Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

U heeft gezocht op "chw"

Wijzigingen in de Crisis- en herstelwet: versnellen projecten

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met wijzigingen in de Crisis- en herstelwet (wetsvoorstel 35 013). Deze aanpassing voorziet in: het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het projectuitvoeringsbesluit; een versnelling van de aanwijzingsprocedure voor het toevoegen van nieuwe projecten aan experimenten; een wijziging van de toelatingscriteria voor nieuwe experimenten; het toevoegen van wetten aan…

Lees meer

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht heeft de afgelopen tijd een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. De introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), herzieningen van de Wet op de ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet, de steeds complexer wordende regelingen op het gebied van natuurbescherming. Bij elk project dat wordt ontwikkeld, groot of klein, komt het omgevingsrecht kijken. En…

Lees meer

Vermelding toepasselijkheid Crisis- en herstelwet

ABRvS 31 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1743 In deze uitspraak staat de vraag centraal of in het besluit van provinciale staten tot vaststelling van een provinciale inpassingsplan ten onrechte niet is vermeld dat de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing is. Het niet vermelden is volgens appellant in strijd met artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis-…

Lees meer