Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Zekerheidsstelling bij onteigening

Kate, B.S. ten | 2018

De rechtbank mag niet afzien van de bepaling dat voor de onteigende partij een som als zekerheid moet worden bepaald voor de voldoening van de verschuldigde schadeloosstelling. Artikel 54i lid 4 Onteigeningswet luidt: De rechtbank bepaalt voor de onteigende partij en bekende derde belanghebbenden een som als zekerheid voor de voldoening van de aan ieder van…

Lees meer

Stap in de goede richting

Graaff, I. de | 2017

Medium Schoolmanagement Totaal Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat het voor werkgevers financieel aantrekkelijker èn minder risicovol moet worden om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Concreet ambieert het kabinet minder flexibele arbeidsovereenkomsten, maar ook een versoepeling van het ontslagrecht. Volledig artikel

Lees meer

Strafvorderlijke bepalingen Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

Kastelein, W.R. | 2017

Op 24 april 2017 is de ambtelijke consultatie gestart voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal.’ Kort na publicatie van het wetsvoorstel is er al een storm van kritiek losgebarsten. De belangrijkste reden daarvoor is dat het wetsvoorstel ook een regeling bevat voor het gebruik door politie en justitie van het in de wet bedoelde lichaamsmateriaal. Kort…

Lees meer

Afvloeiingsregelingen van topfunctionarissen onder de WNT

Baremans, J.M., Mortel, M.H.G. van de | 2017

De WNT stelt regels aan (onder meer) afvloeiingsregelingen met (gewezen) topfunctionarissen. Zo bepaalt de WNT dat maximaal één jaarsalaris met een maximum van € 75.000 aan ontslagvergoeding mag worden betaald. De Evaluatiewet WNT, die per 1 juli 2017 in werking treedt, brengt beperkt wijziging in (onder meer) de regels over afvloeiingsregelingen. In dit artikel wordt…

Lees meer

Noodremprocedure zorguitgaven bestaat al

Sijmons, J.G. | 2017

De oproep van minister Dijsselbloem tot een noodremprocedure voor beheersing van de zorguitgaven is overbodig. Via het macrobeheersinstrument (MBI) kan de overheid te veel uitgegeven geld terughalen bij zorgaanbieders. De politiek staat buitenspel als het gaat om beheersing van de zorguitgaven. Dat beeld is ontstaan door de gang van zaken rond het extra geld voor…

Lees meer

Is de wegbeheerder aansprakelijk voor voorwerpen op de weg?

Ham-Leerkes, L. van den | 2017

Medium De Gemeentestem | 2017/90 In de wet is bepaald dat de wegbeheerder (het verantwoordelijke overheidslichaam) moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Verkeert de openbare weg in een gebrekkige toestand en ontstaat daardoor schade, dan is de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk. Maar wat wordt verstaan onder de openbare weg en hoever strekt…

Lees meer

Uw leverancier komt zijn afspraken niet na

Scholtens, J. | 2017

Bij het inhuren van deskundigheid op het gebied van ICT kan veel misgaan, zo blijkt maar al te vaak. Met onderstaande (fictieve, maar op de werkelijkheid gebaseerde) casus wordt inzichtelijk tegen welke juridische problemen een onderwijsinstelling kan aanlopen als een leverancier zijn afspraken niet nakomt. In deze casus sluit een onderwijsinstelling een overeenkomst met een…

Lees meer

Duurzame afvalwaterzuivering bij waterschap Zuiderzeeland

Speelman, E.I. | 2017

Het waterschap Zuiderzeeland heeft een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Tollebeek waar afvalwater uit Urk en de gemeente Noordoostpolder wordt verwerkt. De technische levensduur van de sliblijn met biovergisters liep ten einde. Bij de renovatie ervan werd als doel gesteld om de vergisting, en daarmee de productie van biogas, te optimaliseren. Royal HaskoningDHV bood een oplossing aan in…

Lees meer