Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

U heeft gezocht op "ruimtelijke ordening"

De bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling: niet altijd even vrijwillig

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft eind augustus 2019 geoordeeld over de vraag of het mogelijk is planologische medewerking aan een herziening van het bestemmingsplan te ontzeggen, indien de verzoeker om deze herziening geen bijdrage ex artikel 6.24 Wro wil betalen. De Afdeling heeft deze vraag bevestigend beantwoord (ECLI:NL:RVS:2019:2950). Het beroep van appellant Het bestemmingsplan van de…

Lees meer

Naast bestemmingsplan ook eliminatie beheersverordening?

Rechtbank Den Haag 9 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4584 Eliminatie van de beheersverordening naast het bestemmingsplan is volgens de rechtbank niet aan de orde in deze Hillegomse kwestie (uitspraak van 9 maart 2016, gepubliceerd op 29 april 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:4584). Evenmin kan een exploitatieovereenkomst uit de jaren ’80 leiden tot een positieve toekomstige verwachting. Wel ziet de rechtbank…

Lees meer

Wijziging Gedragscode inschakelen deskundigen door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

De bestuursrechter kan, in zaken waarbij specifieke inhoudelijke kennis een rol speelt, een deskundige benoemen voor het instellen van een onderzoek op grond van artikel 8:47 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) schakelt zo nodig de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)…

Lees meer

Wijzigingen in de Crisis- en herstelwet: versnellen projecten

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met wijzigingen in de Crisis- en herstelwet (wetsvoorstel 35 013). Deze aanpassing voorziet in: het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het projectuitvoeringsbesluit; een versnelling van de aanwijzingsprocedure voor het toevoegen van nieuwe projecten aan experimenten; een wijziging van de toelatingscriteria voor nieuwe experimenten; het toevoegen van wetten aan…

Lees meer

Soepelere motiveringseisen voor de realisatie van een zonnepark

De energietransitie in Nederland is in volle gang. Voor de totstandkoming van ontwikkelingen die daaraan bijdragen, zoals windparken en zonneparken, is echter vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft in dat verband een belangrijke uitspraak gedaan als het gaat om de soepelere…

Lees meer

De houdbaarheidsdatum van toezeggingen van gemeenten.

In de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 18 december 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:4694) stond de vraag of toezeggingen van gemeenten een houdbaarheidsdatum hebben centraal. Een inwoner van de gemeente stelde de gemeente aansprakelijk voor de aanleg van een trottoir. Die aanleg zou in strijd zijn geweest met een toezegging van het college van B&W dertien jaar…

Lees meer

Hof van Justitie: Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel

Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 30 januari 2018 (ECLI:EU:C:2018:44) de prejudiciële vragen beantwoord die door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) aan het Hof zijn voorgelegd over de Europese Dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123) in relatie tot detailhandel in goederen. De Dienstenrichtlijn heeft als doelstelling dat dienstverleners in de Europese…

Lees meer

Wijziging van de Awb en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

Op 17 januari 2018 is het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht voor consultatie ter inzage gelegd. Dit wetsvoorstel vervangt de huidige regeling voor de coördinatie van samenhangende besluiten in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) door een…

Lees meer

Handhavend optreden kan onevenredig zijn

In deze uitspraak (ABRvS 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:34) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) dat moet worden afgezien van handhavend optreden, omdat het handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen. Dit komt in de praktijk heel weinig voor. Om die reden is het interessant om deze…

Lees meer

Wanneer is sprake van een aanvraag op grond van artikel 1:3, derde lid, Awb?

In een uitspraak van 15 november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3084) heeft de Afdeling – in lijn met eerdere uitspraken van de Afdeling (zie onder meer ECLI:NL:RVS:2017:2246 en ECLI:NL:RVS:2017:2673) – geoordeeld over de vraag wanneer sprake is van een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, Awb. De Afdeling noemt daarbij een aantal omstandigheden die relevant…

Lees meer

Provincie belanghebbende bij beroep omgevingsvergunning

Uit de uitspraak van de Raad van State van 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3274 wordt duidelijk dat provincies kunnen procederen tegen omgevingsvergunningen waarbij gemeenten het provinciaal ruimtelijk beleid niet in acht hebben genomen. Wat was er aan de hand? Een ontwikkelaar had een brief aan de gemeente gestuurd. Daarin had hij namens een kandidaat koper voor…

Lees meer

Eigenaar-verhuurder recreatiewoning geen overtreder bij ontbreken gebruiksverbod

De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (Afdeling) heeft op 20 september 2017 een voor de praktijk interessante uitspraak gedaan over de vraag of de eigenaar-verhuurder van een recreatiewoning kan worden aangemerkt als overtreder indien de woning permanent wordt bewoond door de huurder. De uitspraak heeft betrekking op de situatie waarin een bestemmingsplan van…

Lees meer

Ruimte voor bevoegdhedenovereenkomst of onaanvaardbare doorkruising?

Op 24 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:483) zette de Hoge Raad op een rij welke speelruimte een overheid heeft om over de uitoefening van de haar toekomende bevoegdheden met een bedrijf of een burger een overeenkomst aan te gaan (een bevoegdhedenovereenkomst). Deze speelruimte is groter dan de enkele maatregel waarop de bevoegdheidsuitoefening ziet en wordt bepaald door…

Lees meer

Plankostenscan treedt 1 april 2017 in werking

De ministeriële regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 is op maandag 6 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze plankostenscan zal op 1 april 2017 in werking treden. Plankostenscan Deze regeling stelt een maximum aan bepaalde via het exploitatieplan te verhalen plankosten. De aanleiding voor deze plankostenscan blijkt uit de nota van toelichting bij het Besluit ruimtelijke…

Lees meer

Nijendaal, Maarten van

Maarten van Nijendaal, afgestudeerd aan de Universiteit Leiden, is sinds 2016 als advocaat werkzaam bij Nysingh. Maarten houdt zich bezig met omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Daarnaast maakt hij deel uit van het team Overheid & Privacy en adviseert hij over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maarten zet zijn tanden graag diep in een zaak.…

Lees meer

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht heeft de afgelopen tijd een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. De introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), herzieningen van de Wet op de ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet, de steeds complexer wordende regelingen op het gebied van natuurbescherming. Bij elk project dat wordt ontwikkeld, groot of klein, komt het omgevingsrecht kijken. En…

Lees meer

Vastgoed & Bouw

Bouwen, beleggen of aankopen. Erfpacht of projectontwikkeling. Huur of verhuur. Als u met vastgoed & bouw bezig bent, wordt u regelmatig geconfronteerd met juridische vraagstukken. De vastgoedspecialisten van Nysingh kennen de regels, maar kennen ook uw praktijk. Zij hebben jarenlange ervaring opgebouwd in belangrijke sectoren van de vastgoedmarkt. Zij treden op als adviseur, notaris of advocaat…

Lees meer

Food & Agri

De agrarische voedselproductieketen is zwaar gereguleerd en dat heeft invloed op uw bedrijfsstrategie. Onze gespecialiseerde advocaten van de Marktgroep Food & Agri kennen uw markt. Zij kunnen u adviseren over de regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is, hoe u risico’s kunt beperken en beoordelen welke kansen de wettelijke kaders u bieden. U ontvangt …

Lees meer