Faillissementsrecht bij het faillissement van klanten

Wat doet u als een klant of opdrachtgever uw rekening niet betaalt? Niet omdat hij dat niet wil, maar omdat hij dat niet (meer) kan? Of omdat hij surseance van betaling heeft aangevraagd of zelfs failliet is? Nysingh heeft de belangrijkste en meest gestelde vragen over een mogelijk faillissement van klanten voor u op een rij gezet.

Wij adviseren u graag bij faillissement van uw klanten.

Carla Nijhuis

Advocaat, Partner

1. Ik heb een nieuwe klant, hoe zorg ik dat ik betaald krijg, of mijn schade beperk als hij niet kan betalen of failliet gaat?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw debiteurenrisico te beperken. Vooruitbetaling geeft uiteraard de meeste zekerheid, maar is vaak niet haalbaar. Een kredietverzekering kan ook uitkomst bieden, maar daaraan zijn soms relatief hoge kosten verbonden.

 

Als u fysieke producten verkoopt is een eigendomsvoorbehoud een goede manier om grip op de geleverde spullen te houden.

 

Soms kunt u ook op een andere wijze zekerheid verkrijgen, bijvoorbeeld door overeen te komen dat een ander dan uw contractuele wederpartij garandeert dat uw factuur wordt betaald, of door een pandrecht te verkrijgen op het product waarin de door u geleverde zaken worden verwerkt.

 

Het afstemmen van zekerheden is vaak maatwerk en om de zekerheid echt te verkrijgen is het van belang dat de vestiging op de juiste wijze plaatsvindt.

Faillissement klant

2. Hoe zorg ik dat ik mijn spullen terugkrijg als mijn klant niet kan betalen?

Als u een eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen heeft u recht op afgifte van uw goederen. Bent u geen eigendomsvoorbehoud overeengekomen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op het recht van reclame.

3. Hoe werkt een eigendomsvoorbehoud?

Indien overeengekomen maakt een eigendomsvoorbehoud onderdeel uit van de overeenkomst. Met een eigendomsvoorbehoud spreekt u af dat de door u geleverde goederen uw eigendom blijven totdat uw vordering is betaald.

 

Verkoopt u fysieke producten? Dan is een eigendomsvoorbehoud een goede manier om grip te houden op de geleverde goederen. U kunt een eigendomsvoorbehoud opnemen in uw algemene voorwaarden. Daarbij is het van belang om het eigendomsvoorbehoud zo ruim mogelijk te formuleren, zowel voor wat betreft de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen als voor de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt. Zo kunt u bijvoorbeeld opnemen dat niet alleen de goederen die op de onbetaalde facturen staan, maar ook eerder geleverde goederen uw eigendom blijven tot alle toekomstige facturen zijn voldaan.

 

U kunt niet voor alle vorderingen een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud maken. Het kan in ieder geval wel voor de vordering voor de levering van de goederen en voor bepaalde vorderingen die aan de levering gerelateerd zijn.

 

Het is wel van belang te weten dat een eigendomsvoorbehoud ook zijn beperkingen heeft. Als de door u geleverde zaken al zijn verwerkt of doorverkocht is uw eigendom meestal alsnog verloren gegaan.

4. Hoe werkt het recht van reclame?

Als er geen eigendomsvoorbehoud is overeengekomen kan soms een beroep worden gedaan op het recht van reclame. Het recht van reclame is een bijzondere vorm van ontbinding van een overeenkomst, omdat een beroep op het recht van reclame zogenaamde goederenrechtelijke werking heeft.

 

Tenzij u een eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen, worden de door u geleverde goederen in principe eigendom van de ontvanger, ook al is de koopsom nog niet betaald. Ontbinding van de overeenkomst maakt de goederen niet automatisch weer uw eigendom, tenzij u een beroep doet op het recht van reclame.

 

U kunt het recht van reclame inroepen door een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft dat u de geleverde zaken terugvordert. Door die verklaring gaat de eigendom van de geleverde zaken automatisch terug naar u, als aan bepaalde eisen is voldaan.

 

Zo mag het goed niet tegen betaling aan een derde te goeder trouw zijn doorgeleverd, en moet het zich nog in dezelfde staat bevinden als waarin het werd geleverd. Het recht van reclame kan verder alleen worden ingeroepen als de goederen minder dan 60 dagen geleden zijn geleverd, of de vordering tot betaling van de koopprijs minder dan 6 weken geleden opeisbaar is geworden.

 

Het is dus van belang om tijdig een beroep te doen op het recht van reclame, soms ook zekerheidshalve voor het geval er discussie ontstaat over een eigendomsvoorbehoud.

5. Mijn klant is failliet, hoe krijg ik mijn geleverde goederen terug?

Mogelijk kunt u een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame. Laat u daarover adviseren door een specialist.

6. Mag een curator geld vragen als ik de door mij geleverde goederen terug wil?

In de rechtspraak is bepaald dat een curator een redelijke vergoeding mag vragen voor het afwikkelen van een eigendomsvoorbehoud. Hoewel er nog steeds discussie is over de vraag of dit juridisch juist is, is het inmiddels wel gebruikelijk dat curatoren een redelijke vergoeding vragen voor het behandelen van een eigendomsvoorbehoud en het afgeven van goederen.

 

Soms ontstaat daarbij discussie over wat nu een redelijke vergoeding is. Daarbij is de stelregel dat kosten redelijk zijn als deze de daadwerkelijke kosten van beoordeling van de eigendom en afgifte niet overstijgen.

7. De curator van een klant wil dat ik nog lever. Ben ik dat verplicht?

In het faillissementsrecht is het de hoofdregel dat een faillissement een lopende overeenkomst niet aantast. Er zijn echter veel uitzonderingen op die regel. In veel overeenkomsten is afgesproken dat de overeenkomst eindigt of kan worden beëindigd als een van de partijen failliet gaat. Ook is het de vraag of de curator nog volledig kan en wil nakomen.

 

In principe hoeft u de overeenkomst niet meer na te komen als de curator de overeenkomst niet ook volledig na zal (kunnen) komen. U kunt daar mogelijk ook zekerheid voor vragen. Soms is het verstandig om van een curator vooruitbetaling te vragen.

 

Mogelijk heeft u een zodanig sterke positie dat u als dwangcrediteur aangemerkt kan worden. Als u bijvoorbeeld een product of dienst levert dat van groot belang is voor een doorstart of om een project af te ronden, kunt u mogelijk afdwingen dat ook facturen van voor het faillissement (gedeeltelijk) worden voldaan.

8. Mijn huurder is failliet. Wat kan ik doen?

Als uw huurder failliet is gegaan, kunt u als verhuurder de huurovereenkomst bij de curator opzeggen. Hiervoor geldt een maximale opzegtermijn van 3 maanden. Mogelijk kunt u de huurovereenkomst ook (laten) ontbinden (door de kantonrechter) of opzeggen op basis van de afspraken in het huurcontract.

 

De huur over de periode nadat het faillissement is uitgesproken, is een boedelschuld. Dat betekent dat deze schuld hoger in rang is dan de schulden van voor faillissementsdatum.

 

In een faillissement zijn er echter vaak boedelschulden met een hogere voorrang, zoals het salaris van de curator en de vordering van het UWV als deze na faillissementsdatum de salarisbetaling van werknemers heeft overgenomen.

 

Als alle boedelschulden voldaan kunnen worden, kan het ook in uw belang zijn om de huur nog enige tijd voort te laten duren. Omdat dit niet vaak voorkomt, heeft u er meestal meer belang bij om snel weer over het gehuurde te kunnen beschikken. Mogelijk kunt u daarover afspraken maken met de curator.

 

Tot slot kan het voor uw positie verschil maken op welke grond de huurovereenkomst eindigt, vooral als er een (bank)garantie is afgegeven ter dekking van schade door voortijdige huurbeëindiging. Deze garantie kan mogelijk niet worden opgeëist als de huurovereenkomst wordt opgezegd op grond van de faillissementswet. Als uw huurder failliet gaat, is het dus altijd goed om juridisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt.

9. Mijn verhuurder is failliet. Wat kan ik doen?

In principe doet het faillissement van uw verhuurder niet af aan de huurovereenkomst. Maar een faillissement kan voor u als huurder toch vergaande gevolgen hebben. Zo zal de verhuurder niet altijd bereid zijn om eventuele verplichtingen rond groot onderhoud na te blijven komen. Mogelijk kunt u dan de huurbetaling opschorten, al is in veel huurovereenkomsten die mogelijkheid uitgesloten.

 

Wij adviseren u om aan de curator te vragen of hij de huurovereenkomst volledig zal nakomen. Indien hij dat wil moet hij daarvoor zekerheid stellen. Doet hij dit niet? Dan kunt u de huurovereenkomst ontbinden.

 

U zult er bovendien rekening mee moeten houden dat het verhuurde zal worden verkocht. In principe tast ook de verkoop van het gehuurde de huurovereenkomst niet aan. Dit kan echter anders zijn als er een verhuurbeding in de hypotheekakte was opgenomen en u nog geen huurder was toen de hypotheek werd afgesloten.

10. Mijn klant heeft surseance van betaling aangevraagd. Moet ik nu nog wel leveren?

Surseance is een wettelijke regeling die het bedrijf in surseance uitstel van betaling geeft. Dit betekent dat vorderingen niet meer kunnen worden afgedwongen. Het doel van surseance is om de onderneming te redden, maar in het merendeel van de gevallen lukt dit niet en gaat het bedrijf alsnog failliet. Dit betekent dat het risicovol is om nog verder zaken te doen met het bedrijf in surseance.

 

Een manier om uw risico’s te beperken is om voor toekomstige leveringen vooruitbetaling te vragen. Ook kunt u vragen of het bedrijf in surseance en de bewindvoerder(s) willen bevestigen dat zij de overeenkomst volledig na zullen komen en om voor die nakoming zekerheid te stellen. Indien zij dat niet willen of kunnen heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden en hoeft u de overeenkomst dus niet meer na te komen.

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors