Een werk is een overheidswerk wanneer het tot stand wordt gebracht voor rekening en risico van rechtspersonen als bedoeld in art. 2:1 lid 1 en 2 BW.

Op 15 januari 2016 heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen waarin belangrijke regels zijn gegeven voor de toepassing van het eliminatiebeginsel (art. 40c Ow). Dit beginsel houdt kort gezegd in dat bij de bepaling van de schadeloosstelling de invloed van het werk waarvoor onteigend wordt en de plannen voor dat werk moeten worden weggedacht.

 

In één van deze arresten (Perkpolder) heeft de Hoge Raad toegelicht dat van eliminatie alleen sprake kan zijn wanneer het een overheidswerk betreft.

 

Een werk is een overheidswerk wanneer het tot stand wordt gebracht voor rekening en risico van rechtspersonen als bedoeld in art. 2:1 lid 1 en 2 BW. Is een werk dat wordt gerealiseerd door een N.V. waarvan de aandelen gehouden worden door de overheid niettemin een overheidswerk?

 

Lees meer op ons onteigeningsblog