Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Gelet op de richtlijnen en de instructies van de Nederlandse overheid, vinden er voorlopig geen fysieke cursussen plaats.
Cursussen die in de maanden april en mei zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum
  

Nysingh Academy. Wij zijn er voor u.

Nysingh is een door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie erkend opleidingsinstituut.

Kennisoverdracht is een van de pijlers van onze dienstverlening. Onze specialisten verzorgen online seminars, bijeenkomsten, (incompany) cursussen en cursussen met een open inschrijving. Deelnemers aan onze bijeenkomsten en cursussen ontvangen desgewenst opleidingspunten.

Neem voor een offerte contact op via academy@nysingh.nl of bel 088 752 02 04. Géri Delfgou neemt dan graag alle mogelijkheden met u door.


Op alle door Nysingh advocaten – notarissen N.V. handelend in het kader van de “Nysingh Academy” gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten ter zake van opleidingen en cursussen, zijn uitsluitend de “Algemene Voorwaarden Nysingh Academy” van toepassing.

 

Online seminars en bijeenkomsten

Najaarsevenement Arbeidsrecht

donderdag 12 november 2020
Tijdens het Najaarsevenement Arbeidsrecht praten wij u bij over de actuele ontwikkelingen binnen het Arbeidsrecht.…

Trainingen op maat

Contracteren voor overheden

Het voorkomen van geschillen begint bij het sluiten van een helder en evenwichtig contract. Tijdens de training worden aan de…

Actualiteiten Awb

Iedere overheidsmedewerker heeft te maken met de Algemene wet bestuursrecht. Na het volgen van deze training bent u weer volledig…

Basistraining Awb

Deze basistraining maakt medewerkers van overheden zich ervan bewust dat zij als ambtenaar in de dagelijkse praktijk te maken hebben…

Actualiteiten Handhaving

Handhaven staat volop in de belangstelling. Maar weet u wat nu eigenlijk kan, mag en moet? Welke handhavingsinstrumenten zijn er…

Klachtrecht

Het in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht verankerde klachtrecht regelt de behandeling van klachten tegen overheidsoptreden. In deze…

Motiveren van beschikkingen

Heeft u in de dagelijkse praktijk veel te maken met het opstellen van beschikkingen, al dan niet als vergunningverlener? Dan…

Basistraining Subsidierecht

Heeft of krijgt u te maken met het subsidierecht? Dan is de basistraining subsidierecht interessant voor u. Tijdens deze training komen…

Verdiepingstraining subsidierecht

Tijdens deze verdiepingstraining subsidierecht leert u meer over de volgende onderwerpen: Wat is een subsidie? Wettelijke grondslag Proces van subsidie verstrekken…

Nieuwe Omgevingswet

Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de Omgevingswet besproken. U krijgt inzicht in de systematiek van de nieuwe wet en een overzicht…

Actualiteiten Wro

Het ruimtelijk ordeningsrecht is in beweging. Na de introductie van de Wro in 2009, de Chw en de Wabo in…

Actualiteiten Wabo

In deze training komen ontwikkelingen aan de orde op het gebied van de rechtspraak en relevante ontwikkelingen op het gebied…

Wijziging Besluit omgevingsrecht

Op 1 november 2014 zijn de regels rondom vergunningvrij bouwen, zoals neergelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor), flink gewijzigd. Deze…

Actualiseren bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan is een van de belangrijkste instrumenten voor de ruimtelijke ordening. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dienen…

Privacy en AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze wetswijziging heeft grote gevolgen voor de…

Onroerend goed en verjaring

Met name gemeenten worden in gronddiscussies regelmatig geconfronteerd met gebruikers van stroken gemeentegrond die stellen hiervan eigenaar te zijn geworden.…

Actualiteiten Huurrecht

Zoals ieder rechtsgebied is ook het huurrecht aan doorlopende wijziging onderhevig. Dit kan voortvloeien uit wetgeving, maar uiteraard ook uit…

Basistraining Huurrecht

Heeft u regelmatig met huurrecht van doen en wilt u hier eigenlijk meer van weten? Dan is de basistraining huurrecht iets…

Erfpacht

In deze training wordt onder meer het wettelijk stelsel uiteengezet. Er wordt besproken wat de functie is van erfpachtvoorwaarden en wat…

Basistraining Bouwrecht

In het bouwrecht spelen de veel gebruikte algemene voorwaarden, zoals UAV, UAV-GC en DNR, vaak de hoofdrol ten opzichte van…

Verdiepingstraining Bouwrecht

Bij de uitvoering van werken zijn meestal hoge kosten gemoeid. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om deze in…

Wet Markt en Overheid

Tijdens deze training wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer u de Wet M&O moet toepassen en hoe u praktisch gebruik…

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is arbeidsrechtelijk de meest verstrekkende maatregel die een werkgever tot zijn beschikking heeft. De gevolgen van…

Arbeidsongeschikte werknemer

Arbeidsongeschiktheid leidt in de praktijk vaak tot veel vragen. Dit komt mede omdat er op het gebied van wet- en…

Medezeggenschap bij de overheid

In de training medezeggenschap bij de overheid komen de volgende vragen aan bod: welke informatie moet verstrekt worden aan de…

Medezeggenschap

Effectieve medezeggenschap is van groot belang. Tijdens deze training informeren wij u over medezeggenschapsstructuren, de verschillende vormen van medezeggenschap en hoe…

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De wet “Arbeidsmarkt in Balans” (WAB) komt eraan. Het kabinet wil met deze wet de arbeidsmarkt hervormen en het verschil…