Het Fosfaatreductieplan 2017 houdt in algemene zin stand, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 21 augustus 2018 (o.a. ECLI:NL:CBB:2018:417) beslist in reactie op de beroepen van melkveehouders tegen de door de minister van LNV opgelegde heffingen. De minister moet echter nieuwe besluiten nemen over de heffingen en hierbij de individuele belangen van de betrokken melkveehouders zorgvuldiger wegen.

Bij het houden van meer koeien dan op de peildatum 2 juli 2015 moeten melkveehouders een heffing betalen. Inzet van de procedure was dat volgens de melkveehouders deze heffingen in strijd zijn met hun eigendomsrecht. In het bijzonder deden de melkveehouders een beroep op het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EP bij het EVRM).

 

Lees meer op ons onteigeningsblog