Zoekresultaten voor Wet bestuur en toezicht

Functionele scheiding van bestuur en intern toezicht

Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter Vorig jaar deed de onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er bij schoolbesturen wel voldoende controle en evenwicht is bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit resulteerd

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer met de volgende twee belangrijke wijzigingen bij amendement: De beperking van het meervoudig stemrecht voor het bestuur en raad van commissaris

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

De beperking van het meervoudig stemrecht voor het bestuur en raad van commissarissen is weer terug en geldt nu voor alle rechtspersonen in Nederland. Dus ook voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De stat

Lees meer

Toezicht niet meer tandeloos

Onder meer kunnen worden genoemd: Vestia, Philadelphia, de IJsselmeer Ziekenhuizen, Amarantis, InHolland, Orbis, Rochdale en Meavita. Volgens de destijds door Minister van Economische Zaken ingestelde commissie waren deze schandalen het gevolg van on

Lees meer

De rol van de raad van toezicht in het onderwijs

Bevoegdheden interne toezichthouder Een goede raad van toezicht informeert zich, analyseert, stelt de juiste vragen en houdt de bestuurder een spiegel voor. Daarmee is de toezichthouder adviseur, klankbord, werkgever van de bestuurder en toezichthoud

Lees meer

Governance en toezicht in de zorg

De overheid reguleert governance en toezicht in de zorg via: de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) de Wet toelating nieuwe zorgaanbieders (WTZa) de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz) de Governancecode Zorg 2017 het Burgerl

Lees meer

Alert | Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen – recente ontwikkelingen

Hoewel de inwerkingtreding nog altijd niet in zicht is, is er een aantal ontwikkelingen te melden. Op 8 november jl. werd een nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging ingediend. Inmiddels is op 21 november 2018 besloten dat de b

Lees meer

(Winst)uitkeringen bij BV’s, hoe gaat dat ook alweer?

Wat houdt de uitkeringstest precies in? En waarmee dient u als bestuurder rekening te houden? Relevantie Door de uitkeringstest kan aansprakelijkheid van het bestuur en de aandeelhouder ontstaan als bij het doen van (winst)uitkeringen onvoldoende zor

Lees meer

Toezicht in de zorg: de regel en de uitzonderingen

Het toezicht in de zorg is aan verandering onderhevig. Met het aannemen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza) op 11 februari 2020, wordt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) op den duur

Lees meer

Overhoogte in strijd met projectplan en artikel 5.4 Waterwet

In een ander blog bespraken wij al enkele interessante overwegingen van de Afdeling in het kader van de belanghebbendheid van de betreffende appellant. De uitspraak is echter óók om inhoudelijke redenen het bespreken waard. De Afdeling overweegt na

Lees meer

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie aangenomen

De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 14 maart 2023 als hamerstuk afgedaan. De wet vervalt na twee jaren, tenzij er een voornemen is om de maatregelen uit deze wet permanent in te voeren. De verwachting is dat deze wet 1 juli 2023 in werking tree

Lees meer

Governance en Toezicht

Het team governance van Nysingh is gespecialiseerd in governance en toezicht. Onze advocaten en notarissen zijn de vaste sparring partner van vele (internationale) ondernemingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en (semi-)overheden. Op heldere

Lees meer

Minder ontslagbescherming voor de stichtingsbestuurder

Inleiding Begin vorig jaar informeerde Nysingh u in dit blog dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (de ‘WBTR’) in werking treedt op 1 juli 2021. Deze wet brengt de regels voor het bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen,

Lees meer

Functionarissen van stichtingen en verenigingen: check uw verzekering, de WBTR komt eraan

Deze legt de taakstelling van bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen duidelijker vast in het Burgerlijk Wetboek. De wet brengt ook een verzwaring van potentiële aansprakelijkheid van deze functionarissen, met name bij niet-co

Lees meer

Uitbreiding reikwijdte verplichte openbaarmaking van toezicht- en uitvoeringsgegevens door de IGJ

Op grond van artikel 44 lid 1 van de Gezondheidswet en artikel 9.7 Jeugdwet is de IGJ verplicht om toezicht- en uitvoeringsinformatie actief openbaar te maken. Het Besluit Openbaarmaking regelt welke informatie de IGJ openbaar moet maken. Wij schreve

Lees meer

Wijziging in de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder

Inmiddels is dit wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen en is bekend gemaakt dat de WTBR op 1 juli 2021 in werking zal treden. Met deze wet wordt de wetgeving voor het bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onder

Lees meer

Meest gestelde bestuursrechtelijke vragen tijdens de Corona-uitbraak

De antwoorden worden gedurende de Corona-uitbraak zoveel mogelijk aangepast aan de hand van de actualiteit. Ook plaatsen wij regelmatig nieuwe vragen en antwoorden uit uw en onze praktijk. Hoe voldoen wij aan onze verplichting om (ontwerp-)besluit

Lees meer

Einde aan de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder?

Hoe zit het ook alweer met de positie van de stichtingsbestuurder bij ontslag? Stichtingsbestuurders hebben op grond van de huidige wetgeving preventieve ontslagbescherming. Als de Raad van Toezicht afscheid wil nemen van een bestuurder en daar met d

Lees meer

Gemeente Eindhoven onder extra toezicht wegens privacyrisico’s

Signalen dat de gemeente niet voldeed aan haar verplichtingen De AP ontving signalen van onder andere de functionaris gegevensbescherming (FG) en de Rekenkamer van de gemeente dat de gemeente niet voldeed aan haar verplichtingen omtrent de beschermin

Lees meer

Opvolgend bestuurder opgepast!

Dit was één van de vragen die het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2019:1568) diende te beantwoorden in het faillissement van Matrassen Hannibal B.V. Feiten Matrassen Hannibal B.V. is in 2003 opgericht. Nadat de aandelen in Matrassen Ha

Lees meer

Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter

Vorig jaar deed de onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er bij schoolbesturen wel voldoende controle en evenwicht is bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit resulteerde in het rapport ‘Functionele scheiding va

Lees meer

Medezeggenschap | Instemming (G)MR op hoofdlijnen begroting vereist

Dit is een besluit in de reeks ‘Verstevigen medezeggenschap / intern toezicht’.   De minister is voornemens de (G)MR het instemmingsrecht (op de begroting) te geven om de positie van de medezeggenschap als kritisch partner van de bestuurder

Lees meer

Garantieverstrekking en verplichte verzekeringen: let op regelgeving verzekeringen!

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistr

Lees meer

Governancecode Zorg op gespannen voet met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) in werking getreden. In deze wet zijn enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor de cliëntenraden meer bevoegdheden hebben gekregen. Zo is onder andere het ve

Lees meer
Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors