Hoe privé zijn privégegevens nog? Bij het inchecken op het station, online bestellen van boodschappen, reageren op een vacature of het bezoeken van een arts laat iedereen sporen achter van privégegevens. En ook uw organisatie heeft meer privégegevens in bezit dan u lief is. De AVG geeft meer mogelijkheden om voor uzelf op te komen. Zo krijgen alle mensen in de EU het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar wat betekent dit recht eigenlijk voor uw organisatie? Gegevens wissen kan toch niet zo maar? In dit artikel leest u er meer over.

Op 25 mei as. treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG breidt de rechten van de mensen, wiens gegevens verwerkt worden door organisaties verder, uit. De AVG is geen revolutie, maar een evolutie. Zo bouwt het AVG recht op ‘vergetelheid’ voort op het bestaande recht op ‘correctie en verwijdering’.

 

Met het recht op ‘vergetelheid’ kan uw klant, patiënt, burger of scholier bij u aankloppen met het verzoek zijn gegevens te wissen. U kunt zich afvragen of  u zo’n verzoek altijd moet inwilligen. Want hoe verhoudt zich het wissen tot de bewaarplicht of het opbouwen van een HR-dossier? Toch betekent in veel gevallen wissen écht wissen onder de AVG.

 

Maar het recht is niet onbeperkt. In zes gevallen kan een betrokkene een beroep doen op dit recht. Er gelden ook vijf uitzonderingsgevallen waarin het wissen van gegevens mag worden geweigerd. U vindt deze hieronder puntsgewijs.

 

Verzoek om wissing moet worden ingewilligd als:

 • uw organisatie de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doelen waarvoor u de gegevens verzameld of verwerkt hebt;
 • uw klant de toestemming voor het verzamelen en/of verwerken intrekt;
 • uw klant bezwaar maakt tegen de verwerking. Het recht van bezwaar tegen direct marketing is onder de AVG absoluut;
 • u de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt;
 • de bewaartermijn van de gegevens verstreken is;
 • het persoonsgegevens betreft van een individu jonger dan 16.

Wissing mag worden geweigerd als:

 • u de gegevens nodig hebt om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te beschermen;
 • u met de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan uw wettelijke plicht;
 • u de gegevens verwerkt ten behoeve van openbaar gezag of een algemeen belang bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheid;
 • u de persoonsgegevens in het algemeen belang, wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden moet archiveren;
 • u de gegevens nodig hebt voor een rechtsvordering

Bron: Recht van betrokkenen | Website Autoriteit Persoonsgegevens

Meer weten over uw specifieke situatie?

Meer informatie over de AVG vindt u op onze speciale AVG pagina. De informatie op de AVG pagina wordt continue aangevuld. Bezoek de pagina daarom regelmatig.

 

Natuurlijk kunt u uw vragen ook direct stellen aan uw vaste contactpersoon of via het contactformulier.