Reactie van het Ministerie van BZK op de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, 13 augustus 2018.

(ECLI:NL:RBMNE:2018:3869)

WNT – Valt overgangspremie vroegpensioen nu wel of niet onder bezoldiging?

Om het geheugen op te frissen: in augustus 2018 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan over de vraag of de overgangspremie VPL (Wet VPL: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling) valt onder de bezoldiging van topfunctionarissen als bedoeld in de Wet normering topinkomens (de “WNT”). De rechter oordeelde dat dit hier niet het geval was, omdat de bestuurder geen voordeel had van de overgangsregeling waarvoor premie werd afgedragen; de bestuurder voldeed namelijk niet aan de criteria om voor vroegpensioen in aanmerking te komen. De rechter baseerde zich in zijn oordeel op de wetgeschiedenis. Over deze uitspraak schreef ik al in een vorig artikel.

Reactie Ministerie BZK

In een reactie op deze uitspraak heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (“BZK”) laten weten dat, in afwijking van het oordeel van de rechter, VPL-premie altijd bezoldiging in de zin van de WNT is (en is geweest). Daarvoor worden twee argumenten aangevoerd:

  • Het ministersalaris is maatgevend voor het bezoldigingsmaximum van de WNT. De bezoldigingscomponenten die onderdeel zijn van het ministersalaris en het bezoldigingsmaximum, tellen mee als bezoldiging. Ministers hebben geen aanspraak op de overgangsregeling VPL, maar de VPL-premie is wel onderdeel van het ministersalaris. Daarom is de VPL-premie ook onderdeel van de bezoldiging als bedoeld in de WNT;
  • De VPL-premie is in de regel een doorsneepremie. Daarom bestaat er geen één-op-één verband tussen de premieafdracht en de opbouw van aanspraken. Of iemand wel of niet daadwerkelijk aanspraken heeft op het overgangsrecht VPL wordt niet door de WNT bepaald en is geen gevolg van de WNT.

Om onduidelijkheid hierover weg te nemen, zullen de Uitvoeringsregeling WNT en het accountantsprotocol WNT worden verduidelijkt, aldus BZK. Deze wijzigingen zullen naar verwachting per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht ingaan.

 

Of daarmee een definitief antwoord is gegeven, is de vraag. Het is mogelijk dat hierover nog een procedure tegen BZK volgt waarin de uitleg en toepassing van de WNT centraal staat.

Vragen

Mocht u meer willen weten over deze en andere wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT), neemt u dan contact op met Astrid Baremans, E: astrid.baremans@nysingh.nl | T: 088 752 01 30 | M: 06 24 64 62 66. Of één van de andere experts van het aandachtsgebied Vastgoed, die u hierover kunnen adviseren.