Zoekresultaten voor Wet bestuur en toezicht

Functionele scheiding van bestuur en intern toezicht

Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter Vorig jaar deed de onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er bij schoolbesturen wel voldoende controle en evenwicht is bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit resulteerd

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer met de volgende twee belangrijke wijzigingen bij amendement: De beperking van het meervoudig stemrecht voor het bestuur en raad van commissaris

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

De beperking van het meervoudig stemrecht voor het bestuur en raad van commissarissen is weer terug en geldt nu voor alle rechtspersonen in Nederland. Dus ook voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De stat

Lees meer

Toezicht niet meer tandeloos

Onder meer kunnen worden genoemd: Vestia, Philadelphia, de IJsselmeer Ziekenhuizen, Amarantis, InHolland, Orbis, Rochdale en Meavita. Volgens de destijds door Minister van Economische Zaken ingestelde commissie waren deze schandalen het gevolg van on

Lees meer

De rol van de raad van toezicht in het onderwijs

Bevoegdheden interne toezichthouder Een goede raad van toezicht informeert zich, analyseert, stelt de juiste vragen en houdt de bestuurder een spiegel voor. Daarmee is de toezichthouder adviseur, klankbord, werkgever van de bestuurder en toezichthoud

Lees meer

Governance en toezicht in de zorg

De overheid reguleert governance en toezicht in de zorg via: de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) de Wet toelating nieuwe zorgaanbieders (WTZa) de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz) de Governancecode Zorg 2017 het Burgerl

Lees meer

De Wet franchise: wat verandert er voor de franchiseovereenkomst per 1 januari 2021?

Inmiddels heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer de Wet franchise aangenomen, en treedt de Wet franchise per 1 januari 2021 in werking. Welke gevolgen heeft de inwerkingtreding per 1 januari 2021 voor bestaande en toekomstige franchiseovereenko

Lees meer

Wet oneerlijke handelspraktijken per 1 november 2021 in werking getreden

Leveranciers die met dergelijke oneerlijke voorwaarden te maken krijgen, kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voed

Lees meer

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie aangenomen

De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 14 maart 2023 als hamerstuk afgedaan. De wet vervalt na twee jaren, tenzij er een voornemen is om de maatregelen uit deze wet permanent in te voeren. De verwachting is dat deze wet 1 juli 2023 in werking tree

Lees meer

Alert | Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen – recente ontwikkelingen

Hoewel de inwerkingtreding nog altijd niet in zicht is, is er een aantal ontwikkelingen te melden. Op 8 november jl. werd een nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging ingediend. Inmiddels is op 21 november 2018 besloten dat de b

Lees meer

Toezicht in de zorg: de regel en de uitzonderingen

Het toezicht in de zorg is aan verandering onderhevig. Met het aannemen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza) op 11 februari 2020, wordt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) op den duur

Lees meer

Per 1 juli 2021: looptijd Wet Markt en Overheid verlengd met twee jaar

Key takeaways De looptijd van de Wet Markt en Overheid is met twee jaar verlengd. Dat betekent dat de verplichtingen uit die wet voor overheden van toepassing blijven tot 1 juli 2023. Elke overheid zal bijvoorbeeld bij het verrichten van economische

Lees meer

Meest gestelde bestuursrechtelijke vragen tijdens de Corona-uitbraak

De antwoorden worden gedurende de Corona-uitbraak zoveel mogelijk aangepast aan de hand van de actualiteit. Ook plaatsen wij regelmatig nieuwe vragen en antwoorden uit uw en onze praktijk. Hoe voldoen wij aan onze verplichting om (ontwerp-)besluit

Lees meer

(Winst)uitkeringen bij BV’s, hoe gaat dat ook alweer?

Wat houdt de uitkeringstest precies in? En waarmee dient u als bestuurder rekening te houden? Relevantie Door de uitkeringstest kan aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouder ontstaan als bij het doen van (winst)uitkeringen onvoldoende zor

Lees meer

De Wet franchise: wat gaat er in de foodsector veranderen in de franchiserelatie?

Meestal heeft de franchisegever als rechthebbende een zeker overwicht in de franchiseformule. De franchisenemer zit in een afhankelijke positie, wat kan leiden tot ongewenste situaties voor de franchisenemer. Het wetsvoorstel beoogt de positie van de

Lees meer

Wetsvoorstel aanscherping Wet Markt & Overheid ingediend

Achtergrond van de aanscherping: algemeenbelangbesluiten De Wet M&O beoogt om oneerlijke concurrentie door de overheid (en overheidsbedrijven) te voorkomen. In die wet zijn daarom verschillende verplichtingen opgenomen waaraan overheden, zoals ge

Lees meer

De franchiseovereenkomst: wetsvoorstel Wet Franchise naar de Tweede Kamer

Met de Wet Franchise beogen de verantwoordelijke bewindspersonen een nieuwe Titel 16 over de franchiseovereenkomst te introduceren (artikelen 7:911-922 BW), waarmee wordt beoogd de franchiseovereenkomst specifiek in de wet te regelen. In het wetsvoor

Lees meer

Functionarissen van stichtingen en verenigingen: check uw verzekering, de WBTR komt eraan

Deze legt de taakstelling van bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen duidelijker vast in het Burgerlijk Wetboek. De wet brengt ook een verzwaring van potentiële aansprakelijkheid van deze functionarissen, met name bij niet-co

Lees meer

Beschermd: De Omgevingswet

De Omgevingswet is 1 januari 2024 in werking getreden.

Lees meer

Wet goed verhuurderschap

Goed verhuurderschap Verhuurders en verhuurbemiddelaars worden verplicht om in overeenstemming te handelen met de algemene regels van goed verhuurderschap. De regels gaan gelden voor alle partijen die bij het verhuurproces betrokken zijn, waaronder v

Lees meer

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bekendgemaakt en onmiddellijk in werking getreden (Staatsblad 2020/113). Deze w

Lees meer

De gevolgen van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor het onderwijs

In het webinar ‘Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ op 5 juli jl. heeft Allard Bekius besproken op welke punten werkgevers hun (standaard) arbeidsovereenkomst moeten aanpassen en op welke punten dat niet nodig is.  

Lees meer

Einde aan de slapende dienstverbanden?

Kort na elkaar zijn twee uitspraken gepubliceerd met tegenstrijdige antwoorden op deze vragen. In de ene zaak werd de werkgever veroordeeld tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met een meer dan twee jaar arbeidsongeschikte werknemer, in de andere

Lees meer

Voorstel om looptijd Wet Markt en Overheid te verlengen met twee jaar

In die wet zijn daarom verschillende verplichtingen opgenomen waaraan overheden, bijvoorbeeld gemeenten en provincies, zich dienen te houden wanneer zij economische activiteiten verrichten of bij een overheidsbedrijf betrokken zijn. Eén van de verpl

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors