Op 4 april 2019 heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd met betrekking tot de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn) in Nederland.

Volgens de Richtlijn dient elke EU-lidstaat een register bij te houden waarin de gegevens van zogeheten uiteindelijke belanghebbenden (ultimate beneficial owners of UBO’s) van bepaalde juridische entiteiten worden geregistreerd. Het was lange tijd stil rondom de invoering van dit register, maar onlangs bevestigde de Minister van Financiën dat het Nederlandse UBO-register waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 gebruiksklaar zal zijn. Wat betekent dit voor u?

UBO

Wat is een UBO?

Een UBO is een persoon die uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een juridische entiteit. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan een persoon die

  • (in)direct meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang houdt en/of
  • feitelijke zeggenschap over die entiteit uitoefent.

Het percentage van 25% maakt in ieder geval duidelijk dat er meer dan één UBO kan zijn. Zijn er geen UBO’s, dan dient een zogenaamde pseudo-UBO in het UBO-register te worden ingeschreven. Een pseudo-UBO is de persoon of personen die het dagelijks beleid van de entiteit bepaalt, bijvoorbeeld een statutair bestuurder of een vennoot van een personenvennootschap (niet zijnde een commanditaire vennoot).

Wat moet er worden ingeschreven?

Van de (pseudo-)UBO worden ingeschreven:

  1. de naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en woonplaats alsmede de aard en omvang van het economisch belang (in bandbreedtes van 25-50% / 50-75% / 75-100%).
  2. het adres, geboortedag, -plaats en -land, BSN of fiscaal nummer en documenten die de UBO-status onderbouwen (denk aan notariële akten).

 

De onder 1. genoemde gegevens zijn openbaar en voor iedereen in te zien. De onder 2. genoemde gegevens zijn alleen in te zien door het Financial Intelligence Unit-Nederland en aangewezen bevoegde autoriteiten. Onder omstandigheden, bijvoorbeeld indien de UBO is blootgesteld aan een onevenredig risico, dan wel indien een risico op fraude, ontvoering, chantage of afpersing bestaat, kan een verzoek worden ingediend bepaalde gegevens af te schermen. Dit betreft de onder 1. genoemde gegevens, met uitzondering van de omvang van het economisch belang. Deze gegevens blijven echter wel te raadplegen door het FIU en aangewezen bevoegde autoriteiten.

 

Het register zal worden gehouden door de Kamer van Koophandel. De minister van Financiën liet weten dat het vooralsnog functioneel losstaat van het (eveneens door de Kamer van Koophandel beheerde) handelsregister, maar dat werkprocessen in de toekomst steeds meer geïntegreerd zullen worden.

Wie is tot inschrijven verplicht?

Degene aan wie de vennootschap of andere juridische entiteit toebehoort of ieder van de bestuurders of degene die met de dagelijkse leiding is belast, zijn verplicht tot het doen van de UBO-registratie en moeten er voor zorgdragen dat de informatie te allen tijde juist en volledig is ingeschreven in het handelsregister.

Sancties

Het niet of niet tijdig dan wel onvolledig opgeven van de vereiste gegevens kan worden bestraft met een dwangsom, boete of in extreme gevallen zelfs met een celstraf.

Tijdspad

Zoals hiervoor aangegeven zal het wetsvoorstel waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 in werking treden. Nieuwe entiteiten moeten met ingang van inwerkingtreding van het UBO-register direct hun (pseudo-)UBO(‘s) opgeven. Op het moment van inwerkingtreding van het UBO-register al bestaande entiteiten, wordt een periode van 18 maanden gegund om de registratie te voltooien.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het UBO-register of heeft u straks hulp nodig bij de inschrijving van de (pseudo)UBO? Neem dan gerust contact op met specialist Marieke Buit-Timmer, (toegevoegd notaris) T: (0)88 752 00 36 E: marieke.buit-timmer@nysingh.nl of Bram Mulder ten Kate (senior kandidaat-notaris) T: (0)88 752 02 12 E: bram.muldertenkate@nysingh.nl.