Wet open overheid (Woo)

Het doel van de Woo is het reguleren van de informatievoorziening ten behoeve van de controle op de goede en democratische bestuursvoering van bestuursorganen. Daartoe voorziet de Woo in het openbaar maken van informatie van overheden. Zowel op eigen initiatief als op verzoek. Zo krijgen burgers en bedrijven (meer) inzage in het overheidshandelen. In het kader van het openbaar maken van informatie moeten bestuursorganen vaak rekening houden met belangrijke zaken als privacy en veiligheid. Dat maakt de afweging welke informatie u als (semi-)overheidsorganisatie moet, kan en mag verstrekken vaak complex, terwijl de termijnen in de Woo om op een verzoek tot het openbaar maken van informatie te beslissen kort zijn.

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden en heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Woo beoogt (semi-)overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtstaat beter te dienen. Om die reden wordt onder meer de nadruk gelegd op actieve openbaarmaking van informatie door (semi-)overheden. Voor de (overheids)praktijk betekent dit juridische, procedurele en inhoudelijke veranderingen.

Wij geven u graag juridisch advies over de Woo

Maarten van Nijendaal

Advocaat

De specialisten van Nysingh kennen de weg in het bestuursrecht en zijn thuis in de Woo. Wij zijn goed op de hoogte van wat er binnen de publieke sector speelt en denken strategisch met onze cliënten mee. Daarbij zijn we bekend met de politiek-bestuurlijke sensitiviteit waarmee het werk van publieke instanties is omgeven. We streven altijd naar snelle en pragmatische oplossingen.

Wob

Juridisch advies over de Woo

Nysingh staat (semi-)overheidsinstanties, bestuursorganen, bestuurders en  juridische afdelingen bij. Wij adviseren zowel over het afhandelen van Woo-verzoeken als over het indienen ervan.

Ook adviseren wij en verzorgen wij (incompany) cursussen over de belangrijkste wijzigingen die de invoering van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 voor u als (semi-)overheid met zich brengt. De Woo heeft immers de Wob vervangen. Wij treden ook op voor bedrijven die worden geconfronteerd met een Woo-verzoek. Deze bedrijven begeleiden wij bij het formuleren en naar voren brengen van hun zienswijze op het voornemen om informatie openbaar te maken. Uiteraard staan we onze cliënten ook bij in geschillen en procedures.

 

U kunt bij ons terecht als u vragen heeft over:

  • het opstellen van (concept) besluiten op Woo-verzoeken en beslissingen op bezwaar
  • het opstellen van Woo-verzoeken
  • de beoordeling van een Woo-verzoek
  • het toepassen van de in de Woo opgenomen weigeringsgronden
  • het voeren van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures
  • een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
  • zienswijze- en bezwaarprocedures
  • mogelijke misbruik van de Woo
  • de wijzigingen die de Woo voor u als (semi-)overheid met zich mee brengt.

 

Bekijk hier onze incompany cursussen over de Woo.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors