In de Food- en Agrisector wordt bij uitstek veel gebruik gemaakt van seizoensarbeid. De sector vreest dat deze vorm van arbeid een stuk duurder wordt als het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt aangenomen.

Achtergrond WAB

Eerder schreven wij al over de in het regeerakkoord neergelegde plannen van het kabinet om de huidige arbeidsmarkt te hervormen (artikel dd. 11 oktober 2017). In het regeerakkoord concludeert het kabinet dat er sprake is van een verstoorde balans tussen flexibiliteit en zekerheid. De huidige vormgeving van de arbeidsmarkt zou zowel voor werkgevers als voor werknemers knellen.

 

Inmiddels heeft Minister Koolmees in de WAB een breed pakket aan maatregelen uitgewerkt die het voor werkgevers beogen aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen.

 

Het wetsvoorstel bevat voorstellen om de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien. Ook wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten en door de invoering van de verschuldigdheid van de transitievergoeding vanaf dag 1.

Reactie op het wetsvoorstel

Tot 7 mei jl. bestond de mogelijkheid om op het wetsvoorstel te reageren via internetconsultatie. Met name uit de Food- en Agrisector kwam veel reactie op het wetsvoorstel. Volgens de sector is het daarin uitgewerkte maatregelenpakket te generiek. Dit terwijl er in de sector sprake is van specifieke knelpunten, die met specifieke maatregelen behoren te worden aangepakt. De sector maakt zich zorgen om de impact van de WAB, omdat de kosten van tijdelijke arbeid naar verwachting zullen stijgen. Nu seizoenswerk per definitie tijdelijk van aard is, verwacht de sector dat de wet zal leiden tot forse kostenstijgingen terwijl seizoenarbeiders geen uitzicht krijgen op een vaste dienstbetrekking. De sector stelt daardoor onevenredig hard te zullen worden getroffen als het voorstel tot wet wordt.

Wetgevingsproces

Minister Koolmees heeft aangegeven het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Raad van State te willen sturen voor advies. Daarna zal het voorstel voordat het tot wet wordt nog moeten worden aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Frijlink, E: hanneke.frijlink@nysingh.nl | T: 088 752 02 59 | M: 06 12 39 38 79. Hanneke is gespecialiseerd in arbeidsrecht en maakt deel uit van onze Marktgroep Food & Agri.