Na de invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) per 1 januari 2021, heeft de Belastingdienst per 1 juli 2021 de Leidraad Invordering 2008 (‘Leidraad’) gewijzigd en haar beleid ten aanzien van een WHOA-akkoord vastgelegd.

In beginsel zijn de huidige bepalingen uit de Leidraad ten aanzien van kwijtschelding van Belastingschulden van toepassing. Daarnaast heeft de Belastingdienst aangegeven wanneer zij akkoord kan gaan met een WHOA-akkoord:

(i) het akkoord is schriftelijk aangeboden en voldoet aan de vereisten van artikel 375 Fw (artikel 375 Fw schrijft voor welke informatie bij een WHOA-akkoord aan schuldeisers moet worden verstrekt);
(ii) de wettelijke preferentie van de Belastingdienst komt voldoende tot uiting; en
(iii) het is aannemelijk is dat het aangeboden akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd.

 

De meest in het oog springende voorwaarde is voorwaarde (ii). Hoe gaat de Belastingdienst hier mee om?

Dubbel percentage-vereiste

Artikel 26.3.5 van de Leidraad bepaalt dat de Belastingdienst instemt met een crediteurenakkoord wanneer zij het dubbele percentage krijgt aangeboden van wat de concurrente crediteuren krijgen aangeboden. De Belastingdienst beschouwt haar wettelijke preferentie als rechtvaardiging voor het vereiste van het dubbele percentage. Het uitgangspunt dat de Belastingdienst een dubbel percentage wenst te ontvangen, geldt in beginsel ook bij het aanbieden van een WHOA-akkoord. Bij uitkering aan kleinere MKB schuldeisers is een uitzondering mogelijk. Onder kleinere MKB schuldeisers vallen grofweg schuldeisers met 50 of minder werknemers, die een bepaalde netto-omzet of balanstotaal niet overschrijden. Artikel 384 lid 4 sub a Fw bepaalt dat zij bij een WHOA-akkoord kunnen afdwingen dat zij recht hebben op een minimum van 20% van hun openstaande vordering (behoudens zwaarwegende gronden). Ten opzichte van deze kleinere MKB schuldeisers verlangt de Belastingdienst geen 40% uitkering.

Einde aan uitstel van betaling door coronacrisis per 1 oktober 2021

Door de coronacrisis konden ondernemingen gebruik maken van uitstel van betaling van belastingen. Hier is per 1 oktober 2021 een einde aan gekomen. Vanaf 1 oktober 2021 zijn ondernemingen weer verplicht om hun alsdan ontstane belastingschulden te voldoen.

 

Voor de betaling van tijdens de coronacrisis ontstane belastingschulden krijgen ondernemers nog een adempauze. Hiervoor geldt dat ze uiterlijk op 1 oktober 2022 dienen te beginnen met het aflossen van deze tijdens de coronacrisis ontstane belastingschulden. Zij krijgen daarvoor vijf jaar de tijd. Uiterlijk op 1 oktober 2027 moeten deze schulden dus zijn terugbetaald. Bovendien geldt voor deze belastingschulden een aangepast rentepercentage. Dit jaar bedraagt de invorderingsrente 0,01%. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit percentage verhoogd naar 1%. Daarna zal dit percentage geleidelijk omhoog gaan om uiteindelijk per 1 januari 2024 uit te komen op het gebruikelijke tarief van 4%.

En nu een (tijdelijke) extra stap terug: loslating van het dubbel percentage-vereiste

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiƫn aangekondigd dat de Belastingdienst bereid is om een extra stap terug te doen indien levensvatbare ondernemingen in betalingsproblemen komen.

 

Om die reden zal de Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 een versoepeling toepassen inhoudende dat, indien haar een WHOA-akkoord wordt aangeboden, de Belastingdienst genoegen zal nemen met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt.

 

Door het dubbel percentage-vereiste tijdelijk los te laten hoopt het kabinet dat ook andere schuldeisers sneller zullen instemmen met saneringsakkoorden. Voor hen blijft dan immers meer over, waardoor het akkoordvoorstel aantrekkelijker zal kunnen uitvallen.

 

Het kabinet ziet twee argumenten om terughoudend te zijn met aanvullend beleid op dit moment. Ten eerste is onzeker of versoepelingen in het beleid noodzakelijk zijn. Ten tweede kunnen beleidsaanpassingen voor een specifieke groep ondernemers tot concurrentieverstoring leiden. Desondanks wil het kabinet voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven toch tussen wal en schip raken als zij vanaf 1 oktober 2022, door een uitgestelde belastingschuld, bovenop hun vaste lasten een extra maandelijkse aflossingslast krijgen die zij niet kunnen voldoen. Het kabinet heeft de Belastingdienst daarom de ruimte gegeven om hier als schuldeiser genoegen te nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Het kabinet verwacht met deze tijdelijke versoepeling dat saneringsakkoorden voor bedrijven een grotere kans van slagen krijgen en dus sneller gerealiseerd kunnen worden. Deze maatregel ondersteunt hiermee ondernemingen om met al hun schuldeisers tot een totaaloplossing voor hun schuldpositie te komen.

 

De Belastingdienst past dit versoepelde beleid toe in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

 

Als er geen saneringsakkoord tot stand komt en de onderneming alsnog failliet gaat of in een dwanginvorderingstraject terecht komt, dan heeft en houdt de Belastingdienst een preferente positie.

 

De volgende vragen rijzen bij deze (tijdelijke) versoepeling:

  1. Hoe zal de Belastingdienst omgaan met WHOA-akkoorden in de periode tot 1 augustus 2022?
    Het is logisch dat ondernemingen die in de komende maanden een WHOA-akkoord willen aanbieden zullen proberen te bewerkstelligen dat de Belastingdienst nu al genoegen gaat nemen met minder dan het dubbele percentage aan uitkering. Hoe dit in de praktijk zal uitpakken is nog niet bekend maar het is altijd het proberen waard. Daarbij is van belang te vermelden dat, mocht de Belastingdienst tegen een WHOA-akkoord stemmen, de rechter onder omstandigheden de Belastingdienst toch kan binden aan het akkoord dat de ondernemer heeft voorgesteld.
  2. Is de Belastingdienst bereid afstand te doen van het dubbel percentage-vereiste bij een onderhands akkoord in de periode vanaf 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023?
    Op dit moment is niet bekend of de Belastingdienst bereid is afstand te doen van het dubbel percentage-vereiste bij een onderhands akkoord, dus buiten een WHOA-traject, in genoemde periode. Ook daar zou ik zeggen: het is altijd het proberen waard.

 

We houden u op de hoogte!

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Nijhuis, E: carla.nijhuis@nysingh.nl / T: 088 752 02 20.