Met het publiceren van het Invoeringsbesluit Omgevingswet in het Staatsblad op 28 oktober 2020 is een belangrijke stap gezet richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022.

Wat regelt het Invoeringsbesluit?

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet (hierna: ‘het Invoeringsbesluit’) is één van de laatste onderdelen van het wetgevingstraject dat moet leiden tot de invoering van de Omgevingswet. Het Invoeringsbesluit Omgevingswet bevat drie hoofdgroepen van regels:

 

1. Overgangsrecht

Het Invoeringsbesluit bevat in de eerste plaats algemeen overgangsrecht, in aanvulling op het in de Invoeringswet reeds opgenomen overgangsrecht. Daarnaast is in het Invoeringsbesluit de zogenoemde ‘bruidsschat’ geregeld. De bruidsschat voegt (tijdelijke) regels toe aan omgevingsplannen en waterschapsverordeningen over onderwerpen die nu nog op rijksniveau geregeld worden, maar die onder de Omgevingswet op decentraal niveau moeten worden geregeld. De gemeente of het waterschap kan deze regels, als de Omgevingswet in werking is getreden, op elk moment zelf aanpassen of schrappen.

 

2. Intrekken en wijzigen bestaande besluit

Een deel van het Invoeringsbesluit bevat de intrekking van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) die opgaan in de Omgevingswet en de wijziging van andere AMvB’s om deze te laten aansluiten bij de Omgevingswet en de vier ‘omgevings-AMvB’s’.

 

3. Aanvullen AMvB’s van de Omgevingswet

Een ander deel van het Invoeringsbesluit wijzigt de vier AMvB’s bij de Omgevingswet of vult deze aan. Daarbij gaat het om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken. Deze aanvullingen betreffen onder meer de uitwerking van grondslagen uit de Invoeringswet en de verwerking van de moties van de parlementaire behandeling van de vier ontwerp-AMvB’s. Een voorbeeld van een aanvulling betreft de ladder voor duurzame verstedelijking.

Invoeringsspoor Omgevingswet

Het Invoeringsbesluit vormt samen met de Invoeringswet Omgevingswet en de Invoeringsregeling Omgevingsregeling het zogenoemde ‘invoeringsspoor’ van de Omgevingswet. Dit invoeringsspoor beoogt een zorgvuldige en soepele overgang van de bestaande wet- en regelgeving naar het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht.

Eerder, op 17 juni 2020, werd de Invoeringswet Omgevingswet al gepubliceerd in het Staatsblad. Het is nu alleen nog wachten op de publicatie van de Invoeringsregeling. Uit de voortgangsbrief van 23 oktober jl. die Minister Ollongren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, volgt dat de publicatie van de Invoeringsregeling snel te verwachten valt.

Inwerkingtreding

Wij merken tot besluit op dat op 28 oktober 2020 ook het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet is gepubliceerd.

 

Uit dit advies blijkt dat de Afdeling advisering heeft geadviseerd dat inwerkingtreding van de Omgevingswet pas aan de orde kan zijn als de betrokken overheden daar daadwerkelijk klaar voor zijn. Om te kunnen bepalen op welk moment de Omgevingswet in werking kan treden, moet volgens de Afdeling advisering inzichtelijk zijn wat de verschillende bestuursorganen daarvoor allemaal nog moeten doen en hoeveel tijd zij daarvoor nog nodig hebben. Het advies is om dat in de monitoringsrapportages inzichtelijk te maken en om pas over de inwerkingtreding van de Omgevingswet te besluiten als daarover zekerheid is.

 

Gelet op de wijzigingen die de Omgevingswet en de daarmee samenhangende regelgeving tot gevolg hebben, is het te hopen dat dit advies ook daadwerkelijk wordt opgevolgd.