Op 1 juli 2022 is Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 in werking getreden, waarmee twee belangrijke wijzigingen in de Jeugdwet en de Wmo 2015 zijn doorgevoerd.

In de Jeugdwet is een grondslag opgenomen voor het betalen van een reële prijs. In de Jeugdwet en de Wmo is bovendien een grondslag opgenomen voor zorgvuldige inkoop of subsidiëring van zorg ten behoeve van de continuïteit van de zorgverlening.

Reële prijzen

Na lang wachten is nu ook in de Jeugdwet de basis gelegd voor een wettelijke grondslag voor de AMvB Reële Prijzen Jeugdwet. In tegenstelling tot de Wmo 2015 kende de Jeugdwet die basis nog niet. Artikel 2.11 Jeugdwet is daarmee in overeenstemming gebracht met artikel 2.6.6 Wmo 2015. Het ontbreken van een AMvB Reële Prijzen Jeugdwet stond er overigens niet aan in de weg dat in de rechtspraak al werd aangenomen dat ook voor de inkoop van jeugdhulp reële prijzen moeten worden betaald (zie b.v. de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 22 oktober 2019). Die rechtspraak is echter wel de directe aanleiding geweest voor deze wetswijziging en het ontwerp van de AMvB Reële Prijzen Jeugdwet.

 

De verwachting is dat de AMvB Reële Prijzen Jeugdwet grotendeels overeen zal komen met de AMvB Reële Prijzen Wmo. Vooral de opsomming van de kostprijselementen die in ieder geval moeten worden betrokken in het tarief, zijn voor de praktijk van belang. Denk aan de kosten van de beroepskrachten, reële overheadkosten en de verplichte indexatie. Juist in de opsomming van de vereiste kostprijselementen zit de meerwaarde van de AMvB Reële Prijzen Jeugdwet omdat daarmee een duidelijk kader wordt geschetst voor zowel de inkopende gemeenten als de aanbieders over wat zij van elkaar mogen verwachten.

Zorgvuldige inkoop Jeugdwet en Wmo 2015

Daarnaast wordt zowel in de Jeugdwet als de Wmo 2015 de basis gelegd voor een AMvB waarin de bij de inkoop of subsidiëring van deze zorg in acht te nemen zorgvuldigheidseisen kunnen worden geregeld.

Het betreft zorgvuldigheidseisen die de continuïteit van de beschikbaarheid van die zorg in het algemeen en de continuïteit van de zorgverlening aan individuele cliënten in het bijzonder ten goede komen. Daarbij is bijvoorbeeld gedacht aan:

  • Tijdige afronding van de inkoopprocedure;
  • Meerjarige contracten; en
  • Afspraken in de inkoopcontracten over de continuïteit van zorg voor cliënten na afloop van een contract.

In het verlengde van deze wetswijziging zijn gemeenten op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bezig een gezamenlijke ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’ (NvO) op te stellen, waarin zorgvuldigheidseisen als bovengenoemde een plaats zouden kunnen krijgen.

 

Met de wetswijziging is ook een belangrijke wijziging aangebracht in de aanbestedingssystematiek. Voor een bespreking van die wijziging wordt verwezen naar de blog Tijdrovende en dure inkoopprocedures in het sociaal domein verleden tijd?

 

Heeft u vragen over zorginkoop of reële prijzen in het sociaal domein, neemt u dan contact op met de experts van de Marktgroep Zorg van Nysingh, die u hierover kunnen adviseren.