Zoekresultaten voor Overheid

Per 1 juli 2021: looptijd Wet Markt en Overheid verlengd met twee jaar

Key takeaways De looptijd van de Wet Markt en Overheid is met twee jaar verlengd. Dat betekent dat de verplichtingen uit die wet voor overheden van toepassing blijven tot 1 juli 2023. Elke overheid zal bijvoorbeeld bij het verrichten van economische

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder staat al sinds de jaren negentig in de belangstelling. Rampen als die in Enschede en in Volendam, de brand op Schiphol, het incident met de Utrechtse trap, de brand bij Chemie-

Lees meer

Afdeling: gerechtvaardigd vertrouwen op e-mailservice overheid.nl

Eigen verantwoordelijkheid op de hoogte blijven van besluiten Om op de hoogte te blijven kunt u doorgaans gebruik maken van e-mailservices zoals overheid.nl waarmee publicaties over allerhande besluiten, zoals vergunningen, worden rondgestuurd.  

Lees meer

Voorstel om looptijd Wet Markt en Overheid te verlengen met twee jaar

In die wet zijn daarom verschillende verplichtingen opgenomen waaraan overheden, bijvoorbeeld gemeenten en provincies, zich dienen te houden wanneer zij economische activiteiten verrichten of bij een overheidsbedrijf betrokken zijn. Eén van de verpl

Lees meer

Wetsvoorstel tot aanscherping Wet Markt & Overheid

Op 26 november jl. heeft het ministerie van EZK aangekondigd dat het wetsvoorstel om de Wet Markt & Overheid aan te scherpen naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Het huidige probleem bij de Wet Markt & Overheid zit – kort gezegd – bi

Lees meer

Overheid

Het team Overheid van Nysingh Ons team Overheid bestaat uit ruim 40 advocaten en (kandidaat-)notarissen die ieder vanuit hun eigen expertise op de hoogte zijn van wat er binnen de publieke sector speelt. Wij kennen de politiek-bestuurlijke sensitivit

Lees meer

Beloofd is beloofd? Nakoming van een toezegging door de overheid

Recent wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over de nakoming van een toezegging (ECLI:NL:HR:2021:1957). Het arrest illustreert dat je als overheid moet uitkijken met wat je (toe)zegt. Een toezegging kan snel en soms (onbedoeld) gedaan zijn en ben

Lees meer

Wetsvoorstel aanscherping Wet Markt & Overheid ingediend

Achtergrond van de aanscherping: algemeenbelangbesluiten De Wet M&O beoogt om oneerlijke concurrentie door de overheid (en overheidsbedrijven) te voorkomen. In die wet zijn daarom verschillende verplichtingen opgenomen waaraan overheden, zoals ge

Lees meer

Rekenafstand 25 kilometer voor stikstofdepositie aanvaardbaar; overheid aan zet

De uitspraak is ook relevant voor andere zaken, omdat de rekenafstand van 25 kilometer en de rekenmodellen SRM2+ en OPS worden gebruikt in het wettelijk voorgeschreven instrument AERIUS Calculator. In dit blog zetten wij daarom de gevolgen van deze u

Lees meer

ICT en de overheid

Naast bovengenoemde afspraken is het van groot belang om ook goede afspraken te maken over de manier waarop partijen met persoonsgegevens omgaan. Kortgezegd moeten ICT-systemen de overheid in staat stellen om aan de privacyregelgeving te kunnen voldo

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder staat al sinds de jaren negentig in de belangstelling. Rampen als die in Enschede en in Volendam, de brand op Schiphol, het incident met de Utrechtse trap, de brand bij Chemie-

Lees meer

Het verstrekken van onjuiste informatie door de overheid is niet altijd onrechtmatig

In de casus die leidde tot het hier te bespreken arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:10446) ging het om een man die van plan was een bedrijfspand te huren om daarin een café te exploiteren (hierna aa

Lees meer

Verkoop van grond door de overheid

ECLI:NL:RBMNE:2018:1116   De overheid heeft regelmatig schaarse goederen in de aanbieding, dat wil zeggen goederen waarvoor de vraag het aanbod verre overtreft. Dit verschijnsel doet zich voor in het publiekrecht. Denk aan subsidies, vergunninge

Lees meer

De formulering van het ‘publiekrechtelijk voorbehoud’ ten aanzien van een inspanningsverplichting van de overheid

Een kwestie waarin een dergelijk publiekrechtelijk voorbehoud door de rechter is getoetst, betreft de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 december 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:10974; gemeente Doetinchem/Torenstad Vastgoed). In deze kwe

Lees meer

Trage besluitvorming door de overheid leidt soms, maar niet altijd tot aansprakelijkheid

Niet alleen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maar ook op grond van bijzondere wetten. Wanneer een dergelijke termijn wordt overschreden en de aanvrager van het besluit lijdt daardoor schade, kan deze schade niet zonder meer op de trag

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als werkgever

Wanneer een werknemer van de overheid schade oploopt tijdens, of in verband met het werk moet de vraag worden beantwoord of de overheid als werkgever voor deze schade aansprakelijk is. Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. De rechtspra

Lees meer

Heeft de overheid te laat betaald? Gevolgschade begrensd tot wettelijke rente

Het is goed denkbaar dat een burger die afhankelijk is van tijdige betaling (van bijvoorbeeld een uitkering, een toeslag etc.) als gevolg van het uitblijven van betaling schade lijdt. De vraag is dan of deze schade volledig te verhalen is op het over

Lees meer

Annotatie: ACM besluit gemeente Heumen: de overheid als onderneming?

ACM 3 april 2020, zaken ACM/19/036491 en ACM/19/036503 (Besluit op de bezwaren van de gemeente Heumen en Laco Malden B.V. tegen het besluit van de ACM van 16 augustus 2019)   Artikel 25i, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) verplicht

Lees meer

Wet open overheid (Woo)

De specialisten van Nysingh kennen de weg in het bestuursrecht en zijn thuis in de Woo. Wij zijn goed op de hoogte van wat er binnen de publieke sector speelt en denken strategisch met onze cliënten mee. Daarbij zijn we bekend met de politiek-bestuu

Lees meer

Is de overheid altijd gehouden om een toezegging na te komen?

Recent wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over de nakoming van een toezegging (ECLI:NL:HR:2021:1957). Het arrest illustreert dat je als overheid moet uitkijken met wat je (toe)zegt. Een toezegging kan snel en soms (onbedoeld) gedaan zijn en in d

Lees meer

Medezeggenschap bij de overheid

In de cursus medezeggenschap bij de overheid komen de volgende vragen aan bod: welke informatie moet verstrekt worden aan de (C)OR? wanneer heeft de (C)OR adviesrecht? wanneer heeft de (C)OR instemmingsrecht? wat is ‘politiek primaat’? wat is de

Lees meer

Online cursus Actualiteiten Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Inmiddels verschijnt er steeds meer rechtspraak over de toepassing van de Woo en wordt aan de hand daarvan duidelijker hoe de wet moet worden toegepast.   Op 18 juni 2024 van 10.00

Lees meer

Actualiteiten Wet open overheid

In deze cursus krijgt u praktische aanwijzingen om Woo-verzoeken op een juiste en adequate manier af te handelen. Daarbij worden de ontwikkelingen in de regelgeving en jurisprudentie besproken met betrekking tot de Woo (Wet open overheid).   Ma

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als bezitter van een gebrekkige zaak of opstal

Het komt met regelmaat voor dat overheden, als bezitter van een zaak of opstal, aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgetreden als gevolg van een daaraan klevend gebrek. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin een g

Lees meer
Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors