Zoekresultaten voor Omgevingswet

De Omgevingswet

De specialisten van Nysingh wijzen u graag de weg bij de implementatie van de aangepaste Omgevingswet regelgeving. Aan de hand van acht online cursussen met open inschrijving informeren zij u over verschillende aspecten van de Omgevingswet. Ook verzo

Lees meer

Nieuwe stap richting inwerkingtreding Omgevingswet

Wat regelt het Invoeringsbesluit? Het Invoeringsbesluit Omgevingswet (hierna: ‘het Invoeringsbesluit’) is één van de laatste onderdelen van het wetgevingstraject dat moet leiden tot de invoering van de Omgevingswet. Het Invoeringsbesluit Omgevi

Lees meer

Voortgangsbrief over de Omgevingswet

Minister over voortgang invoering Omgevingswet: Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2021 is gewenst en mogelijk Minister Van Veldhoven stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op de geplande datum van 1 januari 2021. Die datum is vo

Lees meer

Bent u klaar voor de Omgevingswet?

Naast het samenbrengen van bestaande regelgeving, brengt de Omgevingswet ook belangrijke wijzigingen met zich. Zo komt er een nieuw digitaal stelsel waarmee eenvoudig inzichtelijk moet worden welke regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving voor

Lees meer

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld; maar tot wanneer?

“Het hoeft niet af, om klaar te zijn”. Dat motto hanteerde de verantwoordelijk minister in een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan de Tweede Kamer, eind november 2019.   Het streven was toen nog om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in

Lees meer

Bevoegd gezag vergunningverlening onder de Omgevingswet

Artikel 2.4, eerste lid van de Wabo geeft nu nog als hoofdregel dat het college van B&W beslist op een aanvraag om omgevingsvergunning. Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn opgenomen in het tweede tot en met vijfde lid van artikel 2.4 Wabo en (

Lees meer

Online cursus Omgevingswet ‘Geluid, geur en trilling’

Deze online cursus is de zesde in een reeks van acht online cursussen die in verband met de wijzigingen binnen de ‘Omgevingswet’ vanuit de Nysingh Academy worden verzorgd.   De Omgevingswet staat voor een samenhangende benadering van de fysi

Lees meer

Minister geeft nadere toelichting proces inwerkingtreding Omgevingswet

Welke stappen moeten gezet worden om de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden? Uit de brief van Minister Ollongren aan de Eerste Kamer blijkt dat het aspect ‘uitvoerbaarheid’ van groot belang wordt geacht. De Minister maakt on

Lees meer

Nieuwe Omgevingswet

Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 1 februari 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. De Aanvullingswet grondeigendom integreert onder andere het onteigeningsrecht in de Omgevingswet. Het is een fundamentele wijziging van de

Lees meer

Planschade onder de Omgevingswet

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van december 2020 (TBR 2020/152) is het artikel ‘Planschade onder de Omgevingswet – Kanttekeningen bij Afdeling 15.1 Omgevingswet’ van Bas ten Kate gepubliceerd.   Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet

Lees meer

Nieuwe Omgevingswet

Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de Omgevingswet besproken. U krijgt inzicht in de systematiek van de nieuwe wet en een overzicht van de nieuwe regels en instrumenten. Daarnaast krijgt u een inkijk in de AMVB’s. De cursus is inter

Lees meer

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

Dit is de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen de minister, de bestuurlijke partners en verschillende andere betrokken partijen van 26 mei 2021. Minister Ollongren heeft beide kamers van de uitkomst van het overleg op de hoogte gesteld. In de

Lees meer

Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Met deze datum willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Minister Ollongren heeft vandaag per brief de beide Kamers hierover geïnformeerd.   Ingezet wordt op een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Volgen

Lees meer

Debat EK Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 3 maart met minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Verschillende Kamerleden hebben vragen gesteld aan de minister. Ook de voorgestelde nieuwe regels ove

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

Het voornemen is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt, maar het is nog niet zeker of dat haalbaar is. Daarover wordt rond de zomer besloten. Lees meer op ons onteigeningsblog

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Awb in verband met de Omgevingswet

Op 22 juli jl. is het voorstel om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen in verband met de Omgevingswet en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel bestaat

Lees meer

Vraag het een Omgevingswet specialist

Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe Omgevingswet veel invloed heeft op uw dagelijkse werkzaamheden. Heeft u een vraag? Dan kunt u deze via onderstaand formulier stellen. Onze Omgevingswet specialisten hebben alle kennis in huis en helpen u graag

Lees meer

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet naar Eerste Kamer

Op 17 oktober 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Er werd als volgt gestemd: Voor: PvdA, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, FVD, Lid Van

Lees meer

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet: sluitstuk van het aanvullingsspoor

Daarmee zijn inhoudelijke en procedurele bepalingen voor de voorkeursrecht- en de onteigeningsbeschikking, de landinrichting en de regels over kostenverhaal aangepast. Met het Aanvullingsbesluit grondeigendom zijn nieuwe bepalingen toegevoegd aan dri

Lees meer

Internetconsultatie Invoering Omgevingswet, 30 januari 2017

Lees meer

Lees meer

Modules cursussen Omgevingsrecht 2021

Onderstaande modules bieden we als incompany cursus(sen) aan. U kunt kiezen voor een of meerdere modules. Als uw organisatie behoefte heeft aan verdieping op specifieke (andere) onderdelen, dan bespreken we dat graag met u. Module 1: Introductie Om

Lees meer

De delegatiebevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan en de verordening

Deze nieuwe delegatiemogelijkheid komt mede in de plaats van de in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) genoemde specifieke mogelijkheid van de raad om de bevoegdheid om het bestemmingsplan uit te werken of te wijzigen, of om nadere eise

Lees meer

Wijziging van de Awb en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en het nieuwe nadeelcompensatierecht

Het wetsvoorstel staat in het teken van twee belangrijke stelselwijzigingen: de bundeling en uniformering van het omgevingsrecht door middel van de nieuwe Omgevingswet (wet van 23 maart 2016, Stb. 2016, 156) en de codificatie en harmonisatie van het

Lees meer

Online seminar ‘Aanvullingswet grondeigendom’ | dinsdag 12 februari 2019 11:00 – 12:00 uur

  Nysingh organiseert op dinsdag 12 februari a.s. van 11:00 – 12:00 een online seminar over dit wetsvoorstel en de gevolgen voor uw praktijk. Jessica de Roos en Carola van Andel praten u graag bij. De Aanvullingswet grondeigendom integreert he

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content