Het is de verantwoordelijkheid van een ieder om zich op de hoogte te stellen van besluiten die hem of haar aangaan. Dit is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”).

Eigen verantwoordelijkheid op de hoogte blijven van besluiten

Om op de hoogte te blijven kunt u doorgaans gebruik maken van e-mailservices zoals overheid.nl waarmee publicaties over allerhande besluiten, zoals vergunningen, worden rondgestuurd.

 

De Afdeling hanteert daarbij als uitgangspunt dat, als u zich aanmeldt bij de e-mailservice van overheid.nl, dit nog niet betekent dat u er ook op mag vertrouwen dat u op de hoogte wordt gehouden van álle mogelijke relevante besluiten. De verantwoordelijkheid daarvoor blijft berusten bij u als aanmelder. De gevolgen van een keuze om daarbij te vertrouwen op de e-mailservice van www.overheid.nl komen daarom voor eigen risico, zo ook een termijnoverschrijding voor het maken van bezwaar (ECLI:NL:RVS:2017:3419).

E-mailservice

Uitzondering op eigen verantwoordelijkheid

Er kunnen evenwel bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan een betrokkene er wél rechtens op mag vertrouwen dat zolang geen daartoe strekkend e-mailbericht van www.overheid.nl is ontvangen, er nog geen besluit (zoals de verlening van een vergunning) is genomen. Dit oordeelt de Afdeling in de recente uitspraak van 22 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:175).

 

Het betrof in deze casus de verlening van een vergunning door het college van B&W voor het mogen vormen van vijf woningen op de tweede, derde en vierde verdieping van een pand in de gemeente Amsterdam. Een aantal omwonenden van dit pand kan zich hiermee niet verenigen en maakt tegen de vergunning bezwaar, echter buiten de termijn van 6 weken. Zij voeren aan dat deze termijnoverschrijding verschoonbaar is omdat zij géén bericht hebben gekregen via de e-mailservice van overheid.nl, hoewel zij zich daarvoor wel hadden aangemeld. Specifiek was hun aanmelding gericht op “berichten over uw buurt” met als categorie “rondom een adres” waarin, zo blijkt uit de uitspraak, onder andere de subcategorieën onttrekkingsvergunning, splitsingsvergunning en gebruiksvergunning vallen. Het bezwaar wordt niettemin niet-ontvankelijk verklaard.

 

De Afdeling herhaalt in hoger beroep het eerder geformuleerde uitgangspunt, maar oordeelt dat in dit geval aanleiding bestaat voor een uitzondering, vanwege de volgende bijzondere omstandigheden:

  1. Het college heeft medegedeeld dat een betrokkene zélf niet meer hoeft te zoeken naar publicaties over bekendmakingen als deze zich heeft aangemeld voor de berichtenservice van overheid.nl.
  2. Het college heeft tijdens de zitting bij de rechtbank aangegeven dat als alle opties voor kennisgevingen van vergunningen waren aangevinkt de termijnoverschrijding verschoonbaar zou zijn.
  3. De appellanten hebben aannemelijk gemaakt dat alle opties voor kennisgeving van vergunningen rondom hun adres in de berichtenservice zijn aangevinkt. Het valt appellanten niet aan te rekenen dat zij de categorie “overig” onder “Voorlichting” niet hebben aangevinkt.
  4. De bekendmakingen van vergunningen op grond van de Huisvestingsverordening dienen onder de hoofdcategorie “Rondom een adres” te worden vermeld. De bekendmaking van de vergunning is ten onrechte onder de subcategorie “overig” in de hoofdcategorie “Voorlichting” gepubliceerd.

 

Gelet op deze omstandigheden is de termijnoverschrijding volgens de Afdeling verschoonbaar en heeft het college van B&W dus het bezwaar van appellanten ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

Betekenis voor de praktijk

Voor de praktijk betekent dit dat een termijnoverschrijding vanwege een foutieve plaatsing in de e-mailservice van overheid.nl onder omstandigheden verschoonbaar kan zijn. Dit gelet op het gerechtvaardigde vertrouwen dat een betrokkene aan die service mag ontlenen. Daarbij dient de betrokkene in ieder geval aannemelijk te maken dat hij zich daadwerkelijk voor de relevante categorieën in de e-mailservice heeft aangemeld. Verder moet het betreffende bestuursorgaan ook hebben aangegeven dat voor de publicatie van de bekendmaking van een besluit vertrouwd kan worden op de service van overheid.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderwerp of andere bestuursrechtelijke zaken contact op met Matthias Kruisselbrink, advocaat en specialist op dit gebied, E: matthias.kruisselbrink@nysingh.nl | T: 088 752 00 37 | M: 06 12 15 21 23.