Regulatory in de zorg

De zorg is een sterk gereguleerde markt en is als belangrijk speerpunt van de overheid constant in beweging. Als zorgaanbieder wordt u telkens geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving die binnen uw zorginstelling moet worden geïmplementeerd. Nysingh helpt u bij de uitleg en het tijdig implementeren van deze regels. Daarnaast helpen we u bij vraagstukken over toezicht en handhaving door de overheid en treden we voor u op in bestuursrechtelijke procedures.

Wij helpen u bij het implementeren van veranderende regels in de zorg.

Jaap Sijmons

Of counsel

Wet- en regelgeving in de zorg

Als zorgaanbieder bent u aan een groot aantal wetten, besluiten, regelingen en beleidsregels gebonden. Daarbij gelden de volgende wetten voor (nagenoeg) alle zorgaanbieders:

  • de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Wet medezeggenschap cli├źnten in de zorg (Wmcz)

Daarnaast moet u wellicht ook rekening houden met wetten die zijn gericht tot een specifieke groep zorgaanbieders, zoals:

  • de Wet zorg en dwang (Wzd)
  • de Wet verplichte ggz (Wvggz)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Jeugdwet
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Regulatory in de Zorg

Toezicht en handhaving in de zorg

Verschillende toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en gemeenten houden toezicht op de naleving van de zorgwetgeving. Bijvoorbeeld door u als zorgaanbieder te verplichten om op reguliere basis bepaalde informatie aan te leveren, maar ook door actief om informatie te verzoeken of een bezoek op locatie af te leggen.

 

Hierbij kunt u voor vragen komen te staan als: welke bevoegdheden heeft deze toezichthouder? Ben ik verplicht mee te werken aan het onderzoek en wat zijn de consequenties als ik geen medewerking verleen? Waartoe moet ik de toezichthouder toegang geven? Ben ik gebonden aan mijn beroepsgeheim of ben ik verplicht het te doorbreken?

 

Op enig moment kunnen toezichthouders overgaan tot handhavend optreden om de naleving van wetgeving af te dwingen. Doorgaans zullen zij eerst een corrigerend gesprek met u voeren of u een waarschuwing geven. Maar deze handhaving kan ook leiden tot verscherpt toezicht, een aanwijzing, boete, een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bevel. Tegen deze bestuursrechtelijke besluiten staat eerst bezwaar open en vervolgens beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter. Als u het niet eens bent met een besluit is het dus van belang om hier binnen de korte termijnen van het bestuursrecht tegen op te komen, om te voorkomen dat het besluit een feit wordt.

 

Tot slot: toezichthouders kunnen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) actief toezichtsinformatie, zoals een handhavingsbesluit, openbaar maken. De IGJ is sinds 1 juli 2019 zelfs verplicht om toezichtsinformatie, zoals een aanwijzing of een last onder dwangsom, bekend te maken. U kunt dit uitsluitend met bezwaar en een voorlopige voorziening tegengaan.

Advocaten Regulatory in de zorg

De vele regels en wetswijzigingen binnen de zorg vragen, door de combinatie met het complexe bestuursprocesrecht, om specialistische kennis. De Marktgoep Zorg van Nysingh is volledig gericht op de Zorg en Life Sciences-sector. Onze specialisten kennen de markt, de spelers en de bestuurs- en zorgrechtelijke spelregels. Neem voor vrijblijvend advies contact op met een van onze specialisten. Wij helpen u graag.

Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors