Een voor de praktijk zeer relevante vraag die al lange tijd onbeantwoord is gebleven, is nu beantwoord. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werknemer van wie het aantal arbeidsuren substantieel en structureel (tenminste 20%) wordt verminderd, aanspraak heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding, berekend over het aantal uren waarmee de arbeidsduur wordt verminderd. Dit kan aan de orde zijn bij bedrijfseconomische redenen (bij een reorganisatie) of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 104 weken).

Techniek van de wijziging maakt niet uit

Goed om te weten is dat de wijze waarop de vermindering van de arbeidsduur wordt vormgegeven er niet toe doet. Zowel in de situatie dat de omvang van de arbeidsovereenkomst structureel wordt verminderd, als in de situatie dat de ‘oude’ arbeidsovereenkomst wordt beëindigd onder gelijktijdige aanbieding van een nieuwe arbeidsovereenkomst met een kleinere arbeidsomvang, ontstaat een gedeeltelijke aanspraak op de transitievergoeding.

Rechtvaardiging

De Hoge Raad is van mening dat in het bijzondere geval dat, door omstandigheden gedwongen, wordt overgegaan tot een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer, er een aanspraak moet bestaan op een gedeeltelijke transitievergoeding. Die vergoeding is namelijk bedoeld ter compensatie van het gedeeltelijke ontslag en eventueel ter ondersteuning in de zoektocht naar ander werk. Mocht in de toekomst de resterende omvang van het dienstverband worden beëindigd op initiatief van de werkgever, dan valt de transitievergoeding een stuk lager uit. In die zin ontstaat er dus geen dubbele aanspraak.

Berekeningswijze

De Hoge Raad maakt tot slot duidelijk dat de gedeeltelijke transitievergoeding berekend moet worden naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidsomvang, uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond.

Meer informatie

Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met Rianne Kamphuis, E: rianne.kamphuis@nysingh.nl | T: 038 425 92 44 | M: 06 12 91 66 24