Let op: sinds 1 juli 2021 moeten gemeentelijke voorkeursrechten (Wvg) niet langer worden bekendgemaakt in de Staatscourant, maar in het gemeenteblad. Een juiste bekendmaking is van groot belang om ongewenste grondtransacties tegen te gaan!

Tot 1 juli 2021 bestonden er sterk uiteenlopende voorschriften ten aanzien van het doen van openbare kennisgevingen van besluiten. Zo luidde artikel 7 Wvg van 23 maart 2012 tot 1 juli 2021:

  • Het besluit tot aanwijzing of voorlopige aanwijzing ligt voor eenieder ter inzage op een door burgemeester en wethouders aangewezen plaats. Zij maken de terinzagelegging bekend in de Staatscourant, in één of meer dag- of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden en voorts op de gebruikelijke wijze. Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de terinzagelegging bekend is gemaakt.
  • Burgemeester en wethouders zenden een mededeling van de aanwijzing aan ieder van de in het besluit vermelde eigenaren en beperkt gerechtigden. De mededeling bevat een zakelijke beschrijving van de betekenis van de aanwijzing.

Huidige regelgeving

Op 1 april 2021 besloot de Kroon dat de Wet elektronische publicaties en het Besluit elektronische publicaties per 1 juli 2021 in werking zouden treden. Daarmee is een begin gemaakt met het voorschrijven of mogelijk maken van elektronische kennisgeving in elektronische publicatiebladen. Voordeel daarvan is dat informatie snel en eenvoudig toegankelijk is (Kamerstukken II, 2018/2019, 35218, nr. 3 (MvT)).

 

Lees meer op ons onteigeningsblog