval

Lees meer

Wetsvoorstel Energiewet beoogt aanpassing aansluittermijn 18 weken Elektriciteitswet

Het doel hiervan is tweeledig. Ten eerste moet het de energietransitie ondersteunen en stimuleren. Ten tweede draagt het bij aan het doel van een schone energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en ruimtelijk inpasbaar is. Het wetsvoorst

Lees meer

Soepele vergunningsprocedure voor tijdelijk zonnepark

AbRS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770 In de uitspraak van 14 augustus 2019 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) duidelijkheid over de vraag of een omgevingsvergunning via de soepelere “kruimelgevallenregelin

Lees meer

Soepelere motiveringseisen voor de realisatie van een zonnepark

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Voor de totstandkoming van ontwikkelingen die daaraan bijdragen, zoals windparken en zonneparken, is echter vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. De Afdeling

Lees meer

Belanghebbenden bij de ontwikkeling van een zonnepark

Tegen deze besluiten kan en wordt ook meer en meer geprocedeerd, vooral door omwonenden van de betreffende zonneparken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) heeft op 25 november 2020 een uitspraak gedaan (ABRvS, ECLI

Lees meer

Energietransitie en de rol van de Regionale Energiestrategie

Voor deze energietransitie zijn in Nederland maatregelen en afspraken gemaakt. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Eén van de afspraken die in dit verband is gemaakt, is de R

Lees meer

Staatssteun

De specialisten staatssteun van Nysingh adviseren over de vormgeving van financiële relaties en transacties tussen overheden en bedrijven. Daarbij zorgen we ervoor dat u er zeker van kunt zijn dat deze transacties stand houden.   Nysingh heeft

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content