Het Rijk en de decentrale overheden hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe datum voor de inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022.

Met deze datum willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Minister Ollongren heeft vandaag per brief de beide Kamers hierover geïnformeerd.

 

Ingezet wordt op een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Volgens de Minister hebben overheden hebben de Omgevingswet namelijk nodig om complexe en urgente maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, beter het hoofd te kunnen bieden. Ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben baat bij een eenvoudiger en gebruiksvriendelijker stelsel voor het omgevingsrecht.

 

Lees meer op ons onteigeningsblog