In januari 2018 heeft 55% van alle GGZ zorgaanbieders informatie over wachttijden in de GGZ bij Vektis aangeleverd. De laatste jaren signaleerde de NZa oplopende wachttijden in de GGZ, hetgeen zij onwenselijk achtte. De NZa heeft daarom de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz vastgesteld waarin maatregelen zijn getroffen, met als doel de beschikbaarheid van wachttijdinformatie te vergroten. Mocht u de wachttijdgegevens voor de maand januari nog niet hebben aangeleverd bij Vektis, dan verwachten zowel de NZa als Vektis dat u deze informatie alsnog op zeer korte termijn aanlevert.

Verplichting

Sinds 1 januari 2018 verplicht de NZa zorgaanbieders in de GGZ om hun wachttijdgegevens maandelijks elektronisch aan Vektis aan te leveren. Uiterlijk op de 10e dag van de maand dient de zorgaanbieder per vestiging, en voor de gespecialiseerde GGZ per hoofddiagnosegroep van de dbc-productstructuur, de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd per specialisatie aan Vektis door te geven. De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat een cliënt of verwijzer een eerste afspraak bij de zorgaanbieder maakt voor een intakegesprek, tot het moment dat de cliënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan. De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de eerste intake en de start van de behandeling. Vektis informeert de NZa, patiënten- en beroepsorganisaties en zorgverzekeraars vervolgens over de ontvangen wachttijdgegevens. Op termijn zullen de wachttijdgegevens ook op een keuzewebsite voor de GGZ worden gepubliceerd. Wanneer u niet voldoet aan de Transparantieregeling, dan kan de NZa handhavend optreden. Bij een overtreding van een informatieverplichting is het aannemelijk dat de NZa eerst een aanwijzing aan de zorgaanbieder geeft, die inhoudt dat voldaan moet worden aan de informatieverplichting zoals door de NZa beschreven in de Transparantieregeling. Evenwel zijn ook andere maatregelen mogelijk, zoals het opleggen van een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Vragen

Heeft u vragen over de nieuwe regelgeving die geldt omtrent informatieverstrekking over wachttijden of treedt de NZa jegens u handhavend op, neemt u dan contact op met de experts van de Marktgroep Zorg, die u hierover kunnen adviseren.