Zoekresultaten voor Energietransitie

Energietransitie & Duurzaamheid

Op dit moment volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energiebronnen zoals windenergie, bio-energie, zonne-energie en aardwarmte. Daarnaast neemt de verduurzaming van kantoorgebouwen en woningen (gasloo

Lees meer

Energietransitie en de rol van de Regionale Energiestrategie

Voor deze energietransitie zijn in Nederland maatregelen en afspraken gemaakt. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Eén van de afspraken die in dit verband is gemaakt, is de R

Lees meer

Meer ruimte voor waterstofexperimenten en nadere regulering

Key takeaways Bij experimenten met waterstof binnen de gebouwde omgeving, in het kader van de energietransitie, bestaan er volgens de ACM risico’s op het gebied van veiligheid en consumentenbescherming en ontstaan er vragen over de rol van netbehe

Lees meer

Wetsvoorstel Warmtewet 2: verschil van inzicht over keuze voor warmtebedrijf levert vertraging op in behandeling

Key takeaways De verdere behandeling van het wetsvoorstel voor de Warmtewet 2 levert problemen op die te maken hebben met een verschil van inzicht over het uitgangspunt voor de keuze voor een warmtebedrijf door gemeenten. De staatssecretaris van Eco

Lees meer

Ontwikkelingen op het gebied van waterstof

Inzet waterstof Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan de energietransitie, en op dit moment wordt veel gesproken over het op grote schaal inzetten van duurzame waterstof als energiedrager, ook reeds voor publicatie van het IPCC-rapport.

Lees meer

Staatssteun

De specialisten staatssteun van Nysingh adviseren over de vormgeving van financiële relaties en transacties tussen overheden en bedrijven. Daarbij zorgen we ervoor dat u er zeker van kunt zijn dat deze transacties stand houden.   Nysingh heeft

Lees meer

Verplichten koper tot regenwatersysteem: nietigheid overeenkomst?

De gemeenten hebben niet alleen een beoogde regierol in het wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening ( blog ‘Warmtewet 2.0’), maar hebben ook een rol toebedeeld gekregen in de Regionale Energiestrategie (blog  ‘Energietransitie en de rol van

Lees meer

Wetsvoorstel Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) aangepast

De Warmtewet 2 is de beoogde opvolger van de bestaande Warmtewet. Naar aanleiding van de reacties daarop heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat in een brief van 14 december 2020 aan de Tweede Kamer de resultaten van die consultatie toegel

Lees meer

Burgers kiezen voor groen en lokaal: Nysingh schiet te hulp

Nysingh vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. Om bij te dragen aan maatschappelijke belangen heeft Nysingh sinds geruime tijd een MVO commissie. In de omgeving van Arnhem, Utrecht, Apeldoorn en Zwolle maar ook ver daarbuiten weten

Lees meer

Update aardbevingsdossier Groningen

In deze update willen wij een tweetal actuele juridische ontwikkelingen signaleren in het aardbevingsdossier: (1) het nieuwe schadeprotocol dat op 31 januari 2018 is gepresenteerd en per 19 maart 2018 in werking treedt en (2) de uitspraak van het Ge

Lees meer

Gebiedsontwikkeling

Het publiek-private karakter zorgt daarnaast voor een veelzijdig ontwikkelingsproces. Hier spelen bestuursrechtelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld het formuleren van nieuwe planologische regels, het aanvragen of beoordelen van omgevingsvergunningen en

Lees meer

Milieurecht

De milieurechtspecialisten van Nysingh zijn thuis in het milieurecht, de Wet bodembescherming, het waterstaats- en waterschapsrecht, de Wet Natuurbescherming, maar ook de op handen zijnde omgevingswet. De huidige regelingen kennen we als onze broekza

Lees meer

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Met deze datum willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Minister Ollongren heeft vandaag per brief de beide Kamers hierover geïnformeerd.   Ingezet wordt op een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Volgen

Lees meer

Voortgangsbrief over de Omgevingswet

Minister over voortgang invoering Omgevingswet: Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2021 is gewenst en mogelijk Minister Van Veldhoven stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op de geplande datum van 1 januari 2021. Die datum is vo

Lees meer

Revolverend fonds alternatief voor subsidie?

Op basis van deze ervaring zijn wij van mening dat een revolverend fonds een goed alternatief kan zijn voor een klassieke subsidie, mits u als provincie of gemeente van te voren goed bedenkt welke beheervariant u wenselijk acht. De rekenkamer bespree

Lees meer

Wetsvoorstel Warmtewet 2 en regierol gemeenten

Gemeenten hebben eerder aangegeven behoefte te hebben aan meer mogelijkheden om te sturen op het soort warmtebedrijf dat zij aanwijzen, dan het huidige wetsvoorstel Warmtewet 2 hen biedt. De staatssecretaris van EZK heeft in een Kamerbrief uit juli

Lees meer

Subsidieverlening op afstand vergt extra aandacht voor formele vereisten

Steeds meer overheden willen subsidieverlening op afstand zetten. Bijvoorbeeld bij subsidieverlening in het kader van de energietransitie of in het kader van het sociaal domein. In een zeer helder geschreven uitspraak van 13 februari 2019 (ECLI:NL:RV

Lees meer

Belanghebbenden bij de ontwikkeling van een zonnepark

Tegen deze besluiten kan en wordt ook meer en meer geprocedeerd, vooral door omwonenden van de betreffende zonneparken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) heeft op 25 november 2020 een uitspraak gedaan (ABRvS, ECLI

Lees meer

Wie draagt extra kosten van gasloos bouwen bij contracten gesloten voor 1 juli 2018?

  Nieuwbouw mag in beginsel niet meer worden aangesloten op het gasnet wanneer ná 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd. Al bestaande contracten lopen daarmee onder meer het risico op vertraging en extra kosten. Op grond van de wet

Lees meer

Soepelere motiveringseisen voor de realisatie van een zonnepark

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Voor de totstandkoming van ontwikkelingen die daaraan bijdragen, zoals windparken en zonneparken, is echter vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. De Afdeling

Lees meer

Uitrol windparken op land ‘on hold’

Overheden kunnen sinds deze uitspraak niet meer aansluiten bij de windturbinenormen van het Activiteitenbesluit Milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) en de Activiteitenregeling Milieubeheer (hierna: de Activiteitenregeling). Voordat overhede

Lees meer

Soepele vergunningsprocedure voor tijdelijk zonnepark

AbRS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770 In de uitspraak van 14 augustus 2019 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) duidelijkheid over de vraag of een omgevingsvergunning via de soepelere “kruimelgevallenregelin

Lees meer

Wetsvoorstel Energiewet beoogt aanpassing aansluittermijn 18 weken Elektriciteitswet

Het doel hiervan is tweeledig. Ten eerste moet het de energietransitie ondersteunen en stimuleren. Ten tweede draagt het bij aan het doel van een schone energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en ruimtelijk inpasbaar is. Het wetsvoorst

Lees meer

Opnieuw bevestigd: terechte weigering transportverplichting door netbeheerders

Key takeaways In recente zaken bij de Rechtbank Gelderland en de ACM is opnieuw bevestigd dat netbeheerders bij gebrek aan transportcapaciteit, een verzoek tot het uitvoeren van (extra) transport van elektriciteit mogen weigeren. Alleen in het geval

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content