Faillissementsrecht bij het faillissement van leveranciers

Wat doet u als een van uw leveranciers in zwaar weer verkeert en u een aanbetaling heeft gedaan? Of u gevraagd wordt om een aanbetaling te doen? En als die leverancier echt failliet is, hoe gaat u dan om met verzoeken van de curator? Nysingh heeft de meest gestelde vragen over een mogelijk faillissement van leveranciers voor u op een rij gezet.

Wij adviseren u graag bij een mogelijk faillissement van uw leverancier.

Carla Nijhuis

Advocaat, Partner

1. Ik heb een aanbetaling gedaan, maar mijn leverancier is failliet. Krijg ik nog wel geleverd?

Een curator heeft de mogelijkheid om overeenkomsten niet na te komen. Als het bedrijf failliet is, betekent dat namelijk dat er meerdere schuldeisers onbetaald blijven. Als de curator nog wel gewoon aan u zou leveren, zou dat een doorbreking van de gelijke behandeling van schuldeisers kunnen betekenen. Ook is het de vraag of de curator nog wel kan leveren, bijvoorbeeld omdat leveranciers waar de curator van afhankelijk is, mogelijk niet aan hem willen leveren.

 

Als de curator nog wel kan leveren zal hij veelal een zakelijke afweging maken. Deze afweging komt er in hoofdzaak op neer of de boedel (de gezamenlijke schuldeisers) er het meeste bij gebaat is om nog aan u te leveren, bijvoorbeeld omdat hetgeen u nog moet betalen naast de reeds gedane aanbetaling nog steeds meer is dan de curator zou ontvangen bij verkoop aan anderen. Of als het van belang is om u als klant te behouden, bijvoorbeeld in het kader van een eventuele doorstart.

2. De curator wil dat ik nog betaal. Kan hij nog wel leveren?

Als een curator u tot betaling aanspreekt voor een product dat of dienst die hij nog moet leveren, kunt u hem een redelijke termijn stellen om te bevestigen dat hij de overeenkomst volledig na zal komen. Als de curator de overeenkomst na wil komen is hij gehouden om ook zekerheid te bieden dat hij volledig zal nakomen. Doet hij dit niet? Dan mag u de overeenkomst ontbinden. U hoeft echter niet (volledig) te ontbinden. Vaak kan of wil de curator een dergelijke garantie niet afgeven. Als beide partijen daar belang bij hebben is het soms mogelijk om een nieuwe afspraak te maken met een curator, bijvoorbeeld over gedeeltelijke nakoming of een gereduceerd tarief.

Faillissementsrecht leveranciers

3. De curator wil dat ik nog betaal. Mag ik verrekenen?

Als u schade heeft geleden door toedoen van het failliete bedrijf of omdat het bedrijf de overeenkomst niet volledig meer na mag komen, mag u deze schade waarschijnlijk verrekenen. Het is dan wel van belang dat de partij die de schade lijdt of heeft geleden dezelfde partij (rechtspersoon) is als de partij die nog iets zou moeten betalen.

4. Mijn leverancier is failliet. Hoe zit het met garantie?

Curatoren geven over het algemeen geen garantie. Soms is uw wederpartij aangesloten bij een extern garantiefonds dat nog wel garantie biedt. Als u nu al een garantieclaim heeft, kunt u die mogelijk verrekenen. In de meeste rechtspraak wordt aangenomen dat mogelijke toekomstige garantieclaims geen reden zijn om nu al een deel van de factuur te verrekenen.

5. Ik wil van de overeenkomst met een failliete leverancier af. Kan dat?

Vaak is in overeenkomsten de afspraak opgenomen dat de overeenkomst wordt of kan worden beƫindigd als een van beide partijen failliet gaat. Ook als dat niet het geval is, is het misschien toch mogelijk om de overeenkomst te beƫindigen. Bijvoorbeeld door ontbinding als de gefailleerde de overeenkomst niet of onvolledig is nagekomen.

 

Als er sprake is van een doorlopende overeenkomst die de curator of het gefailleerde bedrijf tot nu toe nog volledig is nagekomen, kunt u de curator een redelijke termijn stellen om te bevestigen dat hij de overeenkomst volledig na zal (blijven) komen. Als de curator de overeenkomst na wil komen is hij gehouden om ook zekerheid te bieden dat hij volledig zal nakomen. Doet hij dit niet? Dan mag u de overeenkomst ontbinden.

 

Uiteraard hoeft het niet zo zwart wit te zijn, mogelijk kunt u nieuwe afspraken maken waar zowel u als de curator bij gebaat zijn.

6. Mijn leverancier heeft surseance van betaling aangevraagd. Wat is het risico als ik nu nog vooruit betaal aan de bewindvoerder?

In veel gevallen leidt een surseance uiteindelijk tot een faillissement. Dit betekent dat er een groot risico is dat de overeenkomst niet meer wordt nagekomen. Het is dus verstandig om ofwel zekerheid te verkrijgen voor nakoming, ofwel nieuwe afspraken te maken waarbij niet meer vooruit betaald hoeft te worden. Ook kunt u mogelijk gebruik maken van een opschortingsrecht.

 

Hierbij kunt u eventueel gebruik maken van de mogelijkheid om de bewindvoerder(s) en de bestuurder(s) een termijn te stellen om te verklaren of zij de overeenkomst zullen nakomen en daarbij zekerheid voor die nakoming te vragen. Indien geen bevestiging en zekerheid wordt gegeven kunt u de overeenkomst ontbinden, of proberen nieuwe afspraken te maken.

7. Hoe krijg ik mijn modellen, tekeningen, matrijzen etc. terug als mijn leverancier failliet gaat?

Een curator heeft de mogelijkheid om overeenkomsten niet na te komen. Als het bedrijf failliet is, betekent dat dat er meerdere schuldeisers onbetaald blijven. Indien uw leverancier alleen op basis van een overeenkomst gehouden is om uw modellen, tekeningen en/of matrijzen te leveren of terug te geven, kan en mag een curator dat weigeren. De curator zal wellicht proberen deze zaken te gelde te maken (mogelijk door verkoop aan u) waarna de opbrengst onder de schuldeisers wordt verdeeld.

 

De curator moet u wel uw eigendommen teruggeven. Het is dus van belang dat duidelijk is dat de zaken waarvan u in geval van een faillissement afgifte verlangt aan u in eigendom toebehoren. Het enkele feit dat u mogelijk voor deze zaken heeft betaald, is daarvoor onvoldoende.

 

De wet gaat namelijk uit van het vermoeden dat degene die de zaak onder zich heeft de zaken voor zichzelf houdt, en dus de eigenaar is. U moet dus kunnen bewijzen dat dit in uw geval anders ligt en uw leverancier deze zaken niet voor zichzelf houdt, maar dat u hiervan eigenaar bent. Dit kan door hierover duidelijke afspraken op papier te zetten.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors