Zoekresultaten voor Omgevingswet

De Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking.

Lees meer

Online cursussen Omgevingswet

In deze serie online cursussen  over de Omgevingswet wordt op praktische wijze ingegaan op de implementatie van de aangepaste Omgevingswet regelgeving krijgt u nuttige ‘tips en tricks’. Ook wordt ingegaan op de huidige praktijk en regelgeving en

Lees meer

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2023 niet definitief

Kort voor de zomer is in de Eerste Kamer een aantal keren gedebatteerd over de vraag of de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal treden. Hoewel de Eerste Kamer als uitgangspunt hanteert dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zal tre

Lees meer

Nieuwe stap richting inwerkingtreding Omgevingswet

Wat regelt het Invoeringsbesluit? Het Invoeringsbesluit Omgevingswet (hierna: ‘het Invoeringsbesluit’) is één van de laatste onderdelen van het wetgevingstraject dat moet leiden tot de invoering van de Omgevingswet. Het Invoeringsbesluit Omgevi

Lees meer

Voortgangsbrief over de Omgevingswet

Minister over voortgang invoering Omgevingswet: Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2021 is gewenst en mogelijk Minister Van Veldhoven stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op de geplande datum van 1 januari 2021. Die datum is vo

Lees meer

Bent u klaar voor de Omgevingswet?

Naast het samenbrengen van bestaande regelgeving, brengt de Omgevingswet ook belangrijke wijzigingen met zich. Zo komt er een nieuw digitaal stelsel waarmee eenvoudig inzichtelijk moet worden welke regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving voor

Lees meer

Kostenverhaal onder de Omgevingswet

Omgevingswet Voor publiekrechtelijk kostenverhaal geeft de Omgevingswet straks twee opties: kostenverhaal met en zonder tijdvak. Met tijdvak blijft het kostenverhaal vrijwel gelijk aan de huidige regeling uit de Wro, met een helder eindbeeld, faserin

Lees meer

Bevoegd gezag vergunningverlening onder de Omgevingswet

Artikel 2.4, eerste lid van de Wabo geeft nu nog als hoofdregel dat het college van B&W beslist op een aanvraag om omgevingsvergunning. Uitzonderingen op deze hoofdregel zijn opgenomen in het tweede tot en met vijfde lid van artikel 2.4 Wabo en (

Lees meer

Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld; maar tot wanneer?

“Het hoeft niet af, om klaar te zijn”. Dat motto hanteerde de verantwoordelijk minister in een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan de Tweede Kamer, eind november 2019.   Het streven was toen nog om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in

Lees meer

Online Leergang Grondzaken en de Omgevingswet

In deze online leergang Grondzaken en de Omgevingswet worden op praktische wijze de aanstaande wijzigingen met betrekking tot deze wet op een rij gezet en krijgt u nuttige ‘tips en tricks’. Ook wordt ingegaan op de huidige praktijk en regelgeving

Lees meer

Participatie in de Omgevingswet: zachte inspanning of harde verplichting?

Denk bijvoorbeeld aan besluiten waarbij een grootschalig zonne- of windpark werd toegestaan. Dergelijke besluiten konden niet altijd op veel draagvlak van omwonenden (of andere belanghebbenden) rekenen. De Afdeling hanteert echter als lijn dat het on

Lees meer

Minister geeft nadere toelichting proces inwerkingtreding Omgevingswet

Welke stappen moeten gezet worden om de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking te laten treden? Uit de brief van Minister Ollongren aan de Eerste Kamer blijkt dat het aspect ‘uitvoerbaarheid’ van groot belang wordt geacht. De Minister maakt on

Lees meer

De ‘knip’ en vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Hierdoor ontstaan er voor bouwen twee activiteiten en twee vergunningen:   een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit bouwen, en een omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit.   Het is de gedachte van de wetgev

Lees meer

Invoering Omgevingswet wederom uitgesteld

Dat heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief van 1 februari 2022 aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer laten weten.   De minister vindt het niet verantwoord om vast te houden aan de eerder beoogde

Lees meer

Nieuwe invoeringsdatum Omgevingswet: 1 januari 2023

Dit volgt uit de brief van 24 februari 2022 waarbij minister De Jonge het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met deze nieuwe inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Eerder was mogelijk nog sprake van i

Lees meer

Energiebesparing onder de Omgevingswet

Deze twee verplichtingen gelden momenteel nog voor inrichtingen en bedrijven op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hoe is dit onder de Omgevingswet geregeld? Energie-audit Allereerst de Energie-audit. In 2012 heeft het Europees Parlement

Lees meer

Nieuwe Omgevingswet

Het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet is op 1 februari 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. De Aanvullingswet grondeigendom integreert onder andere het onteigeningsrecht in de Omgevingswet. Het is een fundamentele wijziging van de

Lees meer

Planschade onder de Omgevingswet

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van december 2020 (TBR 2020/152) is het artikel ‘Planschade onder de Omgevingswet – Kanttekeningen bij Afdeling 15.1 Omgevingswet’ van Bas ten Kate gepubliceerd.   Op 1 januari 2022 (red. uitgesteld naar 1

Lees meer

Interview met Jan de Haan over zijn visie op de Omgevingswet

In dit interview vertelt Jan de Haan waar hij zich zoal mee bezighoudt en geeft hij zijn visie op de Omgevingswet. Jan: “Ik heb veel interesse in de energietransitie en heb mij verdiept in hoe die transitie zich verhoudt tot de Omgevingswet.”

Lees meer

Nieuwe Omgevingswet

Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de Omgevingswet besproken. U krijgt inzicht in de systematiek van de nieuwe wet en een overzicht van de nieuwe regels en instrumenten. Daarnaast krijgt u een inkijk in de AMVB’s. De cursus is inter

Lees meer

Interview met Vera Textor over het natuurbelang in de Omgevingswet

Binnen het omgevingsrecht heeft Vera Textor zich gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht. “Ik vind het een interessant onderwerp omdat het direct ingrijpt in onze woon- en leefomgeving. Bovendien is het erg actueel, gelet op bijvoorbeeld de

Lees meer

Debat EK Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 3 maart met minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Verschillende Kamerleden hebben vragen gesteld aan de minister. Ook de voorgestelde nieuwe regels ove

Lees meer

Interview met Folmer Helder over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Folmer: “De ambitie was om de regelgeving eenvoudiger en beter te maken, maar het is nog maar de vraag of dat ook altijd lukt. Neem bijvoorbeeld de regels voor vergunningvrij bouwen. Ik vraag mij af of burgers na de inwerktreding van de Omgevingswe

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

Het voornemen is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt, maar het is nog niet zeker of dat haalbaar is. Daarover wordt rond de zomer besloten. Lees meer op ons onteigeningsblog

Lees meer
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors