Er zijn veel gedetailleerde regels voor de etikettering van en reclame voor levensmiddelen. Een groot deel van de regels staat in de Verordening (EU) Nr. 1169/2011 over Voedselinformatie aan consumenten. Maar er zijn op dit moment geen regels voor claims als ‘natuurlijk’ of ‘met natuurlijke ingrediënten’.

Er bestaat inmiddels wel een afzonderlijke (Nederlandse) Reclame Code voor zgn. ‘milieuclaims’; reclame-uitingen waarin impliciet of uitdrukkelijk wordt gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan o.m. de productie en consumptie van producten. En de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een Leidraad gepubliceerd voor een eerlijk gebruik van ‘duurzaamheidsclaims’.

 

In eerdere blogs dit jaar d.d. 1 februari en 13 april besprak ik het oordeel van de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep (College) in de discussie tussen Perfetti van Melle (bekend van o.m. Mentos) en BenBits over de ‘natuurlijk’-claims van BenBits m.b.t. haar kauwgom. Die claim werd door beide instanties misleidend geoordeeld. Gesterkt door deze uitspraken is Perfetti hierover afgelopen zomer ook een kort gedingprocedure (dus bij de rechter) tegen BenBits gestart. De uitspraak (ECLI:NL:RBAMS:2022:4065) in die procedure bespreek ik in deze blog.

De inzet

Perfetti stelt dat de uitingen van BenBits “natuurlijk” en “plasticvrij” onrechtmatig zijn. Het betreft ‘oneerlijke handelspraktijken’ en de regels van misleidende en vergelijkende reclame worden hierdoor geschonden. Perfetti vordert dat het BenBits verboden wordt dergelijke mededingingen te doen.

De beoordeling

De rechter herhaalt de vaste uitgangspunten in dit soort kwesties:

  1. als een claim omtrent de eigenschappen van een product feitelijk onjuist is, dan is die misleidend, en
  2. degene die de mededelingen doet, moet de juistheid en volledigheid van die mededelingen bewijzen.

Tot zover niets nieuws.

 

Perfetti heeft de kauwgom van BenBits laten onderzoeken door de Technische Universiteit van Milaan. Daaruit blijkt dat de kauwgom synthetische stoffen bevat. Reden voor de RCC en het College om de klachten van Perfetti toe te wijzen.

 

Inmiddels heeft BenBits haar zaakjes beter op orde. Zij presenteert nu een eigen onderzoek, uitgevoerd door een laboratorium. Dat komt tot de conclusie dat de kauwgom van BenBits geen synthetische stoffen bevat. BenBits stelt ook nog een verklaring te hebben voor de resultaten van het onderzoek door de TU Milaan.

 

De rechter overweegt dat het te ver voert om de mogelijkheid dat die verklaring zou kunnen kloppen bij voorbaat uit te sluiten. Voor een beoordeling van de kritiek die partijen over en weer op elkaars onderzoeksmethode hebben is een deskundigenonderzoek nodig, maar de rechter vindt een kort geding niet de plaats voor zo’n onderzoek.

Verrassende wending

En dan volgt een, wat mij betreft, verrassende wending. Indachtig het uitgangspunt dat BenBits moet bewijzen dat haar claim “natuurlijk” (wel) juist is, had het wellicht voor de hand gelegen de vorderingen van Perfetti toe te wijzen. De rechter komt tot een ander oordeel.

 

Die oordeelt dat nu de resultaten van het door de TU Milaan verrichte onderzoek “niet zo hard zijn, dat deze (…) zonder meer tot het oordeel leiden dat de mededelingen van BenBits onjuist, en daarmee misleidend zijn.”
Past de rechter de genoemde uitgangspunten wel juist toe? Dat is zeer de vraag.

 

De rechter neemt in zijn oordeel ook mee dat toewijzing van de vorderingen zeer verstrekkende – negatieve – gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering van BenBits, terwijl anderzijds de belangen van Perfetti bij toewijzing beperkt zijn en vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de spoedeisendheid daarvan.

 

De rechter wijst de vorderingen van Perfetti af.

 

Maar het laatste woord zal hierover nog niet zijn gezegd. Nog even ‘doorkauwen’ dus.

 

Meer informatie
Voor meer vragen over levensmiddelenregelgeving in het algemeen of voor die in verband met etikettering en reclame in het bijzonder, neem vrijblijvend contact op met Marco Balhuizen; E: marco.balhuizen@nysingh.nl of bel 06 433 761 21.