Zoekresultaten voor Overheid

Per 1 juli 2021: looptijd Wet Markt en Overheid verlengd met twee jaar

Key takeaways De looptijd van de Wet Markt en Overheid is met twee jaar verlengd. Dat betekent dat de verplichtingen uit die wet voor overheden van toepassing blijven tot 1 juli 2023. Elke overheid zal bijvoorbeeld bij het verrichten van economische

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder staat al sinds de jaren negentig in de belangstelling. Rampen als die in Enschede en in Volendam, de brand op Schiphol, het incident met de Utrechtse trap, de brand bij Chemie-

Lees meer

Voorstel om looptijd Wet Markt en Overheid te verlengen met twee jaar

In die wet zijn daarom verschillende verplichtingen opgenomen waaraan overheden, bijvoorbeeld gemeenten en provincies, zich dienen te houden wanneer zij economische activiteiten verrichten of bij een overheidsbedrijf betrokken zijn. Eén van de verpl

Lees meer

Afdeling: gerechtvaardigd vertrouwen op e-mailservice overheid.nl

Eigen verantwoordelijkheid op de hoogte blijven van besluiten Om op de hoogte te blijven kunt u doorgaans gebruik maken van e-mailservices zoals overheid.nl waarmee publicaties over allerhande besluiten, zoals vergunningen, worden rondgestuurd.  

Lees meer

Wetsvoorstel tot aanscherping Wet Markt & Overheid

Op 26 november jl. heeft het ministerie van EZK aangekondigd dat het wetsvoorstel om de Wet Markt & Overheid aan te scherpen naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Het huidige probleem bij de Wet Markt & Overheid zit – kort gezegd – bi

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder staat al sinds de jaren negentig in de belangstelling. Rampen als die in Enschede en in Volendam, de brand op Schiphol, het incident met de Utrechtse trap, de brand bij Chemie-

Lees meer

Overheid

Het team Overheid van Nysingh Ons team Overheid bestaat uit ruim 30 advocaten en (kandidaat-)notarissen die ieder vanuit hun eigen expertise op de hoogte zijn van wat er binnen de publieke sector speelt. Wij kennen de politiek-bestuurlijke sensitivit

Lees meer

Het verstrekken van onjuiste informatie door de overheid is niet altijd onrechtmatig

In de casus die leidde tot het hier te bespreken arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:10446) ging het om een man die van plan was een bedrijfspand te huren om daarin een café te exploiteren (hierna aa

Lees meer

Trage besluitvorming door de overheid leidt soms, maar niet altijd tot aansprakelijkheid

Niet alleen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maar ook op grond van bijzondere wetten. Wanneer een dergelijke termijn wordt overschreden en de aanvrager van het besluit lijdt daardoor schade, kan deze schade niet zonder meer op de trag

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als werkgever

Wanneer een werknemer van de overheid schade oploopt tijdens, of in verband met het werk moet de vraag worden beantwoord of de overheid als werkgever voor deze schade aansprakelijk is. Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. De rechtspra

Lees meer

Verkoop van grond door de overheid

ECLI:NL:RBMNE:2018:1116   De overheid heeft regelmatig schaarse goederen in de aanbieding, dat wil zeggen goederen waarvoor de vraag het aanbod verre overtreft. Dit verschijnsel doet zich voor in het publiekrecht. Denk aan subsidies, vergunninge

Lees meer

Annotatie: Belang van openbare infrastructuur binnen de Wet Markt en Overheid

Zijn de kosten van openbare infrastructuur deels onderdeel van de integrale kosten in de zin van de Wet Markt & Overheid, die de overheid aan afnemers moet doorberekenen wanneer die overheid economische activiteiten verricht? In haar annotatie bi

Lees meer

De formulering van het ‘publiekrechtelijk voorbehoud’ ten aanzien van een inspanningsverplichting van de overheid

Een kwestie waarin een dergelijk publiekrechtelijk voorbehoud door de rechter is getoetst, betreft de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 december 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:10974; gemeente Doetinchem/Torenstad Vastgoed). In deze kwe

Lees meer

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur / Wet open overheid

In deze cursus krijgt u praktische aanwijzingen om Wob-verzoeken, en vanaf 1 mei 2022 verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo), op een juiste en adequate manier af te handelen. Daarbij worden de ontwikkelingen in de regelgeving en jurisprude

Lees meer

Heeft de overheid te laat betaald? Gevolgschade begrensd tot wettelijke rente

Het is goed denkbaar dat een burger die afhankelijk is van tijdige betaling (van bijvoorbeeld een uitkering, een toeslag etc.) als gevolg van het uitblijven van betaling schade lijdt. De vraag is dan of deze schade volledig te verhalen is op het over

Lees meer

Annotatie: ACM besluit gemeente Heumen: de overheid als onderneming?

ACM 3 april 2020, zaken ACM/19/036491 en ACM/19/036503 (Besluit op de bezwaren van de gemeente Heumen en Laco Malden B.V. tegen het besluit van de ACM van 16 augustus 2019)   Artikel 25i, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) verplicht

Lees meer

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo)

De specialisten van Nysingh kennen de weg in het bestuursrecht en zijn thuis in de Wob en de Woo. Wij zijn goed op de hoogte van wat er binnen de publieke sector speelt en denken strategisch met onze cliënten mee. Daarbij zijn we bekend met de polit

Lees meer

Coronavirus – COVID-19 & de Overheid

Carola van Andel Vera Textor Mark Tunnissen

Lees meer

Medezeggenschap bij de overheid

In de cursus medezeggenschap bij de overheid komen de volgende vragen aan bod: welke informatie moet verstrekt worden aan de (C)OR? wanneer heeft de (C)OR adviesrecht? wanneer heeft de (C)OR instemmingsrecht? wat is ‘politiek primaat’? wat is de

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als bezitter van een gebrekkige zaak of opstal

Het komt met regelmaat voor dat overheden, als bezitter van een zaak of opstal, aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgetreden als gevolg van een daaraan klevend gebrek. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin een g

Lees meer

AVG & DE OVERHEID | Beter voorbereid op de AVG

Leuk of niet. De Europese Unie voert de AVG niet voor niets in. Deze tijd – waarin we op steeds grotere schaal gegevens verwerken en de digitale ontwikkelingen rondom dataverwerking spectaculair groeien– vraagt om moderne wetgeving. Burgers hebb

Lees meer

Overheid & Duurzaamheid

Deze uitdagingen vragen om een herinrichting van de huidige samenleving. En om ontwikkeling van alternatieven op vele terreinen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de energietransitie van fossiele naar duurzame brandstoffen, het verduurzamen van gebouwe

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid voor rechtmatige en onrechtmatige besluiten

Wanneer overheden fouten maken in hun besluitvorming kunnen zij in voorkomende gevallen gehouden zijn om de schade die een benadeelde ten gevolge hiervan lijdt te vergoeden.   De belanghebbende kan daarvoor terecht bij de bestuursrechter en/of d

Lees meer

Belang van openbare infrastructuur binnen de Wet Markt en Overheid

Belang van openbare infrastructuur binnen de Wet Markt en Overheid Medium Tijdschrift Markt & Mededinging, aflevering 6, 2019

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content