Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

U heeft gezocht op "wabo"

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. Op grond van de Wabo is het mogelijk om één omgevingsvergunning te verlenen voor verschillende activiteiten op het gebied van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.…

Lees meer

Vergunninghouder in de zin van de Wabo

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van Harderwijk (hierna: het college) is aan vergunninghouder een ontheffing van het bestemmingsplan en een lichte bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een hekwerk op een perceel (hierna: het perceel). Aan de bouwvergunning is de voorwaarde verbonden dat “aan drie zijden om het terrein een…

Lees meer

Soepele vergunningsprocedure voor tijdelijk zonnepark

AbRS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770 De ontwikkeling van zonneparken in Nederland is als gevolg van de energietransitie sterk in opkomst. Voor de totstandkoming van deze parken is vaak een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning vereist. In de uitspraak van 14 augustus 2019 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) duidelijkheid…

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in aantocht   

De Eerste Kamer heeft op 14 mei 2019 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van en het toezicht op bouwwerken te verbeteren. Ook wordt beoogd de privaatrechtelijke positie van de particuliere en zakelijke opdrachtgever te versterken. Betekenis van de wetswijzigingen Met de komst van deze wet vinden…

Lees meer

Invorderen? Eerst horen!

In deze uitspraak van 12 september 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2956) wijzigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) van koers: voortaan moet eerst worden gehoord voordat een invorderingsbeschikking wordt genomen. De casus Het college van Opmeer had een last onder dwangsom opgelegd aan een eigenaar van recreatiewoningen wegens het in strijd met het bestemmingsplan laten…

Lees meer

Afdeling benadrukt: ‘machtscriterium’ niet relevant voor overtrederschap

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft op 22 augustus 2018 een noemenswaardige uitspraak (ABRvS 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2804) gedaan over de toepassing en uitleg van het overtredersbegrip van artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens dit artikel wordt onder het begrip ‘overtreder’ verstaan: ‘degene die de overtreding pleegt of medepleegt’.…

Lees meer

Pragmatische aanpak: wijzigen van een aanvraag via artikel 4:5 Awb

In een uitspraak van 20 september 2017 oordeelt de Afdeling dat artikel 4:5 Awb onder omstandigheden kan worden toegepast om de bij omgevingsvergunning aangevraagde activiteit te wijzigen (ABRvS 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2535) Casus Appellant wil zijn woning in Asten slopen en op het perceel een nieuwe woning bouwen. Op grond van het ter plaatse geldende…

Lees meer

Eigenaar-verhuurder recreatiewoning geen overtreder bij ontbreken gebruiksverbod

De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (Afdeling) heeft op 20 september 2017 een voor de praktijk interessante uitspraak gedaan over de vraag of de eigenaar-verhuurder van een recreatiewoning kan worden aangemerkt als overtreder indien de woning permanent wordt bewoond door de huurder. De uitspraak heeft betrekking op de situatie waarin een bestemmingsplan van…

Lees meer

Kan een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) dienen als vergunningvoorschrift?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft zich op 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1333 uitgelaten over de vraag of de inhoud van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan dienen als vergunningvoorschrift bij een omgevingsvergunning. Het gaat in deze uitspraak om de ontwikkeling van een 12-tal appartementen met 12 parkeerplaatsen in de gemeente Montfoort.…

Lees meer

Afdeling geeft duidelijkheid over artikel 5 lid 6 van bijlage II Bor

In een uitspraak van 3 mei 2017 heeft de Afdeling duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer artikel 5, zesde lid, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing is. In de praktijk bestond enige discussie over het toepassingsbereik van dit artikel. De voorzieningenrechter van de Afdeling oordeelde in een uitspraak van 7 december…

Lees meer

Stuiten van de verjaring van de bevoegdheid tot invordering door middel van een tweede aanmaning

In de aan deze uitspraak (ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667) voorafgaande kwestie heeft het college van burgemeester en wethouders appellant, onder oplegging van een dwangsom van € 30.000,00, gelast alle bouwwerkzaamheden op het desbetreffende perceel te staken en gestaakt te houden. Het daartegen gemaakte bezwaar is ongegrond verklaard. Het tegen de beslissing op bezwaar gerichte is door…

Lees meer

Het zelf voorziend weigeren van een omgevingsvergunning bouwen

ABRvS 16 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3054 Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer is een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een woning. In beroep heeft de rechtbank zelf in de zaak voorzien door de beslissing op bezwaar te vernietigen, het primaire besluit waarbij de omgevingsvergunning is verleend te herroepen, de omgevingsvergunning…

Lees meer

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht heeft de afgelopen tijd een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. De introductie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), herzieningen van de Wet op de ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet, de steeds complexer wordende regelingen op het gebied van natuurbescherming. Bij elk project dat wordt ontwikkeld, groot of klein, komt het omgevingsrecht kijken. En…

Lees meer

Terinzagelegging ontwerp vvgb noodzakelijk

ABRvS 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2734 In deze uitspraak oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) dat – in het geval dat een verklaring van geen bedenkingen in de zin van artikel 2.27 van de Wabo (‘vvgb’) is vereist – eerst een ontwerp van de vvgb ter inzage moet worden gelegd waartegen zienswijzen…

Lees meer

Niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied

ABRvS 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1749 Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2 van de Wabo en artikel 4, aanhef en onder 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd…

Lees meer

Omwonenden moeten nakoming kunnen afdwingen van het behoud van het groene karakter

ABRvS 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:21 Een interessante tussenuitspraak van de Afdeling. Het college van Den Haag verleent aan de Willem de Zwijgerschool een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º Wabo om 2 grasstroken (tot dan toe: openbare groenvoorziening) bij het schoolplein te betrekken en daaromheen een transparant hek van…

Lees meer