Het UBO-register is in werking getreden en heeft veel gevolgen, zo ook voor bijvoorbeeld ondernemingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Wat betekent het UBO-register concreet voor u?

Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd met betrekking tot  de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn) in Nederland. Volgens de Richtlijn dient elke EU-lidstaat een register bij te houden waarin de gegevens van zogeheten uiteindelijke belanghebbenden (ultimate beneficial owners of UBO’s) van bepaalde juridische entiteiten worden geregistreerd.

 

Op 27 september 2020 is het Nederlandse UBO-register in werking getreden en daarmee geldt voor alle juridische entiteiten nu de wettelijke verplichting om hun UBO’s in dit register in te schrijven. Het UBO-register heeft dus veel gevolgen, zo ook voor bijvoorbeeld ondernemingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

 

Wat betekent het UBO-register concreet voor u?

Wat is een UBO?

Een UBO is een persoon die uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan een persoon die

 • (in)direct meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang houdt en/of
 • feitelijke zeggenschap over die entiteit uitoefent.

Het percentage van 25% maakt in ieder geval duidelijk dat er bij een juridische entiteit meer dan één UBO kan zijn. Zijn er geen UBO’s, dan dienen de personen die het dagelijks beleid van de entiteit bepalen -bijvoorbeeld de statutair bestuurders- in het UBO-register te worden ingeschreven (deze personen worden ook wel pseudo-UBO’s genoemd).

Welke informatie moet worden ingeschreven?

Van de (pseudo-)UBO worden ingeschreven:

 1. zijn/haar naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en woonplaats alsmede de aard en omvang van het economisch belang (in bandbreedtes van 25-50% / 50-75% / 75-100%).
 2. zijn/haar adres, geboortedag, -plaats en -land, BSN of fiscaal nummer en documenten die de UBO-status onderbouwen (denk aan notariële akten).

De onder 1. genoemde gegevens zijn openbaar en voor iedereen in te zien via de Kamer van Koophandel.

 

De onder 2. genoemde gegevens zijn alleen in te zien door de Financial Intelligence Unit-Nederland en aangewezen bevoegde autoriteiten. Onder omstandigheden, bijvoorbeeld indien de UBO is blootgesteld aan een onevenredig risico, dan wel indien een risico op fraude, ontvoering, chantage of afpersing bestaat, kan een verzoek worden ingediend bepaalde gegevens af te schermen.

Welke entiteiten moeten hun (pseudo-)UBO inschrijven?

De volgende entiteiten moeten hun (pseudo-)UBO’s registreren in het UBO-register:

 • kapitaalvennootschappen (N.V.’s / B.V.’s)
 • kerkgenootschappen;
 • stichtingen;
 • verenigingen;
 • coöperaties;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • maatschappen;
 • commanditaire vennootschappen (C.V);
 • vennootschappen onder firma’s (v.o.f.).

Ook trusts en vergelijkbare juridische constructies zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd hun (pseudo-)UBO’s moeten registeren in het UBO-register.

Wie is tot inschrijving verplicht?

Degene aan wie de vennootschap of andere juridische entiteit toebehoort of ieder van de bestuurders of degene die met de dagelijkse leiding is belast, zijn verplicht tot het doen van de UBO-registratie en moeten er voor zorgdragen dat de informatie te allen tijde juist en volledig is ingeschreven.

Het niet of niet tijdig dan wel onvolledig opgeven van de vereiste gegevens kan worden bestraft met een dwangsom, boete of in extreme gevallen zelfs met een celstraf.

 

Voor Wwft-instellingen zoals bijvoorbeeld advocaten- en notariskantoren en banken geldt een  terugmeldplicht, wat inhoudt dat deze instellingen verplicht zijn om aan de Kamer van Koophandel melding te doen indien zij vaststellen dat de (pseudo-)UBO-gegevens niet correct of niet volledig zijn geregistreerd in het UBO-register.

Wanneer moet er worden ingeschreven?

Het UBO-register is op 27 september 2020 in werking getreden. Entiteiten die nu opgericht worden, moeten direct bij hun inschrijving in de Kamer van Koophandel opgeven wie de (pseudo-)UBO’s zijn. Deze opgave moet onderbouwd zijn met bewijsstukken. Zonder deze (onderbouwde) opgave komt er geen inschrijving van de entiteit tot stand.

 

Entiteiten die al voor 27 september 2020 bestonden/waren opgericht, hebben 18 maanden na inwerkingtreding van het UBO-register (dus feitelijk tot 26 maart 2022) de tijd om hun (pseudo-)UBO’s van het moment van inschrijving te registreren.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het UBO-register of heeft u hulp nodig bij de inschrijving van de (pseudo-)UBO’s, of wilt u overleggen of er in verband met de invoering van het UBO-register wellicht nog optimalisatie van uw structuur mogelijk is? Neem dan contact op met Marieke Buit.