De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking.

Dit volgt uit de brief van 24 februari 2022 waarbij minister De Jonge het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met deze nieuwe inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Eerder was mogelijk nog sprake van inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 oktober 2022, maar deze optie is nu definitief van de baan. In onze vorige bijdrage gaven wij al aan dat dit onze verwachting was.

Verantwoorde inwerkingtreding

Uit de brief van 24 februari 2022 volgt dat minister het niet verantwoord acht om vast te houden aan de eerder beoogde invoeringsdatum van 1 juli 2022, omdat er meer tijd nodig is om te oefenen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De invoeringsdatum van 1 januari 2023 biedt volgens de minister voor alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het DSO en de nieuwe manier van werken.

 

Opvallend is overigens dat de minister in zijn brief ook aangeeft dat er na de (beoogde) inwerkingsdatum van 1 januari 2023, nog veel ‘werk aan de winkel’ zal zijn en onvolkomenheden niet kunnen worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het DSO worden volgens de minister daarom ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet verder ontwikkeld en gemonitord om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren. Daarmee lijkt de minister een belangrijke winstwaarschuwing af te geven voor de praktijk.

Tips voor de praktijk

In onze vorige bijdrage gaven wij al aan dat wij in de praktijk zien dat een aantal gemeenten heeft besloten om vanaf het begin van dit jaar, geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is. Dit hebben zij gedaan in de veronderstelling dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking zou treden en vanaf dat moment de geldende bestemmingsplannen (en beheersverordeningen) zouden worden vervangen door het Omgevingsplan. Het verdere uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 kan voor gemeenten echter aanleiding zijn om deze keuze te herzien. Indien u hierover nader geadviseerd wenst te worden, kunt u contact opnemen met de specialisten van Nysingh.