BIG-geregistreerde zorgverleners zijn in het kader van transparantie vanaf 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief zichtbaar te maken voor patiënten.

Door een wetswijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zijn BIG-geregistreerde zorgverleners in het kader van transparantie vanaf 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief zichtbaar te maken voor patiënten. Het moet voor patiënten makkelijker worden te controleren of een bepaalde zorgverlener staat ingeschreven in het BIG-register en welke bevoegdheden die zorgverlener heeft.

Standpunten KNMG en V&VN

Onder andere de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) hebben stevige kritiek geuit op de wetswijziging en de daarbij behorende uitvoeringsregeling. De KNMG vreest onnodige administratieve lasten en is ondanks toezeggingen niet betrokken geweest bij de uitvoeringsregeling van de verplichting. Ook de V&VN heeft bezwaren geuit tegen de wetswijziging. De V&VN onderschrijft het belang van transparantie, maar stelt vraagtekens bij de omvang van dit probleem in de praktijk. Zowel de KNMG als de V&VN vragen om coulance bij de handhaving van de nieuwe regelgeving.

Voorlopig geen handhaving

De minister gaat mee in de kritiek en heeft de roep om coulance met de kamerbrief van 8 maart jl. gehonoreerd. De minister geeft aan alsnog in overleg te treden over de uitvoeringsregeling met de betrokken organisaties. De minister geeft bovendien aan dat hij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft gevraagd de verplichting tot actieve bekendmaking van het BIG-nummer niet te handhaven totdat het overleg en de nadere besluitvorming omtrent die verplichting is afgerond en er voldoende tijd is geboden om de nieuwe regelgeving te implementeren.

Vragen

Heeft u vragen over de wijziging van de Wet BIG en de gevolgen voor uw organisatie, of heeft u andere vragen op het gebied van zorg in het algemeen, neem dan gerust contact op met de experts van de Marktgroep Zorg, die u hierover kunnen adviseren.