Als de bedrijfsarts mediation adviseert, maar de werknemer weigert met werkgever in gesprek te gaan, kan dat voor werkgever reden zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Zo oordeelde de Rechtbank Gelderland op 18 april 2019 (ECLI:RBGEL:2019:1706).

De werkgever vroeg aan de Rechtbank de arbeidsovereenkomst te ontbinden, nu werkneemster niet aan haar reïntegratie-verplichtingen had voldaan.

 

Werkneemster stelde dat er sprake was van een arbeidsconflict. Ze weigerde echter om daarover –binnen mediation, en dus met de nodige waarborgen- met haar werkgever in gesprek te gaan.

De Rechtbank zegt daarover:

“Werkgever heeft met de mediation geprobeerd om re-integratie voor werkneemster op wat voor manier dan ook mogelijk te maken. Nu werkneemster zich op het standpunt is blijven stellen dat zij niet in gesprek wil met haar leidinggevende en niet wil terugkeren naar werkgever en de arbeidsdeskundige heeft geoordeeld dat zolang de huidige situatie blijft bestaan, de medische problematiek blijft bestaan en dat dit de re-integratie in de weg staat, is de kantonrechter van oordeel dat werkneemster zich onvoldoende heeft ingespannen om haar re-integratieverplichtingen na te komen. Werkneemster heeft geen deugdelijke grond aangevoerd om de re-integratieverplichtingen te weigeren.

 

Haar weigering om aangepaste werkzaamheden te verrichten en in gesprek te gaan met haar leidinggevende vormen daarom een ‘redelijke grond’ voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Daarbij geldt dat, gezien het feit dat sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werkneemster, herplaatsing in een andere passende functie niet aan de orde is. Dat betekent dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zal ontbinden. “

Informatie

Meer informatie over mediation en arbeidsconflicten? Neem dan contact op met ons team mediation.