Op 26 juni jl. heeft uitgeverij Boom Juridisch het boek De Europees- en internationaalrechtelijke status van de Waddenzee uitgebracht waaraan Linde Miltenburg, advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Nysingh, als auteur heeft meegewerkt.

Linde leverde in samenwerking met prof. Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht, een bijdrage aan dit boek met een hoofdstuk over de EU-Exotenverordening en de internationale verdragen waarop deze verordening is gebaseerd. De Exotenverordening heeft als doel om de nadelige gevolgen van invasieve exoten op de biodiversiteit en de menselijke gezondheid en veiligheid tot een minimum te beperken, te matigen en te voorkomen en om de sociale en economische gevolgen ervan te verminderen. Het voorkomen en beheersen van de problematiek die gepaard gaat met invasieve exoten is ook in de Waddenzee een uitdaging en hangt nauw samen met het waterbeheer en natuurbescherming.

 

Het boek vloeit voort uit een onderzoeksopdracht die Rijkswaterstaat in nauwe afstemming en samenwerking met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en  Infrastructuur en Waterstaat aan de Waddenacademie heeft verstrekt. De Waddenacademie is daartoe de samenwerking aangegaan met juridische experts op het gebied van de belangrijkste internationale verdragen en EU-regels die op de Waddenzee van toepassing zijn. Dit boek is het eindrapport van het gezamenlijke werk. Het boek beschrijft en analyseert de voor de Nederlandse Waddenzee en de Eems-Dollard geldende internationale verdragen en EU-regels op het gebied van natuur en water en (de doorwerking daarvan in) de Nederlandse wet- en regelgeving. Daarbij hebben de auteurs in beeld gebracht welke verboden en verplichtingen, waaronder ook herstelopgaven, uit deze regels voortvloeien. Hun belangrijkste bevindingen zijn samengebracht in een uitvoerig slothoofdstuk.

 

De kennis die met dit boek wordt gedeeld, is relevant voor beleidsmakers, natuurbeheerders en vergunningverleners, alsmede voor onderzoekers, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde burgers. Het boek kan ook worden gebruikt voor Nederlandstalig onderwijs op het gebied van het omgevingsrecht en -beleid. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Boom Juridisch en is voor geïnteresseerden te bestellen via deze link.