Minister Van Veldhoven heeft namens het kabinet met een brief van 29 november 2019 de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de Omgevingswet.

Minister over voortgang invoering Omgevingswet: Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2021 is gewenst en mogelijk

Minister Van Veldhoven stuurt aan op inwerkingtreding van de Omgevingswet op de geplande datum van 1 januari 2021. Die datum is volgens haar ‘haalbaar’. In de brief benoemt zij wel de nodige ‘randvoorwaarden’ en ‘uitdagingen’. Ook bouwt de minister een veiligheidsklep in door halverwege 2020 opnieuw de balans op te maken. Het is de vraag of zij er in slaagt de onlangs in de media getoonde zorgen bij gemeenten, softwareleveranciers en senatoren weg te nemen.

Wenselijkheid

Volgens de minister is het wenselijk en haalbaar om de Omgevingswet op de voorgenomen datum in werking te laten treden. Op die manier kan het bevoegd gezag per 1 januari 2021 urgente maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en de energietransitie het hoofd bieden en een goede balans vinden tussen bescherming en benutting van de fysieke leefomgeving. Daarnaast is volgens de minister het enthousiasme groot om met het nieuwe instrumentarium aan de slag te gaan.

Voortgangsbrief omgevingswet

Zorgen

In haar brief geeft de minister aan begrip te hebben voor de zorgen die bestaan om de overgang echt goed te laten plaatsvinden en voldoende en tijdig te oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De minister kiest daarom voor een extra tussenstap door in het wetsvoorstel ‘Invoeringswet’ op te nemen dat de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB). De minister streeft ernaar om het Koninklijk Besluit uiterlijk 1 juli 2020 te bespreken met de Tweede Kamer. Voor het bepalen van de inwerkingtredingsdatum zijn de volgende elementen van belang:

  • mate van stabiliteit van de wetgeving,
  • de voortgang van de implementatie op de minimale vereisten bij het bevoegd gezag, en
  • de voortgang met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Rond de zomer wordt vervolgens definitief bepaald of de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt. Het draagvlak bij de bestuurlijke partners en de Eerste en Tweede Kamer is hiervoor medebepalend.

Oefenjaar 2020

Het jaar 2020 wordt een ‘oefenjaar’ waarin alle organisaties ervoor moeten zorgen dat ze klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. In haar brief benoemt de minister de stappen die in dat jaar genomen moeten worden. Volgens de minister ligt de totstandkoming van de wetgeving op koers. Verder verwacht de minister dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor het grootste deel wordt opgeleverd aan het einde van het jaar, zodat het bevoegd gezag ermee kan oefenen en het kan vullen met eigen regelgeving.

Het hoeft niet af, om klaar te zijn

De minister wijst er tot slot op dat de stelselherziening van het omgevingsrecht meer is dan alleen wet- en regelgeving met ondersteunende ICT. De ambities van de Omgevingswet vergen van alle partijen een omslag in denken en doen. Daarom is een meerjarige transitieperiode voorzien, waarbij veranderingen stap voor stap kunnen worden doorgevoerd. Het leidende motto is volgens de minister daarbij dat ‘alles niet af hoeft te zijn om er klaar voor te zijn’.

Blijft de invoering op koers?

Met deze kamerbrief reageert de minister impliciet ook op berichten in de media dat de invoering van de Omgevingswet vertraging oploopt. Het voornemen van de minister is nog steeds om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Maar pas per 1 juli 2020 zal in overleg met de Tweede Kamer worden bezien of invoering met ingang van begin 2021 echt verantwoord is. De minister schrijft: “Deze informatie zal ik betrekken bij de afweging rond de zomer 2020. Daaruit zal blijken of we met elkaar nog steeds vertrouwen hebben in 1 januari 2021 als ingangsdatum. Alleen als dat het geval is zal het KB in voorhang worden gebracht.”
Tot die tijd blijft de kans dus aanwezig dat toch voor uitstel wordt gekozen. De praktijk zal met die onzekerheid rekening moeten houden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en sparren over wat de gevolgen zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Mark Tunnissen, T: 088 752 02 27 | E: mark.tunnissen@nysingh.nl of Folmer Helder, T: 088 752 02 77 | E: folmer.helder@nysingh.nl.