De bekostiging is de wijze waarop wordt bepaald welk tarief een zorgaanbieder voor geleverde zorg in rekening mag brengen.

Voor de feitelijke betalingen bestaat er een declaratiesysteem. Voor de specialistische ggz (s-ggz), de generalistische basis ggz (gb-ggz) wordt nu nog het systeem van de diagnose behandel combinaties (dbc’s) gehanteerd. Voor de forensische zorg (fz) wordt het systeem gehanteerd van de diagnose behandel beveiliging combinaties (dbbc’s).

Advies NZa

De NZa heeft op 30 april jl. advies uitgebracht aan VWS waarin staat dat de huidige bekostigingssystematiek op basis van de dbc’s binnen de ggz en de fz moet veranderen. Het bekostigingsmodel zou niet langer geschikt en toekomstbestendig zijn. De verschillen in bekostigingsstructuren zouden niet helpen om de zorg op een goede manier over de schotten heen te organiseren. Ook leiden de verschillende bekostigingssystemen binnen de ggz en fz tot hoge administratieve lasten volgens de NZa. De dbc’s zouden bovendien onvoldoende aansluiten op de geleverde zorg binnen een gegeven behandelsetting en beperkt onderscheidend zijn voor de zorgzwaarte.

Zorgprestaties

Als het advies van de NZa door het ministerie van VWS wordt overgenomen, stappen we vanaf 2022 van de systematiek van de dbc’s over op de systematiek van de zorgprestaties. Dit model moet eenvoudiger en transparanter zijn dan de dbc’s. Binnen de zorgprestaties wordt uitgegaan van een functioneel omschreven setting. De administratieve lasten worden in het nieuwe model fundamenteel verlicht volgens de NZa.

 

Er wordt afgestapt van de minutenregistratie voor indirecte- en directe tijd. 2019 en 2020 zouden moeten gelden als voorbereidingsjaren en 2021 als simulatiejaar voordat het wordt ingevoerd. Hoe de bekostiging op basis van de zorgprestaties precies wordt vormgegeven, wordt de komende twee jaar nog nader uitgewerkt. Op basis van het advies kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de jaren 2022 en 2023 in hun contractuele relatie afspraken maken over de verrekening van eventuele financiële effecten omdat de NZa voor die periode een transitieprestatie vaststelt met een vrij tarief. Vanuit het veld (GGZ Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen en Zorgverzekeraars Nederland) zijn voorzichtig positieve geluiden te horen.

 

Dit blog werd mede geschreven door mr. Tessa van den Ende. Tessa was bij Nysingh werkzaam van september 2004 t/m 2022.