Zoekresultaten voor Overheid

Per 1 juli 2021: looptijd Wet Markt en Overheid verlengd met twee jaar

Key takeaways De looptijd van de Wet Markt en Overheid is met twee jaar verlengd. Dat betekent dat de verplichtingen uit die wet voor overheden van toepassing blijven tot 1 juli 2023. Elke overheid zal bijvoorbeeld bij het verrichten van economische

Lees meer

Het verstrekken van onjuiste informatie door de overheid is niet altijd onrechtmatig

In de casus die leidde tot het hier te bespreken arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:10446) ging het om een man die van plan was een bedrijfspand te huren om daarin een café te exploiteren (hierna aa

Lees meer

Annotatie: ACM besluit gemeente Heumen: de overheid als onderneming?

ACM 3 april 2020, zaken ACM/19/036491 en ACM/19/036503 (Besluit op de bezwaren van de gemeente Heumen en Laco Malden B.V. tegen het besluit van de ACM van 16 augustus 2019)   Artikel 25i, eerste lid, van de Mededingingswet (hierna: Mw) verplicht

Lees meer

Voorstel om looptijd Wet Markt en Overheid te verlengen met twee jaar

In die wet zijn daarom verschillende verplichtingen opgenomen waaraan overheden, bijvoorbeeld gemeenten en provincies, zich dienen te houden wanneer zij economische activiteiten verrichten of bij een overheidsbedrijf betrokken zijn. Eén van de verpl

Lees meer

Overheidsaansprakelijkheid

Overheidsaansprakelijkheid is een ‘vak apart’. Het is een rechtsgebied dat zich kenmerkt door een complexe combinatie van zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten. Bovendien is het overheidsaansprakelijkheidsrecht continu in ontwi

Lees meer

Belang van openbare infrastructuur binnen de Wet Markt en Overheid

Belang van openbare infrastructuur binnen de Wet Markt en Overheid Medium Tijdschrift Markt & Mededinging, aflevering 6, 2019

Lees meer

Werkt ‘disclaimer’ bij het verstrekken van onjuiste informatie door een overheid?

Op 7 april 2020 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een arrest (ECLI:NL:GHSHE:2020:1213) gewezen. In essentie ging het daarbij om het volgende.   De burgemeester van de gemeente Breda heeft sluiting van een coffeeshop gelast voor een period

Lees meer

Coronavirus – COVID-19 & de Overheid

Carola van Andel Vera Textor Mark Tunnissen

Lees meer

Coronavirus – COVID-19: Arbeidsrecht voor de overheid en onderwijs en Onderwijsrecht

Johanneke Bos Henry van Essen

Lees meer

Ruime(re) mogelijkheden voor overheidssteun tijdens COVID-19

Key takeaways De Tijdelijke kaderregeling voor staatssteun als gevolg van de COVID-19 uitbraak is door de Europese Commissie uitgebreid met vijf nieuwe categorieën en gewijzigd en verduidelijkt op bepaalde punten. De steuncategorie op grond waarvan

Lees meer

Welke rechter oordeelt over werkgeversaansprakelijkheid van de overheid?

Met deze wet vallen grote groepen ambtenaren voortaan onder het civiele arbeidsrecht. Wanneer een ambtenaar betrokken raakt bij een arbeidsongeval of arbeidsongeschikt raakt door zijn werk en van mening is dat zijn werkgever daarvan een verwijt valt

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid voor rechtmatige en onrechtmatige besluiten

Wanneer overheden fouten maken in hun besluitvorming kunnen zij in voorkomende gevallen gehouden zijn om de schade die een benadeelde ten gevolge hiervan lijdt te vergoeden.   De belanghebbende kan daarvoor terecht bij de bestuursrechter en/of d

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als toezichthouder staat al sinds de jaren negentig in de belangstelling. Rampen als die in Enschede en in Volendam, de brand op Schiphol, het incident met de Utrechtse trap, de brand bij Chemie-

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als werkgever

Wanneer een werknemer van de overheid schade oploopt tijdens, of in verband met het werk moet de vraag worden beantwoord of de overheid als werkgever voor deze schade aansprakelijk is. Deze vraag is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. De rechtspra

Lees meer

Aansprakelijkheid van de overheid als bezitter van een gebrekkige zaak of opstal

Het komt met regelmaat voor dat overheden, als bezitter van een zaak of opstal, aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgetreden als gevolg van een daaraan klevend gebrek. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin een g

Lees meer

Wet Markt en Overheid

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer u de Wet M&O moet toepassen en hoe u praktisch gebruik kunt maken van uitzonderingen in de wet. Aan de hand van situaties uit uw eigen praktijk worden de voor u uit de wet voortvlo

Lees meer

Medezeggenschap bij de overheid

In de cursus medezeggenschap bij de overheid komen de volgende vragen aan bod: welke informatie moet verstrekt worden aan de (C)OR? wanneer heeft de (C)OR adviesrecht? wanneer heeft de (C)OR instemmingsrecht? wat is ‘politiek primaat’? wat is de

Lees meer

Stoomcursus arbeidsrecht voor juristen bij overheidswerkgevers

De deelnemers krijgen aan de hand van wetgeving en jurisprudentie in een kort tijdbestek goed inzicht in het civiele arbeids(proces)recht. Na afloop van de stoomcursus arbeidsrecht voor juristen bij overheidswerkgevers: herkennen de deelnemers het s

Lees meer

Stoomcursus arbeidsrecht voor leidinggevenden bij overheidswerkgevers

De deelnemers krijgen praktische handvatten hoe het civiele arbeidsrecht kan helpen bij de alledaagse uitdagingen van een leidinggevende. Na afloop van de stoomcursus arbeidsrecht voor leidinggevenden bij overheidswerkgevers: herkennen de deelnemers

Lees meer

Verdiepingscursus arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

De deelnemers krijgen, waar nodig aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, een grondige en op de eigen adviserende rol afgestemde opleiding in het civiele arbeidsrecht. Na afloop van de verdiepingscursus arbeidsrecht voor overheidswerkgevers: we

Lees meer

Basiscursus arbeidsrecht voor overheidswerkgevers

De deelnemers krijgen inzicht in de arbeidsrechtelijke gevolgen van de normalisering en een praktische inleiding in het civiele arbeidsrecht. Na afloop van de basiscursus arbeidsrecht voor overheidswerkgevers: kennen de deelnemers de juridische gevo

Lees meer

E-book AVG & Overheid

Is uw organisatie AVG-proof? Uit een inventarisatie van Nysingh begin 2018 bleek namelijk dat nog bijna niemand helemaal klaar was voor de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming. Dat geldt overigens zowel voor de publieke sector al

Lees meer

Overheid & Duurzaamheid

Deze uitdagingen vragen om een herinrichting van de huidige samenleving. En om ontwikkeling van alternatieven op vele terreinen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de energietransitie van fossiele naar duurzame brandstoffen, het verduurzamen van gebouwe

Lees meer

Overheidscontracten

Overheden sluiten immers dagelijks vele (soorten) contracten, van vastgoed- en huurovereenkomsten tot ICT- en samenwerkingscontracten. Soms is een dichtgetimmerd contract nodig, terwijl bij andere contracten een korte en snelle check op de stukken vo

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages