Zoekresultaten voor Didam-arrest

Het Didam-arrest: ook in het bestuursrecht van belang

Gevolgen van het Didam-arrest voor een bestemmingsplan In een uitspraak van 15 juni 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1679) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) stond de vraag centraal of het in strijd handelen m

Lees meer

Het Didam-arrest: Binnenlandse Zaken komt met nadere duiding en enkele praktische handvatten

Woningbouwopgave en het Didam-arrest BZK begint de brief met de constatering dat de woningbouwopgave in Nederland groot is. Het Didam-arrest kan volgens BZK leiden tot vertraging in de woningbouwopgave. Gemeenten zijn immers meer proceduretijd kwijt

Lees meer

Het Didam-arrest een sta-in-de-weg voor de woningbouwambitie?

Bieden van gelijke kansen bij verkoop van onroerende zaken De Hoge Raad oordeelde in zijn arrest van 26 november 2021, kort gezegd, dat overheden bij grondverkoop (potentiële) gegadigden gelegenheid moeten bieden om mee te dingen. Het arrest betrof

Lees meer

Het Didam-arrest: afbreken uitgifteprocedure rechtmatig?

Wat was er aan de hand? De gemeente Zevenaar is eigenaar van 23 kavels en is voornemens deze kavels te verkopen. Zij heeft hiervoor in 2021 een uitgifteprocedure ingericht (de 1e uitgifteprocedure). Eiseres heeft zich ingeschreven voor de 1e uitgifte

Lees meer

Het Didam-arrest: ook in het bestuursrecht van belang

Recent zijn er echter twee uitspraken gepubliceerd waarin de bestuursrechtelijke reikwijdte van het Didam-arrest aan bod komt. Daaruit blijkt dat het Didam-arrest ook bestuursrechtelijke gevolgen kan hebben, maar dat de reikwijdte van het Didam-arres

Lees meer

Het Didam-arrest: Binnenlandse Zaken komt met nadere duiding en enkele praktische handvatten

De brief is een voorloper van een handreiking die binnenkort gepubliceerd zal worden. Daarin zal BZK in samenwerking met de VNG en Neprom het Didam-arrest nader duiden en gemeenten voorzien van enkele praktische handvatten. Woningbouwopgave en het Di

Lees meer

Didam-arrest: extra huiswerk voor gemeenten bij naleving wetgeving onderwijshuisvesting?

Dat het Didam-arrest sindsdien de gemoederen heeft beziggehouden, staat buiten kijf. Eén van de vragen waarmee gemeenten zich nu geconfronteerd zien, is of de stappen die in het Didam-arrest zijn geformuleerd, ook gezet moeten worden bij de naleving

Lees meer

Het Didam-arrest: afbreken correcte uitgifteprocedure door gemeente is onder omstandigheden onrechtmatig

Tot dit oordeel komt de rechtbank Gelderland in een uitspraak van 22 juni jl. (ECLI:NL:RBGEL:2022:3065). De gemeente krijgt een voorlopig verbod opgelegd om uitvoering te geven aan de 2e (vervangende) uitgifteprocedure. Wat was er aan de hand? De gem

Lees meer

Overheden opgelet: regels uit het aanbestedingsrecht (ook) relevant bij selectieprocedure Didam-arrest

Wat was er aan de hand?  De gemeente Rhenen heeft een selectieprocedure georganiseerd, waarvoor zij een verkoopdocument heeft opgesteld. Het proces en de kaders van deze openbare verkoopprocedure zijn hierin beschreven. Inschrijvingen moeten onder m

Lees meer

Het Didam-arrest een sta-in-de-weg voor de woonambitie?

In het regeerakkoord is te lezen dat de bouw van nieuwe woningen wordt versneld tot rond de 100.000 woningen per jaar. Het Didam-arrest zou die ambitie echter wel eens ernstig kunnen bemoeilijken. Bieden van gelijke kansen bij verkoop van onroerende

Lees meer

Snippergroen en het Didam-arrest

Wat was het geval? In 2021 startte de gemeente Alphen aan den Rijn met een snippergroenproject. In dat kader is de nota Snippergroenbeleid vastgesteld waarin toetsingscriteria voor uitgifte van snippergroen zijn opgenomen. Eén van die toetsingscrite

Lees meer

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juni en juli 2023

Tegen de (ontwerp)besluiten genummerd 2, 4 en 5 zijn geen (ontvankelijke) zienswijzen ingediend. NIEUW BRAVIS ZIEKENHUIS Projectietekening voldoende duidelijk Het onteigeningsplan De Bulkenaar Roosendaal ziet op de aanleg van één ziekenhuisgebouw t

Lees meer

Hof Arnhem-Leeuwarden: de sanctie op schending van de Didam-regels is vernietigbaarheid

Het hof oordeelt nu in de Didam-bodemzaak dat de gemeente Montferland ten onrechte geen ruimte voor mededinging heeft geboden bij de verkoop van de gemeentehuislocatie en verbiedt de gemeente en koper Groenstaete om uitvoering te geven aan de koopove

Lees meer

Open normen en subjectieve gunningscriteria in een openbare verkoopprocedure?

Wat was de situatie? Eiseres, Stichting Boomwortel, is een langetermijnbelegger en ontwikkelaar. Het waterschap is in mei 2023 een openbare verkoopprocedure gestart in verband met de voorgenomen verkoop van haar voormalige waterzuiveringsinstallatie.

Lees meer

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de geldigheid van overeenkomsten na Didam

De overheid moet bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen (art. 3:14 BW). Deze regel stond centraal in het Didam-arrest, dat voortvloeit uit een reeds decennialang

Lees meer

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in oktober, november en december 2022

Afgelopen oktober zijn vijf KB’s gepubliceerd: Besluit van 30 augustus 2022, 2022001824 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Het Hogeland krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van de

Lees meer

Antwoorden op Kamervragen over herziening pachtwetgeving

Pachtbeleid De minister geeft aan dat een half miljoen hectare landbouwgrond wordt verpacht. Welk deel daarvan ten behoeve van natuurbeheer is, is niet bekend omdat veel niet geregistreerd wordt. Wel is duidelijk dat iets minder dan de helft van de

Lees meer

Nog geen mededingingsnorm bij gemeentelijke grondverkoop

In 2016 oordeelde de hoogste bestuursrechter in de zaak Speelautomatenhal Vlaardingen dat in het Nederlands recht een rechtsnorm geldt, die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze aan (potentië

Lees meer

Verduidelijking gevolgen rechterswisseling na mondelinge behandeling

Deze onteigeningsprocedure (ECLI:NL:HR:2016:662) wordt door de Hoge Raad aangegrepen om meer duidelijkheid te geven over de gevolgen van vervanging van een rechter na een mondelinge behandeling en de wijze waarop gerechten en partijen hiermee om die

Lees meer

Grondverkoop door overheden: alle gegadigden een gelijke kans

Overheden moeten bij grondverkoop alle gegadigden de gelegenheid bieden om mee te dingen via een selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria, zo oordeelde de Hoge Raad in zijn baanbrekende arrest van afgelopen vrijda

Lees meer

Grondverkoop door overheden: alle gegadigden een gelijke kans

De meest gestelde vragen n.a.v. dit arrest hebben we op een rijtje gezet.   naar Q&A   Baanbrekend arrest In deze zaak tussen een vastgoedonderneming en de gemeente Montferland oordeelde de Hoge Raad over de vraag: mag de overheid een

Lees meer

Meest gestelde vragen | ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’

Wat is de reikwijdte van het arrest? Is het arrest ook van toepassing op andere vormen van gronduitgifte, zoals erfpacht, pacht, huur en bruikleen? Voor welke overheidsorganen gelden de nieuwe procedurevoorschriften? Ziet het arrest alleen op schaar

Lees meer

Afwijzingsgrond voor dekking blijkt onjuist te zijn

In het arrest OHRA/Goilo-arrest (Hoge Raad 3 februari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB8306) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de aard van de verzekeringsovereenkomst in beginsel meebrengt dat de verzekeraar een verzoek om dekking niet eerder dan na behoorlij

Lees meer

Kostenvergoeding zonder onteigening

Het gebeurt niet vaak, maar af en toe vindt een voorgenomen onteigening geen doorgang. Eerder op dit blog bespraken wij het arrest van de Hoge Raad van 27 november 2015 in de zaak Gemeente Leusden/X c.s. De Hoge Raad zet in dat arrest een streep doo

Lees meer
Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors