Zoekresultaten voor Wet bestuur en toezicht

Functionele scheiding van bestuur en intern toezicht

Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter Vorig jaar deed de onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er bij schoolbesturen wel voldoende controle en evenwicht is bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit resulteerd

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer met de volgende twee belangrijke wijzigingen bij amendement: De beperking van het meervoudig stemrecht voor het bestuur en raad van commissaris

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

De beperking van het meervoudig stemrecht voor het bestuur en raad van commissarissen is weer terug en geldt nu voor alle rechtspersonen in Nederland. Dus ook voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De stat

Lees meer

De rol van de raad van toezicht in het onderwijs

Bevoegdheden interne toezichthouder Een goede raad van toezicht informeert zich, analyseert, stelt de juiste vragen en houdt de bestuurder een spiegel voor. Daarmee is de toezichthouder adviseur, klankbord, werkgever van de bestuurder en toezichthoud

Lees meer

Governance en toezicht in de zorg

De overheid reguleert governance en toezicht in de zorg via: de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) de Wet toelating nieuwe zorgaanbieders (WTZa) de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz) de Governancecode Zorg 2017 het Burgerl

Lees meer

De Wet franchise: wat verandert er voor de franchiseovereenkomst per 1 januari 2021?

Inmiddels heeft na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer de Wet franchise aangenomen, en treedt de Wet franchise per 1 januari 2021 in werking. Welke gevolgen heeft de inwerkingtreding per 1 januari 2021 voor bestaande en toekomstige franchiseovereenko

Lees meer

Per 1 juli 2021: looptijd Wet Markt en Overheid verlengd met twee jaar

Key takeaways De looptijd van de Wet Markt en Overheid is met twee jaar verlengd. Dat betekent dat de verplichtingen uit die wet voor overheden van toepassing blijven tot 1 juli 2023. Elke overheid zal bijvoorbeeld bij het verrichten van economische

Lees meer

Alert | Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen – recente ontwikkelingen

Hoewel de inwerkingtreding nog altijd niet in zicht is, is er een aantal ontwikkelingen te melden. Op 8 november jl. werd een nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging ingediend. Inmiddels is op 21 november 2018 besloten dat de b

Lees meer

Toezicht in de zorg: de regel en de uitzonderingen

Het toezicht in de zorg is aan verandering onderhevig. Met het aannemen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza) op 11 februari 2020, wordt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) op den duur

Lees meer

(Winst)uitkeringen bij BV’s, hoe gaat dat ook alweer?

Wat houdt de uitkeringstest precies in? En waarmee dient u als bestuurder rekening te houden? Relevantie Door de uitkeringstest kan aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouder ontstaan als bij het doen van (winst)uitkeringen onvoldoende zor

Lees meer

Meest gestelde bestuursrechtelijke vragen tijdens de Corona-uitbraak

De antwoorden worden gedurende de Corona-uitbraak zoveel mogelijk aangepast aan de hand van de actualiteit. Ook plaatsen wij regelmatig nieuwe vragen en antwoorden uit uw en onze praktijk. Hoe voldoen wij aan onze verplichting om (ontwerp-)besluit

Lees meer

De Wet franchise: wat gaat er in de foodsector veranderen in de franchiserelatie?

Meestal heeft de franchisegever als rechthebbende een zeker overwicht in de franchiseformule. De franchisenemer zit in een afhankelijke positie, wat kan leiden tot ongewenste situaties voor de franchisenemer. Het wetsvoorstel beoogt de positie van de

Lees meer

De franchiseovereenkomst: wetsvoorstel Wet Franchise naar de Tweede Kamer

Met de Wet Franchise beogen de verantwoordelijke bewindspersonen een nieuwe Titel 16 over de franchiseovereenkomst te introduceren (artikelen 7:911-922 BW), waarmee wordt beoogd de franchiseovereenkomst specifiek in de wet te regelen. In het wetsvoor

Lees meer

Functionarissen van stichtingen en verenigingen: check uw verzekering, de WBTR komt eraan

Deze legt de taakstelling van bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen duidelijker vast in het Burgerlijk Wetboek. De wet brengt ook een verzwaring van potentiële aansprakelijkheid van deze functionarissen, met name bij niet-co

Lees meer

Voorstel om looptijd Wet Markt en Overheid te verlengen met twee jaar

In die wet zijn daarom verschillende verplichtingen opgenomen waaraan overheden, bijvoorbeeld gemeenten en provincies, zich dienen te houden wanneer zij economische activiteiten verrichten of bij een overheidsbedrijf betrokken zijn. Eén van de verpl

Lees meer

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Op 9 april 2020 is de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bekendgemaakt en onmiddellijk in werking getreden (Staatsblad 2020/113). Deze w

Lees meer

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur

In deze cursus krijgt u praktische aanwijzingen om Wob-verzoeken op een juiste en adequate manier af te handelen. Daarbij worden de actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie besproken. Uiteraard wordt ook aandacht gegeven aan het oneigenlijk gebrui

Lees meer

Einde aan de slapende dienstverbanden?

Kort na elkaar zijn twee uitspraken gepubliceerd met tegenstrijdige antwoorden op deze vragen. In de ene zaak werd de werkgever veroordeeld tot opzegging van de arbeidsovereenkomst met een meer dan twee jaar arbeidsongeschikte werknemer, in de andere

Lees meer

Wet Franchise aangenomen door de Tweede Kamer

Voorafgaand aan de stemming op 16 juni 2020 heeft op 9 juni 2020 een debat plaatsgevonden in de Tweede Kamer over de Wet Franchise. In het debat werden onder andere kritische noten geplaatst door de Tweede Kamer bij de precontractuele uitwisseling va

Lees meer

Wet terugvordering staatssteun ook door Eerste Kamer aangenomen

Wat betekent deze wet voor u? Deze wet voorziet in een zelfstandige nationaalrechtelijke grondslag voor de terugvordering van staatssteun door overheden, indien de Europese Commissie bij besluit heeft vastgesteld dat de betreffende overheid steun hee

Lees meer

Wijziging in de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder

Inmiddels is dit wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen en is bekend gemaakt dat de WTBR op 1 juli 2021 in werking zal treden. Met deze wet wordt de wetgeving voor het bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onder

Lees meer

Regulatory in de zorg

Als zorgaanbieder bent u aan een groot aantal wetten, besluiten, regelingen en beleidsregels gebonden. Daarbij gelden de volgende wetten voor (nagenoeg) alle zorgaanbieders: de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de Wet marktordening g

Lees meer

Functioneren Raad van Toezicht

Goed bestuur wordt door de wetgever (de Wet Goed onderwijs , goed bestuur) beschouwd als een voorwaarde voor goed onderwijs. Onderwijsinstellingen dienen de functies van bestuur en intern toezicht in functionele of organieke gescheiden te houden. Bij

Lees meer

Governancecode Zorg op gespannen voet met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) in werking getreden. In deze wet zijn enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor de cliëntenraden meer bevoegdheden hebben gekregen. Zo is onder andere het ve

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content