Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Nysingh advocaten-notarissen N.V., gevestigd te Utrecht, tevens kantoorhoudende te Arnhem en Zwolle.

 

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Nysingh: Nysingh advocaten-notarissen N.V., gevestigd te Utrecht, tevens kantoor houdende te Arnhem en Zwolle.
 2. Cliënt: de persoon (waaronder zowel natuurlijke personen, rechtspersonen en andere juridische entiteiten worden verstaan) waarmee Nysingh een overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst tot het verrichten van diensten of andere prestaties heeft gesloten of die anderszins in een rechtsverhouding tot Nysingh staat.
 3. Consument: Cliënt die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Kantoor: Nysingh en/of de bij Nysingh werkzame personen die Nysingh bij de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.
 5. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Nysingh voor de uitvoering van haar werkzaamheden met Cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 6. Kantoorkosten: de vaste opslag op het Honorarium ter bestrijding van onder andere de kosten van kantoorfaciliteiten.
 7. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Nysingh en Cliënt.
 8. Partijen: Nysingh en Cliënt gezamenlijk.
 9. Verschotten: de kosten die Nysingh in verband met de uitvoering van de Overeenkomst maakt, niet zijnde Honorarium of Kantoorkosten.
 10. Derdengelden: gelden, niet zijnde een voorschot als bedoeld onder IV.g., die Nysingh, de Stichting Beheer Derdengelden Nysingh advocaten en/of een of meer van de notarissen verbonden aan Nysingh uit hoofde van een overeenkomst, rechterlijke uitspraak of op grond van wet- of regelgeving ten behoeve van de Cliënt, een derde en/of een wederpartij onder zich heeft/hebben en die op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Nysingh advocaten of een Kwaliteitsrekening zijn bijgeschreven.
 11. Kwaliteitsrekening: een bijzondere rekening als bedoeld in artikel 25 Wet op het notarisambt op naam van (een) aan Nysingh verbonden notaris(sen).

 

II. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

 

III. Overeenkomst

 1. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst kan Nysingh slechts worden vertegenwoordigd door aan Nysingh verbonden advocaten en/of (kandidaat-) notarissen, dan wel door andere bij Nysingh werkzame personen krachtens schriftelijke volmacht.
 2. Cliënt stemt ermee in dat Nysingh de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het Kantoor of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nysingh zal Cliënt de inhoud van de Overeenkomst, processtukken, adviezen en andere al dan niet schriftelijke uitingen van Nysingh niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover die zijn opgesteld of gedaan met de strekking die derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien. Cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden van de in de vorige zin bedoelde informatie geen kennis kunnen nemen, tenzij die kennisneming verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst.
 4. Cliënt stemt ermee in dat Kantoor digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert.
 5. Zowel Cliënt als Nysingh is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

IV. Declaratie

 1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Cliënt voor de uitvoering van de Overeenkomst het Honorarium, vermeerderd met Kantoorkosten, Verschotten en omzetbelasting, verschuldigd.
 2. Als het Honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van Nysingh bindend, tenzij Cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.
 3. Verrichte werkzaamheden kunnen, als de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
 4. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Kantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is Cliënt, behoudens schriftelijke andersluidende afspraak, Honorarium verschuldigd voor de door Kantoor reeds verrichte werkzaamheden. Dit Honorarium bestaat uit de door Kantoor reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht.
 5. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Kantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid en de beëindiging aan Cliënt kan worden toegerekend, is Cliënt ongeacht andersluidende afspraken naar keuze van Nysingh verschuldigd het overeengekomen Honorarium dan wel een bedrag gelijk aan de door Kantoor reeds bestede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht.
 6. Het onder IV.d. en IV.e. genoemde Honorarium wordt vermeerderd met Kantoorkosten, Verschotten en omzetbelasting.
 7. Nysingh is steeds gerechtigd van Cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de slotdeclaratie in de desbetreffende Overeenkomst.
 8. Nysingh is gerechtigd het tijdevenredige Honorarium tussentijds en per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Als sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen. Van dit recht dient de Consument gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven. Indien de Consument de Overeenkomst beëindigt, zal het Honorarium worden berekend aan de hand van de niet verhoogde uurtarieven.
 9. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van Cliënt komen.
 10. Als de Overeenkomst bestaat tussen Nysingh en meer Cliënten, zijn al deze Cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.

