Zoekresultaten voor Didam-arrest

Het Didam-arrest: ook in het bestuursrecht van belang

Recent zijn er echter twee uitspraken gepubliceerd waarin de bestuursrechtelijke reikwijdte van het Didam-arrest aan bod komt. Daaruit blijkt dat het Didam-arrest ook bestuursrechtelijke gevolgen kan hebben, maar dat de reikwijdte van het Didam-arres

Lees meer

Het Didam-arrest: Binnenlandse Zaken komt met nadere duiding en enkele praktische handvatten

De brief is een voorloper van een handreiking die binnenkort gepubliceerd zal worden. Daarin zal BZK in samenwerking met de VNG en Neprom het Didam-arrest nader duiden en gemeenten voorzien van enkele praktische handvatten. Woningbouwopgave en het Di

Lees meer

Didam-arrest: extra huiswerk voor gemeenten bij naleving wetgeving onderwijshuisvesting?

Dat het Didam-arrest sindsdien de gemoederen heeft beziggehouden, staat buiten kijf. Eén van de vragen waarmee gemeenten zich nu geconfronteerd zien, is of de stappen die in het Didam-arrest zijn geformuleerd, ook gezet moeten worden bij de naleving

Lees meer

Het Didam-arrest: afbreken correcte uitgifteprocedure door gemeente is onder omstandigheden onrechtmatig

Tot dit oordeel komt de rechtbank Gelderland in een uitspraak van 22 juni jl. (ECLI:NL:RBGEL:2022:3065). De gemeente krijgt een voorlopig verbod opgelegd om uitvoering te geven aan de 2e (vervangende) uitgifteprocedure. Wat was er aan de hand? De gem

Lees meer

Overheden opgelet: regels uit het aanbestedingsrecht (ook) relevant bij selectieprocedure Didam-arrest

Wat was er aan de hand?  De gemeente Rhenen heeft een selectieprocedure georganiseerd, waarvoor zij een verkoopdocument heeft opgesteld. Het proces en de kaders van deze openbare verkoopprocedure zijn hierin beschreven. Inschrijvingen moeten onder m

Lees meer

Het Didam-arrest een sta-in-de-weg voor de woonambitie?

In het regeerakkoord is te lezen dat de bouw van nieuwe woningen wordt versneld tot rond de 100.000 woningen per jaar. Het Didam-arrest zou die ambitie echter wel eens ernstig kunnen bemoeilijken. Bieden van gelijke kansen bij verkoop van onroerende

Lees meer

Hof Arnhem-Leeuwarden: de sanctie op schending van de Didam-regels is vernietigbaarheid

Het hof oordeelt nu in de Didam-bodemzaak dat de gemeente Montferland ten onrechte geen ruimte voor mededinging heeft geboden bij de verkoop van de gemeentehuislocatie en verbiedt de gemeente en koper Groenstaete om uitvoering te geven aan de koopove

Lees meer

Afwijzingsgrond voor dekking blijkt onjuist te zijn

In het arrest OHRA/Goilo-arrest (Hoge Raad 3 februari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB8306) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de aard van de verzekeringsovereenkomst in beginsel meebrengt dat de verzekeraar een verzoek om dekking niet eerder dan na behoorlij

Lees meer

Vergoeding voor zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders: een nieuw tijdperk of meer van hetzelfde?

Na het CZ/Momentum-arrest en het Conductore/Achmea-arrest heeft de Hoge Raad op 9 december 2022 zich voor de derde keer uitgesproken over de vergoeding van de zorgkosten van verzekerden met een naturapolis die zich wenden tot een niet-gecontracteerde

Lees meer

Antwoorden op Kamervragen over herziening pachtwetgeving

Pachtbeleid De minister geeft aan dat een half miljoen hectare landbouwgrond wordt verpacht. Welk deel daarvan ten behoeve van natuurbeheer is, is niet bekend omdat veel niet geregistreerd wordt. Wel is duidelijk dat iets minder dan de helft van de

Lees meer

Grondverkoop door overheden: alle gegadigden een gelijke kans

De meest gestelde vragen n.a.v. dit arrest hebben we op een rijtje gezet.   naar Q&A   Baanbrekend arrest In deze zaak tussen een vastgoedonderneming en de gemeente Montferland oordeelde de Hoge Raad over de vraag: mag de overheid een

Lees meer

Meest gestelde vragen | ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’

Wat is de reikwijdte van het arrest? Is het arrest ook van toepassing op andere vormen van gronduitgifte, zoals erfpacht, pacht, huur en bruikleen? Voor welke overheidsorganen gelden de nieuwe procedurevoorschriften? Ziet het arrest alleen op schaar

Lees meer

Schade door supercel: hagelschade of stormschade?

Eisers hebben een varkensfokkerij en zij hebben via hun assurantietussenpersoon in 2014 een verzekering genaamd ‘Bedrijven Compact Polis Agrarisch’ afgesloten bij Interpolis. Het betrof een ‘named perils’ (gedekte gevaren) polis genoemd, wat

Lees meer

Contractuele verrekeningsbevoegdheden geldig tijdens faillissement

Uit het arrest van 15 november 2019 van de Hoge Raad  blijkt dat ook contractuele (verruimde) verrekeningsafspraken kunnen blijven gelden tijdens faillissement van een van de partijen. Feiten [A] B.V. (hierna: ‘[A]’) is de moedermaatschappij van

Lees meer

Nog geen mededingingsnorm bij gemeentelijke grondverkoop

In 2016 oordeelde de hoogste bestuursrechter in de zaak Speelautomatenhal Vlaardingen dat in het Nederlands recht een rechtsnorm geldt, die ertoe strekt dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door het bestuur op enigerlei wijze aan (potentië

Lees meer

Uitleg volgens CAO-norm nog iets genuanceerd

Hoge Raad 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2687   Zoals bekend, hebben de arresten van de Hoge Raad over de uitleg van bepalingen in CAO ’s ook invloed op de uitleg van verzekeringsovereenkomsten, met name daar waar het verzekeringen op beurs

Lees meer

Kan het “topcoating arrest” van de Hoge Raad van 15 maart 2015 (S&S 2009/132) op de CAR polis worden toegepast?

Op 11 maart 2005 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de dekking van zaakschade onder een AVB polis. Zaakschade gedekt onder AVB polis? In die zaak was de leverancier van topcoating aansprakelijk gehouden voor schade aan de door hem

Lees meer

Baanbrekend arrest verwacht: zijn uw zzp’ers binnenkort in dienst?

*Inmiddels heeft een van de cassatieadvocaten laten weten dat de Hoge Raad meer tijd nodig heeft voor zijn oordeel: de uitspraak zal worden aangehouden tot vrijdag 24 maart aanstaande.   Deze blog is deel 1 van een tweeluik over het zogeheten De

Lees meer

Aanspraak van verpachter op na einde pacht aan pachter toegekende fosfaatrechten

Arrest van 26 maart 2019 Blijkens het arrest van het pachthof van 26 maart 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:2544) komen fosfaatrechten in beginsel toe aan de pachter. Wel kan er een verplichting van de pachter tot overdracht van de fosfaatrechten aan het ein

Lees meer

Uitbreiding van de mogelijkheden tot horizontale samenwerking

Het Hof van Justitie verruimt de mogelijkheden voor aanbestedende diensten om hun samenwerking via een horizontale samenwerking vorm te geven zonder te hoeven aanbesteden. Onder de uitzondering van de horizontale samenwerking valt op basis van dit ar

Lees meer

Zwolsche Algemeene nog actueel?

Causaliteitsprobleem bij whiplash Het probleem bij whiplashklachten is dat meestal een medisch substraat voor die klachten ontbreekt. Op basis van het arrest Zwolsche Algemeene/De Greef is vaak de redenering dat het ontbreken van een medisch aantoonb

Lees meer

Welke causaliteitsleer is van toepassing in het verzekeringsrecht?

Casco-compleet verzekering Het onderhavige arrest gaat over een casco-compleet verzekering, die door een besloten vennootschap bij ASR is afgesloten voor een tweedehands auto. Onder de verzekering wordt dekking geboden voor (onder meer) brand en dief

Lees meer

Gebruik overheidsgrond: over vergunningen, toestemming en de tweewegenleer

Het gerechtshof Amsterdam geeft antwoord op deze vraag bij uitspraak van 23 februari 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:542). Beroepsvisser: toestemming & watervergunning Het geschil gaat tussen een beroepsvisser en het hoogheemraadschap Rijnland (hierna:

Lees meer

Milieuorganisaties niet langer in nood: geen zienswijze, toch ontvankelijk!

Dit zijn zaken waarbij mogelijke aanzienlijke milieugevolgen spelen, zoals een omgevingsvergunning voor een milieuactiviteit of een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan. In het navolgende gaan wij allereerst kort in op de aanleiding en be

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors