Opnieuw moest de rechtbank Limburg (8 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:2329) oordelen over een gemeentelijk verzoek om een bevelschrift inbezitneming als bedoeld in artikel 57 Ow. Op basis van zo’n bevelschrift kan de onteigenende partij zich in bezit stellen van hetgeen onteigend is, wanneer de oorspronkelijk eigenaar/gebruiker van het onteigende in gebreke blijft met de ontruiming. Net als in 2013 oordeelt de rechtbank ook nu dat, wanneer aan alle formele vereisten is voldaan, de rechter geen ruimte heeft voor een nadere belangenafweging. Dit maakt het horen van partijen overbodig.