 

V. Betaling

 1. Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens Nysingh gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op één van de bankrekeningen ten name van Nysingh of, indien dat door Nysingh is verzocht, op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Nysingh advocaten of een Kwaliteitsrekening, dan wel in contanten heeft betaald aan één van de advocaten of (kandidaat-)notarissen (tot het op het moment van betaling in de advocatuur en/of notariaat terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum en tegen bewijs van ontvangst).
 2. Cliënt is niet bevoegd het aan Nysingh verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
 3. Betaling van declaraties van Nysingh dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan Nysingh een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente.
 4. Indien Nysingh tegen Cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Cliënt met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.
 5. De betaling door of ten behoeve van Cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Cliënt anders vermeld.

 

VI. Derdengelden

 1. Nysingh, de Stichting Beheer Derdengelden Nysingh advocaten en/of een of meer van de notarissen verbonden aan Nysingh betaalt/betalen Derdengelden aan de Cliënt, een derde en/of een wederpartij indien en voor zover zij daartoe ingevolge een overeenkomst, wet- of regelgeving of een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraak gehouden is/zijn.
 2. Tenzij zij daartoe ingevolge een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraak gehouden zijn behouden Nysingh, de Stichting Beheer Derdengelden Nysingh advocaten en de notarissen verbonden aan Nysingh zich het recht voor de betaling van Derdengelden op te schorten, indien en voor zover de Cliënt, een derde en/of een wederpartij strijden over de vraag wie aanspraak op Derdengelden kan maken.
 3. Nysingh, de Stichting Beheer Derdengelden Nysingh advocaten en de notarissen verbonden aan Nysingh behouden zich het recht voor om Derdengelden niet uit te betalen aan andere (rechts)personen dan de Cliënt en/of de wederpartij van de Cliënt.
 4. De vordering tot betaling van Derdengelden op Nysingh en/of op de Stichting Beheer Derdengelden Nysingh advocaten en/of een of meer van de notarissen verbonden aan Nysingh kan niet worden overgedragen of verpand.
 5. Indien door de bank(en), waar Nysingh en/of de Stichting Beheer Derdengelden Nysingh advocaten en/of de aan Nysingh verbonden notarissen een rekening aanhoudt/aanhouden waarop Derdengelden zijn gestort, een negatieve rente in rekening wordt gebracht, komt deze negatieve rente (evenals overige Verschotten) voor rekening van de Cliënt en zal deze worden doorbelast aan de Cliënt (zo mogelijk door de negatieve rente in mindering te brengen op gestorte Derdengelden).

 

VII. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Kantoor jegens Cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Kantoor beperkt tot een bedrag van € 100.000 of, indien het door Nysingh in rekening gebrachte Honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 200.000.
 2. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en kunnen derhalve geen grondslag voor aansprakelijkheid van Kantoor zijn.
 3. Bij het inschakelen door Kantoor van derden en bij het gebruik door Kantoor van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Kantoor bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.
 4. Indien een beroep van Kantoor op het bepaalde onder VII.c. in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder VII.a.
 5. De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden geldt ook ten behoeve van niet- ondergeschikten die de Overeenkomst (mede-) uitvoeren. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253 – 256 BW.
 6. Cliënt is uitsluitend gerechtigd Nysingh aan te spreken tot het onder VII.a. bedoelde bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten, (kandidaat-)notarissen en (bestuurders van) praktijkvennootschappen van aandeelhouders van Nysingh is uitgesloten. Deze bepaling dient te worden beschouwd als een derdenbeding als bedoeld in de artikelen 6:253-256 BW.
 7. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van Nysingh en/of van haar leidinggevenden.

 

VIII. Geschillen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Nysingh heeft een interne klachtenprocedure voor de behandeling van klachten over het optreden van haar advocaten en (kandidaat-)notarissen, die op de Overeenkomst van toepassing is. De klachtenfunctionaris van Nysingh is verantwoordelijk voor de uitvoering van de interne klachtenprocedure.
 3. Behoudens het gestelde onder VIII.d. zullen alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem). Nysingh blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 4. Op de notariële dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing, indien en voor zover het betreft geschillen die vallen binnen het bereik van deze regeling (zie www.knb.nl en degeschillencommissie.nl).
 5. Alle aanspraken jegens Kantoor vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat de Cliënt daarmee bekend werd bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

IX. Wijzigingen

Nysingh is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking op het alsdan aan te kondigen tijdstip. Nysingh zal bij een eventuele wijziging van deze algemene voorwaarden de Client hierover informeren en – desgevraagd deze toezenden.

 

X. Vertalingen

In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 8 september 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08118371.

 

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors