Zoekresultaten voor Wet bestuur en toezicht

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

De beperking van het meervoudig stemrecht voor het bestuur en raad van commissarissen is weer terug en geldt nu voor alle rechtspersonen in Nederland. Dus ook voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De stat

Lees meer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen is op 28 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer met de volgende twee belangrijke wijzigingen bij amendement: De beperking van het meervoudig stemrecht voor het bestuur en raad van commissaris

Lees meer

Alert | Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen – recente ontwikkelingen

Hoewel de inwerkingtreding nog altijd niet in zicht is, is er een aantal ontwikkelingen te melden. Op 8 november jl. werd een nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging ingediend. Inmiddels is op 21 november 2018 besloten dat de b

Lees meer

Jeugdhulp, bewaartermijnen en het recht op gegevenswissing

Veelvuldig wordt van dit recht gebruik gemaakt. Niet alleen tegenover zoekmachines zoals Google, maar ook in jeugdhulpdossiers waarin ouders hun kinderen een “schone lei” willen geven. Uit recente uitspraken volgen een paar tips hoe met dit verge

Lees meer

Inspectie start onderzoek naar artsen, die ten onrechte medicijnen voorschrijven tegen het coronavirus

Het effect is echter nooit bewezen. In tegendeel, volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd is inmiddels bewezen dat het niet effectief is tegen het coronavirus en tegelijkertijd ernstige bijwerkingen kan veroorzaken zoals hartritmestoorn

Lees meer

Dwangsom onverschuldigd betaald ná verstrijken verjaringstermijn

Casus De zaak betrof het opleggen van een vijftal lasten onder dwangsom door het college van B&W van Utrecht aan een houder van een aantal kinderopvanglocaties vanwege overtredingen van de kwaliteitseisen volgend uit de Wet kinderopvang en kwalit

Lees meer

Functionarissen van stichtingen en verenigingen: check uw verzekering, de WBTR komt eraan

Deze legt de taakstelling van bestuurders en toezichthouders van stichtingen en verenigingen duidelijker vast in het Burgerlijk Wetboek. De wet brengt ook een verzwaring van potentiële aansprakelijkheid van deze functionarissen, met name bij niet-co

Lees meer

Wijziging in de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder

Inmiddels is dit wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen en is bekend gemaakt dat de WTBR op 1 juli 2021 in werking zal treden. Met deze wet wordt de wetgeving voor het bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onder

Lees meer

De rol van de raad van toezicht in het onderwijs

Bevoegdheden interne toezichthouder Een goede raad van toezicht informeert zich, analyseert, stelt de juiste vragen en houdt de bestuurder een spiegel voor. Daarmee is de toezichthouder adviseur, klankbord, werkgever van de bestuurder en toezichthoud

Lees meer

Governancecode Zorg op gespannen voet met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) in werking getreden. In deze wet zijn enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor de cliëntenraden meer bevoegdheden hebben gekregen. Zo is onder andere het ve

Lees meer

Opkomen tegen een onjuist openbaarmakingsbesluit op grond van de Jeugdwet: geen gelopen race

Ten tijde van de introductie van deze openbaarmakingsplicht schreef ik al een blog over de omvang van deze plicht. Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) zich voor het eerst uitgelaten over deze openbaarmakin

Lees meer

Geelgroen huis in Den Helder terecht aangemerkt als een welstandsexces

Volgens het college van burgemeester en wethouders van Den Helder diende de fel geelgroene geverfde woning te worden aangemerkt als een welstandsexces. In de uitspraak van 15 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1659)  oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspra

Lees meer

Toezicht in de zorg: de regel en de uitzonderingen

Het toezicht in de zorg is aan verandering onderhevig. Met het aannemen van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza) op 11 februari 2020, wordt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) op den duur

Lees meer

Voorzieningenrechter Amsterdam staat proctoring-systeem UvA toe

Voor theorieonderwijs zijn er allerlei manieren gevonden waarop de lessen, vaak op afstand, veilig doorgang kunnen vinden. De ontwikkeling van digitaal onderwijs lijkt in een stroomversnelling te zijn gekomen en de systemen die nu worden ontdekt zull

Lees meer

Belangrijkste wijzigingen met de Wmcz 2018

In dit blog gaan wij in op enkele belangrijke wijzigingen die de inwerkingtreding van de Wmcz 2018 met zich brengt, zoals het instellen van de cliëntenraad, de medezeggenschapsregeling, het instemmingsrecht van de cliëntenraad, het enquêterecht en

Lees meer

Kroniek publiekrechtelijke handhaving Mededingingswet 2019

Cees Dekker, Ekram Belhadj en Vanessa Jasarevic hebben ook dit jaar de ‘Kroniek publiekrechtelijke handhaving Mededingingswet’ geschreven die onlangs is verschenen in Markt & Mededinging. In deze kroniek over het jaar 2019 worden de handhavin

Lees meer

Meest gestelde bestuursrechtelijke vragen tijdens de Corona-uitbraak

De antwoorden worden gedurende de Corona-uitbraak zoveel mogelijk aangepast aan de hand van de actualiteit. Ook plaatsen wij regelmatig nieuwe vragen en antwoorden uit uw en onze praktijk. Hoe voldoen wij aan onze verplichting om (ontwerp-)besluit

Lees meer

Publiek – publieke samenwerking en de Wet gemeenschappelijke regelingen

De publiek-publieke samenwerking staat weer volop in de belangstelling. Decentrale overheden moeten steeds meer taken uitvoeren. Nadrukkelijk wordt daarbij gezocht naar onderlinge samenwerking met mede-overheden. Te denken valt aan het gezamenlijk in

Lees meer

Openbare orde en veiligheid

Zulke overwegingen raken het hart van de openbare orde en veiligheid. De lokale overheid en vooral de burgemeester moet op dit terrein maatschappelijk gevoelige en juridisch gecompliceerde afwegingen maken. Afstemming met politie en justitie is vaak

Lees meer

Governance en toezicht in de zorg

De overheid reguleert governance en toezicht in de zorg via: de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) de Wet toelating nieuwe zorgaanbieders (WTZa) de Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz) de Governancecode Zorg 2017 het Burgerl

Lees meer

Waterstaatsrecht en waterschapsrecht

Waterregelgeving is complex en veelomvattend. Daarbij geldt het principe van integraal waterbeheer: de regelgeving, sturing en controle op het gebied van water moet zijn gericht op alle aspecten van het watersysteem in onderlinge samenhang. Dat vraag

Lees meer

Bestuursrecht

Ons team van specialisten heeft decennialange ervaring in het bestuursrecht. Bij Nysingh zijn we dagelijks bezig met het toetsen van besluiten, het adviseren en het procederen daarover. Dit doen we niet alleen voor overheden, maar ook voor zorg- en o

Lees meer

Einde aan de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder?

Hoe zit het ook alweer met de positie van de stichtingsbestuurder bij ontslag? Stichtingsbestuurders hebben op grond van de huidige wetgeving preventieve ontslagbescherming. Als de Raad van Toezicht afscheid wil nemen van een bestuurder en daar met d

Lees meer

Ondernemingen

Het team Ondernemingen van Nysingh Ons team ondernemingen bestaat uit ruim 25 advocaten en (kandidaat-)notarissen. Wij weten wat er bij u speelt en begrijpen welke keuzes u als ondernemer dagelijks moet maken. Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerk

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages