Op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders (“Wtza”) bestaat de verplichting om te voldoen aan de vereisten zoals vastgelegd in de Wtza wanneer meer dan tien of 25 zorgverleners zorg (doen) verlenen, afhankelijk van de vormen van geleverde zorg.

Uit een recente kamerbrief volgt dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de “Minister”) het voornemen heeft een wijziging door te voeren in de omvang grens van het aantal zorgverleners, nadat met partijen in het veld is gesproken. De (kleinere) zorgaanbieders hebben onder meer aangegeven dat de administratieve lasten die samenhangen met de verplichtingen omtrent het intern toezicht op grond van de Wtza te hoog zijn. Daarnaast zijn er twijfels geuit over het nut en noodzaak van het intern toezicht voor de zorgverlening en hun patiënten.

De Minister heeft, gelet op deze verkenning, het voornemen om de omvang grens, zoals vastgelegd in artikel 5 sub e Uitvoeringsbesluit Wtza, wat betreft de verplichting tot het instellen van intern toezicht te verhogen naar 50 of meer zorgverleners of zorg verlenende ZZP’ers voor instellingen.

 

Voor instellingen waar cliënten gedurende een etmaal verblijven of die zorg (doen) verlenen waarbij sprake is van medisch specialistische zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging blijft de omvang grens hetzelfde, namelijk meer dan tien zorgverleners, zoals momenteel vastgelegd in artikel 4 lid 1 Wtza.

 

De Minister gaat in de kamerbrief daarnaast in op de doorgevoerde en nog door te voeren maatregelen om de administratieve lasten voor, met name de kleine(re), zorgaanbieders, te beperken. Onderdeel daarvan is het laten uitvoeren van een formele uitvoeringstoets in het kader van de Wijzigingsregeling openbare jaarverantwoording WMG (de “Wijzigingsregeling”) ten aanzien van de proportionele jaarverantwoording micro zorgaanbieders. De Wijzigingsregeling regelt onder meer een beperkte jaarverantwoordingsplicht voor micro-zorgaanbieders. Er is sprake van een micro-zorgaanbieder in het geval op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking wordt voldaan aan minimaal twee van de volgende drie vereisten:

  • een netto-omzet van minder dan € 900.000,-;
  • de waarde van de activa is niet meer dan € 450.000,- (volgens de balans met toelichting);
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10 fte.

 

Deze beleidsvoornemens moeten nog nader uitgewerkt worden. Zodra daarover nader informatie bekend nemen wij dit uiteraard op in de nieuwsbrief.